Dostępny UG - kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami – piąte miejsce na liście rankingowej 108 projektów POWER UD

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyła się ostatecznie ocenę merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna”. 

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła łącznie 108 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 23 wnioski uzyskały ocenę negatywną, 85 wniosków uzyskało ocenę pozytywną. 

Projekt Uniwersytetu Gdańskiego, przygotowany przez Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami (BON) oraz Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi, we współpracy z Partnerem Projektu - Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, uplasował się na piątym miejscu listy rankingowej projektów, które otrzymały rekomendacje dofinansowania. 

Głównym celem Projektu „Dostępny UG” jest poprawa dostępności Uniwersytetu Gdańskiego dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie kompleksowego rozwiązania skoncentrowanego na zmianach organizacyjnych, architektonicznych, technologicznych, edukacyjnych oraz organizacji szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej służących podniesieniu kompetencji w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami. 

W ramach Projektu założono działania, które doprowadzą do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej MIDI :

  • W obszarze 1 - Struktura organizacyjna - utworzenie w ramach BON stanowiska konsultanta dydaktycznego, analiza skuteczności działań realizowanych w ramach Projektu przez pełnomocników dziekanów;
  • W obszarze 2 - Architektura - budowa zewnętrznej windy osobowej oraz profesjonalny system oznakowania Kampusu UG;
  • W obszarze 3 - Technologie wspierające - przebudowa strony internetowej BON, zakup specjalistycznego sprzętu, dostosowanie portali internetowych UG i szkoleń e-learningowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
  • W obszarze 4 - Procedury - powołanie Zespołu ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych i opracowanie procedur wsparcia związanych z edukacją, ewakuacją, inwestycjami, opracowanie skryptu o pracy z osobami z niepełnosprawnością, a także modyfikacja programów kształcenia polegająca na załączaniu do programów kształcenia opracowanych procedur wsparcia edukacyjnego, zapewniającego ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami;
  • W obszarze 5 - Rodzaje wsparcia edukacyjnego - indywidualne doradztwo w zakresie form kształcenia, opracowanie Indywidualnego Planu Dydaktycznego i zasad adaptacji materiałów dydaktycznych, zapewnienie: usługi tłumacza migowego, asystenta informatycznego, asystenta naukowego w bibliotece;
  • W obszarze 6 - Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności - zaawansowane szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządczej i administracyjnej związane z technologiami wspierającymi, architekturą, ewakuacją, adaptacjami, wsparciem w kryzysie psychicznym, wizyty studyjne z zakresu nauczania języków obcych osób z niepełnosprawnościami.

 

Planowany okres realizacji Projektu to 01.01.2020 – 30.09.2023.

Budżet całego Projektu to 3 169 486,01 PLN.

Loga projektu unijnego: Fundusze Europejskie - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny
Biuro Promocji UG