Posiedzenie Senatu UG [06.07.2023 r.]

fot. Marcel Jakubowski

Od lewej: dr Justyna Michałek Kwiecień, dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG, prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska i prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Powołanie sześciorga nowych profesorów uczelni, zmiany w programach studiów podyplomowych czy wyróżnienia dla wydziałów i badaczy  za osiągnięcia naukowe - to tylko niektóre z decyzji podjętych przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego podczas ostatnich przed wakacjami obrad przeprowadzonych 6 lipca 2023 r.

Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski rozpoczął posiedzenie od gratulacji pod adresem redakcji dwóch czasopism psychologicznych: Health Psychology Report i Current Issues in Personality Psychology, których impact factor wynosi kolejno 2.0 i 1.0., co w naukach społecznych stanowi olbrzymi sukces. Dyplomy za to osiągnięcie otrzymały prof. dr hab. Mariola Bidzan, prof. dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG i dr Justyna Michałek-Kwiecień. 

Kolejne wyróżnienia otrzymały wydziały UG, których kierunki znalazły się w pierwszej piątce rankingu miesięcznika "Perspektywy". Gratulacje od Rektora UG odebrali:

- Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG za kierunki Filozofia, Psychologia i Bezpieczeństwo Narodowe

- Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Beata Grobelna, prof. UG za kierunek Ochrona Środowiska

- Dziekan Wydziału Biologii prof. dr hab. Dariusz Szlachetko za kierunek Biologia

- Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG za kierunek Kulturoznawstwo

- Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed dr hab. Ewelina Król, prof. UG za drugie, najwyższe wśród kierunków na UG, miejsce dla kierunku Biotechnologia

- Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG za IV miejsce dla całego wydziału w rankingu dziennika "Rzeczpospolita" 

Od lewej: prof. Piotr Stepnowski i prof. Radosław Kossakowski 

Od lewej: prof. Piotr Stepnowski i prof. Radosław Kossakowski 

Prof. Piotr Stepnowski wręczył także Nagrodę „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dr. hab. Maciejowi Nyce, prof. UG. Wyróżnienie w tej samej kategorii nagród otrzymał dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG, natomiast Nagrodę im. prof. Karola Taylora dostał prof. Radosław Kossakowski.

Tym samym Senat UG przeszedł do obrad nad pierwszym planowym punktem posiedzenia, czyli głosowaniem projektu uchwały o nadaniu Oldze Tokarczuk tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. Urszula Patocka-Sigłowy opowiedziała o dotychczasowych działaniach komisji i recenzentów powołanych 26 stycznia br. 

- Olga Tokarczuk idei wolności i pomnażania praw poświęciła swoje dzieła pisarskie: w powieści “Empuzjon” apeluje o zwiększenie praw kobiet i angażuje się w ruch feministyczny, w powieści “ Prowadź swój pług przez kości umarłych” apeluje o zwiększenie praw zwierząt, w “Księgach Jakubowych” apeluje o o zwiększenie praw mniejszości, jednocześnie podkreślając podmiotowość obiektów takich jak rzeki ,np. Odra - uzasadnił wniosek nadania najwyższego tytułu honorowego UG reprezentant komisji dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG.

Rektor UG prof. Piotr Stepnowski podkreślił, że polską noblistkę z Gdańskiem łączy nie tylko sfera symboliczna oparta na idei wolności. Olga Tokarczuk jest także  wychowanką seminarium zawiązanej z Uniwersytetem Gdańskim prof. dr hab. Marii Janion. Po wystąpieniach przedstawicieli Wydziału Filologicznego Senat UG przyjął projekt uchwały. 

Następnie władze pięciu wydziałów wystosowały wnioski do Senatu o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni sześciorga naukowców: 

- dr hab. Walentyny Hodlevskiej na Wydziale Nauk Społecznych 

- dr. hab. Andrzeja Piotrowskiego na Wydziale Nauk Społecznych 

- dr hab. Małgorzaty Pilot na Wydziale Biologii 

- dr Moniki Tarsalewskiej na Wydziale Ekonomicznym

- dr hab. Mirosławy Modrzewskiej na Wydziale Filologicznym 

- dr. hab. Michała Mochockiego na Wydziale Historycznym

Wszystkie kandydatury zostały przyjęte. Wnioskodawcy powoływali się m.in. na umiędzynarodowienie badań, popularyzację nauki, pomoc w rozwoju młodej kadry badawczej, kluczową rolę w rozwoju nowych kierunków studiów i doskonałość dydaktyczną. 

