Na UG powstała Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów

Nowa Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów Uniwersytetu Gdańskiego zapewni wsparcie wielu jednostkom, które współpracują m.in. ze środowiskiem zewnętrznym. Dokument określa standardy działania, które uczelnia i jej pracownicy stosują w celu zapobiegania, identyfikowania i zarządzania konfliktem interesów.  

Opracowanie i wdrożenie Polityki przeciwdziałania konfliktowi interesów w UG zostało uznane przez Radę Uniwersytetu Gdańskiego (uchwałą z 20 stycznia 2023 r.) jako niezbędny cel rozwoju aktywności uczelni na polu społeczno-gospodarczym. 

- Przyjęcie rozwiązań w zakresie przeciwdziałania, właściwej identyfikacji i zarządzania konfliktem interesów oraz upowszechnienia wśród społeczności Uniwersytetu Gdańskiego informacji odnośnie tych rozwiązań, stanowi istotny element właściwego zarządzania uczelnią i jest niezbędne dla nawiązywania efektywnej i transparentnej współpracy z partnerami biznesowymi - powiedział prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG. - Dziękuję za pracę wszystkim zaangażowanym w jej przygotowanie, nie tylko jednostkom administracyjnym, ale również naszym naukowcom i przedstawicielom spółek spin-off, Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju oraz Dziekanom, którzy współtworzyli dokument.  

Strategia jest odpowiedzią m.in. na nowe zasady zamówień publicznych opublikowanych w Polityce zakupowej państwa, nowe Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021 - 2027 (dla funduszy europejskich EFS+, EFRR, FS i FST) oraz nowe kryteria wyboru projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021 - 2027 na działanie 2.1 Międzynarodowe Agendy Badawcze.  

- O ile Komisja Europejska w poprzednich perspektywach finansowych skupiała się najbardziej na kwestiach pomocy publicznej czy równości szans o tyle obecnie zwraca szczególną uwagę na konflikt interesów - mówi Ewa Weronis, Zastępca Kanclerza ds. Projektów Strategicznych. 

Za wdrożenie i informowanie o Polityce odpowiedzialny będzie specjalny Zespół ds. przeciwdziałania konfliktowi interesów w UG. Jednostka wesprze wszystkie osoby, które będą szukały odpowiedzi na pytania, czy ich projekty i budowane konsorcja projektowe, specyfikacje do przetargów itd. są zgodne z przepisami prawa powszechnego i wytycznymi programów, w ramach których starają się o dofinansowanie.
W skład Zespołu zaangażowani zostaną eksperci merytoryczni i administracyjni. Szczególne zasady dotyczące stosowania Polityki do utworzonych spółek typu spin-off określone zostaną w odrębnym dokumencie. 

- Nasza polityka to tylko pewne ramy uwzględniające wszystkie inne regulacje, w tym Kodeks Etyki Nauczyciela. Bardzo nam zależy na dalszej komercjalizacji wyników badań, uzyskiwaniu patentów, zakładaniu spółek spin-off oraz przede wszystkim na uzyskiwaniu przychodów z naszych eksperckich usług i działalności. Chcemy to zrobić w sposób czytelny i przejrzysty, aby każdy z pracowników miał poczucie, że w ramach swojego zakładu pracy i przepisów, które ustalamy wspólnie, taka działalność będzie akceptowana, a jednocześnie będzie tworzyła warunki do generowania przychodów z usług, które są raportowane w ramach kryterium II oceny parametrycznej - tłumaczy Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.  

Spójne określenie zasad, którym podlega działalność UG, podczas wdrażania m.in. własności intelektualnej stanowi jedno z podstawowych kryteriów właściwie prowadzonej komercjalizacji. Ze względu na nieustanne przenikanie się sfery finansowanej ze środków publicznych z sektorem społeczno–gospodarczym ustanowienie jednoznacznego procesu postępowania pozwoli na zapobieganie i odpowiednie zarządzanie nieuniknionymi konfliktami interesów.  

W sytuacji, gdy zwiększa się liczba wynalazków zgłaszanych do polskich i międzynarodowych instytucji ochronnych, gdy zaangażowanie Uczelni we współpracę z gospodarką stale rośnie, a przy udziale Uniwersytetu powoływane są kolejne spółki typu spin-off, konieczna jest dbałość o bezpieczeństwo jej pracowników, zwłaszcza bezpośrednio zaangażowanym w rozwój Uniwersytetu Gdańskiego - mówi Dyrektorka Centrum Transferu Technologii UG Katarzyna Gronowska

Nowa Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów w UG prowadzi także do jeszcze bardziej bezstronnego i transparentnego procesu zakupowego. - Celowym wydaje się podanie recepty na uniknięcie kłopotliwej sytuacji. W przypadku zamówień publicznych rozwiązanie jest proste - aby unikać rzeczywistego konfliktu interesów powinniśmy wyłączyć się lub zostać wyłączeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - mówi Dyrektor Centrum Zamówień Publicznych UG Sebastian Kruszyński

Pojawienie się takiego dokumentu ułatwia także niektóre procesy wnioskowania o dofinansowanie. Szczególnie ważne jest to dla dwóch Międzynarodowych Agend Badawczych Uniwersytetu Gdańskiego: Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS) i Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT). Regulacja w sprawie przeciwdziałania konfliktowi interesów jest obecnie niezbędnym, formalnym warunkiem do złożenia wniosku projektowego na kontynuację działalności MAB, co podkreślił Dyrektor ICTQT UG prof. dr hab. Marek Żukowski.  

Jak informuje Dyrektorka Biura Współpracy i Rozwoju Monika Adamczuk kolejnymi krokami wdrażania Polityki będzie przygotowanie kampanii informacyjno-komunikacyjnej dla pracowników UG, opartej na propozycji członków Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju oraz stworzenie Zespołu ds. przeciwdziałania konfliktowi interesów. 21 czerwca br. o godz. 11:30 w Sali Rady Wydziału Filologicznego nr 034 odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. wraz z zespołem zaprezentują najważniejsze założenia nowej Polityki. 

Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej, link do spotkania w MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM1MTlhYmYtNjI0OC00NGNiLTk4YTktNTVjMjY3NThkM2Q4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22f68d6f28-b9f5-4803-8720-d12f02a783bd%22%7d

 - W międzyczasie zapraszamy do Biura Współpracy i Rozwoju (pok. 609, nowy rektorat), który będzie służył jako punkt konsultacyjny - powiedziała Monika Adamczuk.  

 

oprac. ZP