Konkurs o stypendium dla studentów uchodźców z Ukrainy

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) ogłasza konkurs o stypendium dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy przybyli do Polski z uwagi na działania wojenne na Ukrainie.

Środki Funduszu Stypendialnego FRUG pochodzą ze zbiórki publicznej prowadzonej za pośrednictwem serwisu https://www.siepomaga.pl/ug-dla-ukrainy oraz z darowizny przekazanej przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego.

Kandydat ubiegający się o przyznanie stypendium zobowiązany jest do złożenia:

  1. prawidłowo wypełnionego wniosku o stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, zamieszczonego na stronie www.frug.ug.edu.pl;
  2. potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii urzędowego powiadomienia o nadaniu numeru PESEL ze statusem cudzoziemca: UKR.

 

Kwota jednorazowego stypendium wyniesie nie mniej niż 800 zł i uzależniona będzie od liczby złożonych wniosków.

Wnioski o stypendium przyjmowane będą w wersji papierowej w Biurze Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 1 A, pok. 310 (III piętro) najpóźniej do dnia 02 grudnia 2022 r.

 

Regulamin konkursu oraz wzór wniosku o stypendium w wersji polskiej i ukraińskiej stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

Ogłoszenie w języku ukraińskim

Фундація розвитку Гданського університету (FRUG) оголошує конкурс на отримання стипендії для студентів Гданського університету першого, другого ступеня та єдиної магістратури, які приїхали до Польщі у зв’язку з військовими діями в Україні.

Кошти стипендіального фонду FRUG надходять з публічного збору коштів, який проводиться на сайті https://www.siepomaga.pl/ug-dla-ukrainy , а також з пожертви Фундації професора Вацлава Шибальського.

Кандидат, який претендує на отримання стипендії, повинен подати:

  1.  оформлену належним чином заявку на призначення стипендії за зразком, наведеним у додатку № 1 до Положення, що розміщене на сайті www.frug.ug.edu.pl;
  2. завірену копію офіційного повідомлення про присвоєння номера PESEL зі статусом іноземця: UKR.

 

Розмір одноразової стипендії становитиме не менше 800 злотих і залежатиме від кількості поданих заявок.

Заявки на отримання стипендії прийматимуться у паперовій формі в офісі Фундації розвитку Гданського університету в м. Гданськ, вул. Яна Бажинського 1 А, каб. 310 (3 поверх) не пізніше 02 грудня 2022 року.

 

Положення конкурсу і зразок стипендіальної заявки польською та українською мовами додаються до цього оголошення.

 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Regulamin_UA 111.42 KB
Regulamin_PL 105.79 KB
Wniosek_UA 191.83 KB
Wniosek_PL 192.64 KB
Ukraina_stypendium
FRUG