Senat przegłosował także wniosek Dziekana Wydziału Historii dr. hab. Arkadiusza Janickiego, prof. UG o rozpoczęcie postępowania ws. nadania prof. dr. hab. Krzysztofowi Pomianowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Przyznaniem tytułu honorowego zajmie się komisja w składzie: prof. Arkadiusz Janicki, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki i prof. dr hab. Stanisław Rosiek, recenzentami doktoratu honorowego zostali prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, prof. dr hab. Tomasz Jasiński z UAM i prof. dr hab. Antoni Zięba z UW. 

Następnie głos zabrał Kanclerz UG Jacek Jętczak, który poprosił Senat o zgodę na przyjęcie darowizny od Miasta Hel w postaci nieruchomości koło Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry. - O uregulowanie tej własności Uniwersytet Gdański stara się o 40 lat. Na tej działce znajduje się portiernia i sklepik z pamiątkami, ale także ujęcie energetyczne i ujęcie wody słonej, która jest wykorzystywana do utrzymywania fok  - uzasadnił wniosek Kanclerz UG. 

Senat UG przegłosował wniosek o przyjęcie darowizny, a także kolejny wniosek Kanclerza Jętczaka o przystąpienie UG do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „PZUW”. Uzasadnienie w tej sprawie przedstawiła Anna Kruszyńska, kierowniczka Sekcji ds. Ubezpieczeń. 

W imieniu Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG wnioski o zmiany w programach studiów podyplomowych przedstawiła Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG. Senat zaakceptował propozycje, które zostały uprzednio pozytywnie zaopiniowane przez Senacką Komisję Kształcenia UG. 

fot. Marcel Jakubowski

Sprawozdanie działalności z roku 2022 zaprezentowała Rada Uniwersytetu Gdańskiego, której przewodzi dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW. Przedstawiciel Rady dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK opowiedział m.in. o pracach nad zmianami statutu UG, monitorowaniu sytuacji finansowej uczelni i wsparciu prac związanych z procesem umiędzynarodowienia. Senat przyjął sprawozdanie. 

O powodach utworzenia i zawartości nowej Polityki Przeciwdziałania Konfliktowi Interesów UG opowiedziała Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. Rektor UG podziękował za intensywne prace nad dokumentem, który obecnie jest m.in. niezbędnym elementem wniosków o przedłużenie działania Międzynarodowych Agend Badawczych.

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG poprosił Senat o przyjęcie darowizny od firmy Intel na projekt badawczy kierowany przez dr. hab. Pawła Żylińskiego, prof. UG, który dotyczy pakowania Drzew Steinera. Wniosek został zaakceptowany przez Senat UG. 

Podczas wolnych wniosków Rektor UG prof. Piotr Stepnowski podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację SEA-EU Governing Week, podkreślił awans UG w rankingu miesięcznika "Perspektywy" oraz przedstawił rekomendację dla całej społeczności akademickiej w związku z wykorzystywaniem algorytmów AI takich jak m.in. ChatGPT. Szczegóły rekomendacji władz uczelni zostaną przesłane w mailingu. 

Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski poinformował o zakończeniu integracji wydziałowych komisji zajmujących się etyką badań naukowych w jedną ogólnouczelnianą Komisję Etyki. Pierwsze działania jednostka podejmie po wakacjach. 

Zastępca Dyrektora ds. Sportowych Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Tomasz Aftański opowiedział o sukcesach UG podczas Akademickich Mistrzostw Polski, gdzie uczelnia zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej i 2. w klasyfikacji uniwersytetów. 

Przedstawiciel Samorządu Studentów Piotr Palatas zaprosił zebranych na Kongres Młodej Nauki, w którym wezmą udział badacze z całej Polski oraz przedstawiciele Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa i uczelni partnerskich sojuszu SEA-EU. Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-8 lipca. 

- Kończymy ten rok akademicki w dobrych nastrojach. Wszelkie znaki wskazują na to, że uniwersytet ma się dobrze, a będzie miał się jeszcze lepiej. Wszystko to dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy całej społeczności akademickiej Uniwersytety Gdańskiego, za co serdecznie dziękuje - zakończył posiedzenie Rektor UG.

fot. i tekst Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG