Posiedzenie Senatu UG 08.12.2022 - informacje ogólne

Otwierając ostatnie stacjonarne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski przywitał nowych studentów – Senatorów: Weronikę Brandt, Piotra Patalasa, Juliana Świderskiego, Jakuba Zboińskiego. Następnie podziękował dotychczasowej Przewodniczącej Parlamentu Studentów UG Agacie Myszce (nieobecnej na posiedzeniu) podkreślając doskonałą współpracę i wręczył gratulacje nowemu Przewodniczącemu Bartoszowi Chojnackiemu, który – jak zaznaczył Rektor zasiada też w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Oklaskami nagrodzili Senatorowie również informację, że inny członek Senatu i Rady Doktorantów UG doktorant Sebastian Barczak zasiada we władzach Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.

W kolejnym punkcie obrad Senatorowie UG jednogłośnie zatwierdzili recenzję sporządzoną przez prof. dr. hab. Jerzego Zajadłę w związku z postępowaniem o nadanie dr. hab. Adamowi Bodnarowi, prof. USWPS tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. - Czuję się zaszczycony możliwością napisania recenzji. Zarówno dlatego, że jestem laureatem nagrody Kotarbińskiego przyznawanej przez Uniwersytet Łódzki, jak i dlatego, że darzę prof. Adama Bodnara szacunkiem – powiedział prof. Jerzy Zajadło i podkreślił znaczenie działalności kandydata do tytułu na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Senat przyjął wniosek jednogłośnie.  

Następnie głosowano i przyjęto wnioski o zatrudnienie:

  • wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr. hab. Łukasza Halińskiego (referowała Dziekan dr hab. Beata Grobelna, prof. UG)
  • wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Zofii Pomirskiej (referowała Dziekan dr hab. Urszula Patocka – Sigłowy, prof. UG)
  • wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dr. Jakuba Neumanna (referował Dziekan prof. dr hab. Piotr Bojarski)
  • wniosek Wydziału Ekonomicznego UG o zatrudnienie dr hab. Joanny Kuczewskiej (referowała Dziekan dr hab. Monika Bąk, prof. UG).

W punkcie czwartym Rektor przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. Konieczne jest bowiem wprowadzenie zapisu dotyczącego opiniowania rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym przez ciało kolegialne. Druga zmiana wynika z nowej klasyfikacji dyscyplin i dziedzin nauki. Dwie z nich dotyczą Uniwersytetu Gdańskiego. Dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami dyscyplina wiodąca ma być zmieniona z biologii na biotechnologię. Na Wydziale Filologicznym zaproponowano jako wiodącą polonistykę. Nie wpłynie to znacząco na pozostałe dyscypliny jak np. językoznawstwo. Jak podkreślił Rektor to projekt uchwały i pierwsze czytanie. Głosowanie odbędzie się w trybie elektronicznym 09.12.2022.

Następnie Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG  zreferował punkt dotyczący projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego. Zmiana ma na celu ujednolicenie systemu naliczania średniej i punktów ECTS. Komisja Kształcenia oraz Parlament Studentów UG zaopiniowały pozytywnie projekt. Studenci poprosili o zmianę liczenia punktów ECTS dla niektórych przedmiotów z uwzględnieniem m.in. rodzaju pracy studenta przy zaliczeniu danego przedmiotu. Rektor podziękował dr Barbarze Wolnik z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, która przygotowała zmiany w wyliczeniach.

Prorektor prof. UG Arnold Kłonczyński przedstawił następnie zmianę w regulaminie studiów podyplomowych na kierunku skandynawistyka, mającą charakter porządkowy i dotyczącą drobnych korekt w siatce zajęć.

Senat przegłosował następnie zmianę dotyczącą zasad rekrutacji, która ma dotyczyć list rezerwowych – jeśli będą miejsca, po czterech dniach z listy rezerwowych będzie można automatycznie zaciągnąć kolejne osoby, które znalazły się „pod kreską” i uzupełnić listę co usprawni proces rekrutacji.

Posiedzenie Senatu zostało uzupełnione o punkt dodatkowy 10 dotyczący uchwały zmieniającej składy senackich komisji. Jest to naturalna konsekwencja zmian w Parlamencie Studentów po wyborach. Senatorowie propozycję przyjęli.  

Rektor prof. Piotr Stepnowski przedstawił następnie do zaopiniowania Senatowi UG projekt powołania Uniwersyteckiego Laboratorium Usług Badawczych (ULUB).

- Posiadamy trzy duże, nowoczesne laboratoria eksperymentalne na: Wydziale Chemii, Wydziale Biologii oraz Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. Laboratoria te mogą świadczyć odpłatne usługi. Jednak są one ograniczone przepisami Komisji Europejskiej – podkreślił Rektor. – W związku z czym działania te powinny być skoordynowane. Centrum ma wdrażać też odpowiednie procedury, ewidencjonować czas pracy, prowadzić rozmowy z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi uwzględniając zapisy i ograniczenia narzucone przez Komisję Europejską.

Jak zauważył Rektor wyłączony z tych działań jest Statek Oceanograf, ponieważ działania związane z udostępnianiem tej jednostki badawczej są wydzielone i działają już na odrębnych zasadach. Senat przyjął w głosowaniu powołanie Uniwersyteckiego Laboratorium Usług Badawczych.

W kolejnym punkcie Senat UG przyjął uchwałę, na wniosek Wydziału Zarządzania, w sprawie przyjęcia darowizny (licencja na nieodpłatne korzystanie z programu Argus).

W wolnych wnioskach Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG zaprosiła Senatorów 19 grudnia br. na Wydział Nauk Społecznych na pierwsze czytanie dokumentu „Polityka zarzadzania konfliktem interesu”.

Na zakończenie posiedzenia Senatu Rektor prof. Piotr Stepnowski złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.

 

Fot. Alan Stocki
Magdalena Nieczuja - Goniszewska/Rzecznik Prasowy UG; Fot. Alan Stocki/Zespół Prasowy UG