Dofinansowanie projektu „BlueBioTechpreneurs. Rozwój przedsiębiorczości w obszarze błękitnej bio-gospodarki”

BBTP

Uniwersytet Gdański kontynuuje swoje zaangażowanie w promowanie zrównoważonej gospodarki morskiej poprzez projekt „BlueBioTechpreneurs (BBT)”. Ta inicjatywa otrzymała prestiżowe dofinansowanie w ramach programu Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) na lata 2021–2027. Jest to ważny krok w kierunku osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz wzmocnienia roli Uniwersytetu Gdańskiego jako lidera w dziedzinie badań nad błękitną gospodarką.

Unijne Wsparcie dla Zrównoważonego Rozwoju Rybołówstwa i Akwakultury

European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) 2021–2027, czyli Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury, stanowi istotny instrument wspólnej polityki rybołówstwa oraz inicjatyw związanych z polityką morską. W Polsce fundusz ten jest wdrażany za pośrednictwem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (EFMRA), który ma na celu skuteczne wykorzystanie środków finansowych z budżetu UE do wspierania sektora rybołówstwa, polityki morskiej i zarządzania oceanami. Nowy EFMRA kładzie szczególny nacisk na wsparcie rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę, młodych rybaków, regionów oddalonych oraz zrównoważonej akwakultury. To istotne narzędzie służące realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu poprzez zapewnienie dostępności żywności, konkurencyjności gospodarki morskiej i wsparcia dla społeczności nadbrzeżnych.

Projekt „BlueBioTechpreneurs” - Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju

W ramach tej inicjatywy Uniwersytet Gdański pełni rolę partnera projektu „BlueBioTechpreneurs”, skupiając się na edukacji w obszarze rozwoju błękitnej gospodarki. Liderem projektu jest SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG. Celem przedsięwzięcia jest wdrażanie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie dostępu do szkoleń dla studentów, doktorantów oraz zainteresowanych uczestników. Szkolenia te przybierają różne formy, w tym elektroniczne kursy masowe online (MOOCs) oraz stacjonarne „hackhatony” z udziałem przedsiębiorców. To kompleksowe podejście ma zaowocować podniesieniem kwalifikacji w sektorze błękitnej gospodarki oraz pobudzeniem zainteresowania tą branżą w całej Europie.

Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum skupiającego renomowane uniwersytety, dynamiczny morski klaster innowacji z Francji, krajową sieć niebieskiej biotechnologii z Portugalii oraz międzynarodową sieć promującą innowacyjne podejście do zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich Morza Bałtyckiego. Będą one promować współpracę między światem akademickim a przemysłem poprzez europejskie hackhatony, dostęp do masowych kursów online obejmujących różne aspekty błękitnej gospodarki oraz seminaria internetowe na inspirujące tematy.

Kontynuacja Sukcesu i Wizja Przyszłości

Projekt „BlueBioTechpreneurs” jest kontynuacją wcześniejszych inicjatyw edukacyjnych związanych z błękitną gospodarką, takich jak InnoAquaTech, BluePlatform, Sea-EU, AquaVIP i TETRAS. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 1 155 439,50 euro, w tym 91 164 euro dla Uniwersytetu Gdańskiego, jest dowodem uznania dla potencjału tego przedsięwzięcia.

Gratulujemy wnioskodawczyniom mgr Hannie Łądkowskiej i mgr Barbarze Dmochowskiej z Katedry Ekologii Morza oraz całemu zespołowi projektu „BlueBioTechpreneurs” uzyskania wsparcia dla ich ambitnych celów. Życzymy pomyślności w realizacji projektu – mamy nadzieję, że efekty tej inicjatywy przyczynią się do dalszego rozwoju współpracy z przedsiębiorcami oraz umocnienia pozycji Uniwersytetu Gdańskiego na arenie międzynarodowej. To ważny krok w kierunku budowania zrównoważonej przyszłości w zakresie błękitnej gospodarki oraz środowiska morskiego.

oprac. jb/zp, Biuro Wsparcia Przygotowania Projektów – Inkubator Projektowy