Posiedzenie Senatu UG 26.01.2023 - informacje ogólne

Pierwsze spotkanie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w nowym roku kalendarzowym Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski rozpoczął od podsumowania ostatecznych wyników ewaluacji. Dzięki odwołaniom złożonym przez władze rektorskie i dziekańskie UG aż osiem dyscyplin otrzymało od Ministerstwa Edukacji i Nauki wyższą kategorię. Trzy z nich awansowały z kategorii B+ na A, a aż pięciu podniesiono kategorię z B na B+.

Rektor UG oraz Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski wręczyli dyplomy reprezentantom wydziałów i jednostek, których dyscypliny otrzymały kategorię A: 

  • Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych dr. hab. Michałowi Harciarkowi, prof. UG;
  • Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Beacie Grobelnej, prof. UG
  • Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Wojciechowi Zalewskiemu, prof. UG;
  • Dziekanowi Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. dr. hab. Piotrowi Bojarskiemu;
  • Dyrektorowi Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych prof. dr hab. Markowi Żukowskiemu;
  • Dziekanowi Wydziału Historycznego dr hab. Arkadiuszowi Janickiemu, prof. UG.
Od lewej: prof. Piotr Bojarski, prof. Piotr Stepnowski i prof. Wiesław Laskowski

Od lewej: prof. Piotr Bojarski, prof. Piotr Stepnowski i prof. Wiesław Laskowski

Rektor UG zapowiedział także, że na następnym posiedzeniu Senatu wyróżniony zostanie Wydział Filologiczny, który wraz z Wydziałem Historycznym odpowiedzialny jest za dyscyplinę nauk o sztuce, umieszczoną przez MEiN w kategorii A.

Pierwszy pod głosowanie trafił projekt uchwały ws. powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o nadanie Pani Oldze Tokarczuk tytułu doktora honoris causa UG. Prof. Piotr Stepnowski zrelacjonował członkom Senatu dyskusję o przyznaniu tego wyróżnienia z Konwentem Godności Honorowych UG. Dzięki tej rozmowie w protokole pojawiły się nowe zapisy o aktywności społecznej Pani Olgi Tokarczuk.

- Szanowni Państwo bardzo proszę, aby za stawianie trafnej diagnozy, za pokazywanie i za poruszanie naszych emocji, za próbę reorganizacji pewnych schematów, w których na co dzień funkcjonujemy zdecydowali się Państwo uhonorować Olgę Tokarczuk tym honorowym tytułem. Oczywiście pod warunkiem, że recenzje będą pozytywne - uzasadniła projekt Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG.

Dziekan zaproponowała także skład zespołu, który byłby odpowiedzialny za przygotowanie wniosku: prof. dr hab. Beata Możejko, dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG oraz dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG. Natomiast na recenzentów dorobku Pani Olgi Tokarczuk prof. Urszula Patocka- Sigłowy zasugerowała trzy naukowczynie: prof. dr hab. Aleksandrę Ubertowską z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Grażynę Borkowską z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Ewę Kraskowską z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Senat UG przyjął projekt uchwały.

Następnie prof. Piotr Stepnowski pokrótce przedstawił projekt uchwały ws. nadania prof. dr hab. Antoniemu Śliwińskiemu tytułu profesora honorowego UG. Dorobek 94-letniego naukowca zaprezentował prof. Piotr Bojarski. Podczas swojej kariery naukowej prof. Antoni Śliwiński opublikował ponad 400 prac naukowych i wypromował 28 doktorów. Fizyk zapoczątkował także pierwsze poważne badania akustyki w Polsce. Senat UG jednomyślnie przyjął uchwałę. 

Postanowiono, że nowy profesor honorowy oficjalnie otrzyma swój tytuł podczas Święta UG 20 marca 2023 r.

W trakcie posiedzenia zatwierdzono także trzy wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni:

  • dr hab. Olgi Sokołowskiej z Wydziału Filologicznego;
  • dr hab. Jadwigi Węgrodzkiej z Wydziału Filologicznego;
  • dr hab. Moniki Glinkowskiej z Wydziału Biologii.  

W kolejnym punkcie obrad Senat przyjął projekt uchwały ws. wysokości miesięcznego wynagrodzenia przysługującego członkowi Rady UG. - Przyczyna tej zmiany to oczywiście  waloryzacja wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym, która miała miejsce na koniec 2022 roku zwłaszcza w zakresie ustalenia minimalnej pensji profesora - powiedział prof. Piotr Stepnowski.  

Senat UG wyraził także zgodę na zaciągnięcie przez uczelnię zobowiązania ustanowienia zabezpieczenia oraz zapewnienia środków własnych dla projektu „Rewitalizacja budynków UG zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Bielańska 5”. Uczelnia będzie starać się o pożyczkę z funduszy Marszałka Województwa Pomorskiego. - Dzięki tej inicjatywie kompleks przy ul. Bielańskiej doczeka się końca swojej rewitalizacji - mówił prof. Piotr Stepnowski. 

Projekt zmian do zasad rekrutacji szkół doktorskich przedstawili dyrektorzy jednostki dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG i prof. dr hab. Igor Konieczny. Naukowcy podkreślili, że proponowane poprawki są niewielkie i wynikają z nabytego w ubiegłych rekrutacjach doświadczenia. Chodziło m.in. o terminy informowania kandydatów o wynikach rekrutacji, czy o jasne sformułowanie umiejętności j. angielskiego. 

Senat zaopiniował pozytywnie stworzenie Centrum Popularyzacji Nauki. Celem nowej jednostki będzie koordynowanie działań popularyzujących naukę na naszej uczelni jak i stworzenie sieci kontaktów między wydziałami. Dyrektorem Centrum zostanie dr Wojciech Glac, prof. UG z Wydziału Biologii.

Sprawozdania z działalności swoich jednostek w roku akademickim 2021/22 przedstawili kolejno mgr Alina Swebocka, Dyrektorka Centrum Języków Obcych UG oraz dr Jan Patok, Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Podczas czasu przeznaczonego na wolne wnioski i sprawy bieżące prof. Piotr Stepnowski przedstawił ostatnie zmiany w szkolnictwie wyższym na poziomie państwowym w tym: podwyższenie maksymalnego wieku rektora uczelni z 67 do 70 lat, czy wprowadzenie obowiązkowego kolokwium habilitacyjnego. 

Prof. Wiesław Laskowski zapowiedział, że do końca obecnego roku akademickiego Uczelnie Fahrenheita skupią się na integracji trzech uczelnianych bibliotek oraz na przygotowaniu do wspólnej ewaluacji, która nastąpi po powołaniu federacji. 

Na koniec obrad Piotr Patalas zaprosił obecnych do udziału w Kongresie Młodej Nauki i poprosił dziekanów UG o rozpowszechnienie informacji o wydarzeniu wśród młodych naukowców.

fot. Marcel Jakubowski
Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG