Zawalcz o nagrodę FarU! Zgłoszenia do 20 stycznia!

Uczelnie Fahrenheita chcą wyróżnić inicjatywy istotnie oddziałujące na życie społeczności akademickich. Innowacyjne działania (realizowane indywidualnie lub zespołowo), zrealizowane w 2022 roku, można zgłaszać do 20 stycznia 2023 roku.

 

Koniec roku to czas podsumowań, także w zakresie osiągnięć i aktywności, które pozytywnie oddziałują na naszą rzeczywistość. Okazją do wyróżnienia pewnych dokonań jest trwający nabór zgłoszeń do „Nagrody Uczelni Fahrenheita”. Ta nagroda może być przyznana raz w roku za innowacyjne działania realizowane indywidualnie lub zespołowo przez studentów, doktorantów bądź pracowników w sferze naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej lub społecznej.

 

Dla twórców najwyżej ocenionych projektów przewidziano nagrody finansowe ufundowane przez Zgromadzenie FarU – nawet 9 tys. zł brutto!

 

ETAPY KONKURSU

I. Przyjmowanie zgłoszeń  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online w terminie do 20 stycznia 2023 r.

II. Komisja konkursowa dokonuje wyboru trzech inicjatyw w terminie 30 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń, a wyniki zamieszcza na stronie FarU.

III. Autor/zy wybranych inicjatyw prezentują ją przed Kapitułą Nagrody podczas I posiedzenia Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita w 2023 roku.

 

WYMOGI FORMALNE

Do oceny merytorycznej zostanie zakwalifikowana inicjatywa, która oddziałuje na społeczności akademickie trzech Uczelni Fahrenheita w zakresie organizacyjnym, naukowym bądź dydaktycznym posiada walor innowacyjności ma trwały charakter i nadaje się do kontynuacji rozwiązania została zrealizowana w 2022 roku (w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.).

Zgłoszenia do Nagrody mogą złożyć

Dziekani poszczególnych Wydziałów Uczelni Fahrenheita

Samorządy studentów Uczelni Fahrenheita

Samorządy doktorantów Uczelni Fahrenheita

Zespoły co najmniej trzech osób z trzech Uczelni Fahrenheita, będących pracownikami studentami lub doktorantami Uczelni Fahrenheita.

Zapraszamy do składania zgłoszeń!

 

REGULAMIN I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Karolina Sienkiewicz/FarU