Tourism and Hospitality – nowy kierunek studiów na UG

fot.

Fot. Pixabay

Uniwersytet Gdański wciąż wzbogaca swoją ofertę studiów, dbając o to, by nowe kierunki były odpowiedzią na wciąż zmieniające się potrzeby rynku pracy.  Tourism and Hospitality to dwuletnie studia magisterskie prowadzone w języku angielskim, adresowane do absolwentów studiów licencjackich takich kierunków jak gospodarka przestrzenna, geografia, socjologia, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, dziedzictwo kulturowe, zarządzanie czy ekonomia.  

 

- Kierunek studiów Tourism and Hospitality powstał w odpowiedzi na wyzwania stojące przed gospodarką turystyczną w związku z zmianami jakie obecnie zachodzą globalnie i lokalnie w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym – mówi dr Julia Ziółkowska, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej WNS UG. - Turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów światowej gospodarki i generuje znaczące dochody choć przyczynia się także do wielu problemów współczesnego świata. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych  UG postanowił wyjść naprzeciw temu wyzwaniu i stworzył kierunek studiów, na którym kształcenie przyszłych pracowników sektora turystycznego będzie realizowane w myśl nadrzędnej zasady dbania o dobrobyt mieszkańców destynacji turystycznych, postulatów związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego a także rozwoju opartego na równoważeniu korzyści i kosztów wynikających z ruchu turystycznego.

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Tourism and Hospitality będą prowadzone w całości w języku angielskim, co z jednej strony da absolwentom szersze perspektywy zatrudnienia, a z drugiej zapewni wielokulturowe środowisko podczas studiów, ponieważ rekrutacja jest otwarta również dla studentów zagranicznych.

Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu metod analiz przestrzennych i społecznych stosowanych w turystyce, aspektów społecznych i kulturowych turystyki i gościnności, infrastruktury turystycznej, planowania rozwoju turystyki na poziomie jednostek samorządowych oraz w ramach działalności przedsiębiorczej oraz tworzenia zrównoważonych produktów turystycznych.

Podczas dwuletniej nauki studenci będą mieli także możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych we współczesnej gospodarce, takich jak kreatywność, krytyczne i systemowe myślenie oraz dodatkowo kompetencji związanych z tworzeniem przekazów medialnych i kreowaniem wizerunku. Program studiów przewiduje także zajęcia terenowe oraz naukę dodatkowego języka obcego.

Studia na kierunku Tourism and Hospitality są adresowane do absolwentów studiów licencjackich takich kierunków jak gospodarka przestrzenna, geografia, socjologia, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, dziedzictwo kulturowe, zarządzanie czy ekonomia. Warto jednak podkreślić, że ze względu na uniwersalny i interdyscyplinarny charakter turystyki na studia te mogą aplikować osoby z bardzo różnym doświadczeniem edukacyjnym.

EMW/Zespół Prasowy UG