Znaczący awans wśród uniwersytetów w rankingu Perspektyw! UG dwa miejsca w górę!

O dwa miejsca w górę w klasyfikacji uniwersytetów awansował Uniwersytet Gdański w najnowszym rankingu Perspektyw. Utrzymaliśmy także wysoką 16. pozycję w klasyfikacji ogólnouczelnianej. Awansowaliśmy w 6 grupach poszczególnych kryteriów (w sumie jest ich 8). Kierunek Biotechnologia (MWB) awansował i jest drugim najlepszym kierunkiem w kraju (ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim), ustępując jedynie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. To pierwszy ranking uwzględniający wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021.

29 czerwca 2023 ogłoszone zostały oficjalnie wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy oraz Rankingu Kierunków Studiów. Uniwersytet Gdański utrzymuje wysoką, 16-tą pozycję wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce, jednak wśród uniwersytetów awansuje o 2 miejsca i plasuje się na czwartym miejscu, ustępując jedynie Uniwersytetom Jagiellońskiemu i Warszawskiemu (sklasyfikowanym ex aequo na miejscu pierwszym w zarówno Rankingu Uczelni Akademickich, jak i wśród uniwersytetów)  i Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Najlepsze oceny uzyskał Uniwersytet Gdański w kryteriach Prestiż akademicki (awans z miejsca 11 na 8) i Potencjał naukowy (miejsce 10, rok temu 18).  Wysoko oceniono nas w kryterium Innowacyjność (8 miejsce wśród wszystkich uczelni wyższych).

Poprawę pozycji odnotowano też w innych kryteriach takich jak Absolwenci na rynku pracy (awans na pozycje 22 z 44),  Umiędzynarodowienie (pozycja 24, wcześniej 26) oraz Warunki kształcenia (pozycja 24, wcześniej 30).

- Po raz kolejny awansowaliśmy! Bardzo cieszy nas czwarte miejsce w kategorii uniwersytetów, które uzyskaliśmy w tegorocznym rankingu „Perspektyw”. Jesteśmy na podium jeśli weźmiemy pod uwagę, że Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński są ex aequo na pierwszym miejscu. Już wyniki ewaluacji wskazują ,jak bardzo zmieniają się uczelnie w okresie ewaluacji i jak te zmiany widoczne są w różnych obszarach działalności współczesnych uczelni – w zakresie badań naukowych, wpływu na otoczenie społeczno-ekonomiczne i reagowaniu na istotne problemy społeczne  - powiedział Rektor prof. Piotr Stepnowski. - Nie ma co ukrywać - choć współpracujemy z innymi uniwersytetami, to jednak zawsze się ścigamy i czujemy tę presję. Dlatego utrzymanie 16 miejsca w kategorii uwzględniającej wszystkie polskie uczelnie, w tym medyczne, politechniki oraz szkoły niepubliczne to też duży sukces. Dziękuję całej społeczności akademickiej za dotychczasową mobilizację. Wiem, że nie zawsze jest łatwo sprostać zadaniom i wymaganiom stawianym przez władze UG, ale zobaczcie proszę, że warto!

 

Sukces odnotowaliśmy również w rankingu poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim.
Dzięki usilnym staraniom władz Uczelni i władz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed kierunek Biotechnologia awansował o jedno miejsce w ścisłej czołówce i poprawił miejsce na podium zajmując drugą pozycję ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim, ustępując jedynie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Unikatowość kierunku i jego specyfika (z uwagi na realizację kształcenia na dwóch uczelniach) wymagały specjalnego podejścia metodologicznego i niestandardowego systemu oceny, który dzięki usilnym staraniom udało się wypracować na tyle, że kierunek ten został wreszcie odpowiednio wysoko oceniony.

Pozostałe kierunki studiów, wysoko ocenione w rankingu, to Kulturoznawstwo (4. miejsce w Polsce i awans o jedną pozycję względem roku ubiegłego), Ochrona środowiska (miejsce 4., tak jak i przed rokiem), Filozofia, Psychologia,  (miejsce 5., powtórzenie wyniku sprzed roku), Kierunki o bezpieczeństwie (awans z miejsca 11. na 5.) i Biologia (miejsce 5. przy nieznacznym spadku o jedną pozycję).  Po raz pierwszy w tym roku w grupie kierunków ekonomicznych oceniono realizowany na Wydziale Zarządzania kierunek Informatyka i ekonometria – zajęliśmy tu silną, szóstą lokatę.

 

Metodologia

Tegoroczna edycja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy uwzględnia wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021. Ranking oparty jest na takiej samej metodologii, jak w roku ubiegłym, przy utrzymaniu tego samego zestawu siedmiu kryteriów i ich wag.  Główne kryteria i ich wagi w ostatecznej ocenie to: efektywność naukowa (28 procent), potencjał naukowy i umiędzynarodowienie (oba po 15 procent wagi w ocenie końcowej),  prestiż, absolwenci na rynku pracy (oba z wagą 12 procent),  warunki kształcenia (10 procent) i innowacyjność (8 procent).

 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy pozyskuje dane do rankingu częściowo od uczelni, ale głównie z Systemu POL-on oraz z bazy Scopus, gdzie do zaawansowanych analiz bibliometrycznych  wykorzystywany jest system analityczny SciVal.

 

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2023 obejmuje polskie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu uwzględnione zostały uczelnie, które miały minimum dwa roczniki absolwentów.

 

Pełna metodologia rankingu uczelni akademickich, z uwzględnieniem dokładnych wskaźników w ramach każdego kryterium, dostępna jest pod linkiem:

https://2023.ranking.perspektywy.pl/article/metodologia-rankingu-uczelni-akademickich-2023

 

Wyniki Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2023 dostępne pod linkiem:

https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-akademickich

 

Ranking kierunków studiów:

https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow

 

Katarzyna Gregorowicz-Bielawska, Biuro Analiz i Ekspertyz