Mgr Ariadna Łada-Maśko nagrodzona prestiżową nagrodą Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena

Mgr Ariadna Łada-Maśko z WNS odebrała wczoraj z rąk Wiceprezydentki Gdańska Moniki Chabior prestiżową nagrodę Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena w w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie psychologii klinicznej dziecka w systemie rodziny. Z kolei dr Hannie Obracht-Prondzyńskiej (również z WNS UG) wręczono, przyznaną w kwietniu tego roku, nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego dla młodych pracowników nauki za rok 2022

Dyplomy wręczono podczas walnego zebrania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego poprzedzonego Seminarium Naukowym współorganizowanym przez Nadbałtyckie Centrum Kultury we współpracy z Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena przyznawana jest młodym Gdańskim naukowcom: studentom i absolwentom gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Tradycja tej prestiżowej gdańskiej nagrody sięga 2004 roku (do roku 2006 nosiła ona nazwę „Młody Heweliusz”).

Nagroda Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk humanistycznych i społecznych została przyznana mgr Ariadnie Ładzie-Maśko z Zakładu Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytutu Psychologii UG. Doktorantka otrzymała ją za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie psychologii klinicznej dziecka w systemie rodziny. 

Natomiast nagrodę im. Jana Uphagena w w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych otrzymał dr inż. Marcin Wekwejt z Politechniki Gdańskiej - za znaczące osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii biomateriałów, w tym szczególnie opracowanie innowacyjnych funkcjonalnych cementów kostnych do zastosowań terapeutycznych. 

Więcej na www.gdansk.pl

Ariadna Łada-Maśko

Ariadna Łada-Maśko jest doktorantką Studiów Doktoranckich Psychologii oraz asystentką badawczo-dydaktyczną w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Już podczas studiów interesowała się psychologią kliniczną dzieci i młodzieży oraz psychologią rodziny.

Od 2017 roku prowadzi zajęcia dla studentów psychologii, biologii oraz filologii angielskiej z zakresu psychologii klinicznej oraz diagnostyki psychologicznej. Reprezentowała także Uniwerytet Gdański na licznych konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich m.in. w Utrechcie (Holandia), Atenach (Grecja) i Murcii (Hiszpania). Ponadto opublikowała 17 artykułów naukowych, w tym 13 w czasopismach z prestiżowej listy JCR.

Doktorantka uzyskała także finansowanie badań w ramach swojego projektu doktorskiego dotyczącego predyktorów osobowych i relacyjnych dojrzałości do rodzicielstwa młodych dorosłych w ramach grantów uniwersyteckich dla Młodych Naukowców. Stworzyła i opracowała autorski i pierwszy w Polsce, a także unikalny w skali międzynarodowej kwestionariusz do badania dojrzałości rodzicielstwa.

Aktualnie zainteresowania naukowo badawcze Ariadny Łady-Maśko koncentrują się wokół następujących zagadnień: specyfika funkcjonowania młodzieży posiadającej niepełnosprawne rodzeństwo, funkcjonowanie poznawcze dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi, predyktory osobowe i relacyjne dojrzałości do rodzicielstwa młodych dorosłych, nowoczesne metody terapeutyczne, fizjologiczne mediatory reakcji na płacz dziecka.

Laureatką Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2022 została natomiast dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska - pracowniczka Zakładu Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. O nagrodzie pisaliśmy w Aktualnościach.

Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego przyznawana jest corocznie młodym pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia naukowe. Prezydent oraz GTN przyznają pięć równorzędnych nagród z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa: Nauk Społecznych i Humanistycznych; Nauk Biologicznych i Medycznych; Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych; Nauk Technicznych oraz  Nauk o Ziemi.

Oprac. MNG, EMW/Zespół Prasowy UG