Umowa o współpracy UG z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN

fot.

Fot. Alan Stocki/UG

Kolejnym krokiem w realizacji strategii Zielonego Uniwersytetu jest umowa ramowa, zawarta między Uniwersytetem Gdańskim a Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, będącym autorem i właścicielem nowoczesnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Współpraca obu jednostek to nie tylko inicjowanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze odnawialnych źródeł energii, ale też realna szansa na to, by uczelnia zyskała w przyszłości autonomię energetyczną. 

Umowę ramową o współpracy 12 grudnia br. podpisali: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski, oraz Dyrektor IMP PAN dr hab. Marcin Lackowski, prof. IMP PAN.

- Współpraca pomiędzy naszymi instytucjami ma znaczenie strategiczne. Nie tylko z punktu widzenia wyposażania kampusu uczelni w nowoczesne technologie odnawialnych źródeł energii, ale jest to również odpowiedź na sytuacje kryzysowe, do których można zaliczyć np. toczące się za naszą wschodnią granicą działania wojenne. Działania proekologiczne, zgodne z celami zrównoważonego rozwoju, zyskują zatem wymierny efekt ekonomiczny, co w obecnej sytuacji jest nie do przecenienia - mówi prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG. - Liczymy również na to, że na mocy tej współpracy UG w coraz większym stopniu włączany będzie w liczne projekty z zakresu OZE, również obejmujące badania społeczne. Kwestie społecznego odbioru projektów energetycznych, budowania modeli komunikacji społecznej w tym zakresie, czy dotykające problemów zarządzania ryzykiem są niezbędne do wprowadzania tego typu rozwiązań technologicznych na rynek. Uniwersytet Gdański w zakresie nauk społecznych jest doskonałym partnerem do współpracy.

- Instytut Maszyn Przepływowych PAN jest znany z rozwoju technologii i urządzeń które są wykorzystywane m.in. w energetyce i ten obszar jest szczególnie ważny w kontekście naszej współpracy. Umowa dotyczy jednak współdziałania na wielu polach, przede wszystkim naukowych - mówi dr hab. Marcin Lackowski, prof. IMP PAN, Dyrektor IMP PAN. - Instytut reprezentuje dyscyplinę inżynieria mechaniczna. Wydaje się, że współpraca z Uniwersytetem Gdańskim przy wielu projektach badawczych, w których spotykamy się z zagadnieniami szerszymi: społecznymi, biologicznymi, z zagadnieniami związanymi z fizyką, matematyka, ekonomią czy prawem - otwiera dla obydwu jednostek możliwość wzajemnego uzupełniania w tych projektach

Naukowy charakter współpracy podkreśla też prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz, Przewodniczący Rady Naukowej IMP PAN, członek korespondent PAN.  - Na uniwersytecie mamy szeroki przekrój kierunków, wielu naukowców z bardzo różnych dziedzin, mamy nadzieję, że to porozumienie ułatwi nam z nimi kontakt. Chciałbym też zauważyć, że Instytut ma olbrzymi potencjał w zakresie możliwości współpracy zagranicznej przy projektach wysokiej rangi. To nas wyróżnia. Liczymy, że współpraca otworzy nam drogę do rozmów, a później do dalszego współdziałania w ramach projektów zagranicznych.

Porozumienie obejmuje następujące obszary:

  • Inicjowania prac badawczo-rozwojowych w ramach wspólnego obszaru zainteresowań  IMP PAN i Uniwersytetu Gdańskiego,
  • Uruchamiania i realizowanie projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze odnawialnych źródeł energii, samowystarczalności energetycznej, społecznych uwarunkowań wdrażania innowacji w ustalonych przez strony obszarach współpracy,
  • podejmowania indywidualnych i wspólnych starań o pozyskanie funduszy z krajowych i europejskich źródeł  finansowania na realizację tych przedsięwzięć,
  • promocji współpracy pomiędzy IMP PAN i  Uniwersytetem Gdańskim,
  • organizacji wspólnych imprez i warsztatów promujących profil wykształcenia odpowiadający oczekiwaniom IMP PAN oraz zgodny z profilem kształcenia studentów,
  • realizacji zleceń dla instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych i otoczenia społeczno - gospodarczego w obszarach, w których specjalizuje się zarówno IMP PAN jak i Uniwersytet Gdański,
  • innych wspólnych działań mających na celu rozwój nauki, technologii i społecznych uwarunkowań realizacji wspólnych przedsięwzięć w obszarach wskazanych przez strony porozumienia.

Partnerzy porozumienia będą wspólnie aplikować (m.in. do Ministerstwa Edukacji i Nauki i innych ośrodków decyzyjnych a także partnerów - instytucji gospodarczych zainteresowanych zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań energetycznych) o środki na realizację prac badawczo-rozwojowych, umożliwiających wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć. Konkretne projekty podejmowane w ramach współpracy będą realizowane przez jednostki UG preferowane i delegowane do współpracy w ramach poszczególnych przedsięwzięć.

W spotkaniu, które odbyło się 12 grudnia br. w Rektoracie UG ze strony Instytutu Maszyn Przepływowych PAN wzięli udział: dr hab. Marcin Lackowski, prof. IMP PAN, Dyrektor IMP PAN, prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz, członek korespondent PAN, Przewodniczący Rady Naukowej IMP PAN, dr hab. inż. Grzegorz Zywica, prof. IMP PAN, zastępca dyrektora ds. naukowych i Marzena Patoleta, Pełnomocnik Dyrektora ds. KEZO Centrum Badawczego PAN i Współpracy Międzynarodowej.

Ze strony UG obecni byli: prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, koordynator projektu, dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, mgr Jacek Jętczak, Kanclerz UG, mgr Leszek Fiertek, Zastępca Kanclerza ds. Infrastruktury i Administracji oraz dr Mirosław Czapiewski obejmujący samodzielne stanowisko ds. przedsięwzięć innowacyjnych.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

fot.
Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG