Projekt AquaLoop – Forum akwakultury w kierunku rozwoju praktyk ekonomii cyrkularnej

Projekt AquaLoop z całkowitym budżetem 1 673 347,79 euro (w tym 395 950,00 euro dla UG) umożliwi Uniwersytetowi Gdańskiemu dalszą współpracę z wiodącymi jednostkami podejmującymi tematykę zielonej i błękitnej gospodarki w regionie Południowego Bałtyku. Rozwój współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z partnerami zagranicznymi: zarówno z placówkami badawczymi jak i przedsiębiorstwami i władzami lokalnymi ma także podnieść kompetencje UG jako lidera edukacji w zakresie błękitnego wzrostu.

 

Projekt AquaLoop – Forum akwakultury w kierunku rozwoju praktyk ekonomii cyrkularnej, INTERREG Południowy Bałtyk to inicjatywa siedmiu partnerów z Niemiec, Polski, Litwy, Danii oraz Szwecji. Ukierunkowana jest na rozwój praktyk sprzyjających zrównoważonemu zarządzaniu odpadami pochodzącymi z akwakultury, zwiększeniu potencjału innowacyjnego gospodarstw realizujących rozwiązania ekonomii cyrkularnej testowane w projekcie, popularyzacji produktów pochodzących z akwakultury oraz podnoszeniu świadomości i dostępu do wiedzy i kompetencji związanych ze zrównoważoną akwakulturą w celu stymulowania niebieskiej i zielonej gospodarki w regionie Południowego Bałtyku. Prace projektowe realizowane będą w okresie: 01.09.2023 – 31.08.2026.

 

Prace w ramach projektu będą obejmowały:

  • pilotaże nakierowane na nowe metody wykorzystania odpadów pohodowlanych z akwakultury, takie jak hodowla makro- i mikroglonów na wodach pohodowlanych, wykorzystanie dotychczasowych odpadów z ryb hodowlanych oraz tworzenie systemów akwaponicznych w połączeniu w systemami zwrotnego obiegu wody, realizowane na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie w Rostoku (Niemcy) oraz na Uniwersytecie w Kłajpedzie (Litwa) we współpracy z hodowcami, profesjonalistami oraz studentami jako przykłady gospodarki cyrkularnej możliwe do wykorzystania w sektorze akwakultury czy pokrewnych, w nawiązaniu do zasad Zielonego Ładu oraz celów zrównoważonego rozwoju;
  • ofertę edukacyjną dla młodzieży szkolnej, akademickiej oraz profesjonalistów na podstawie realizowanych pilotaży oraz współpracy z przedsiębiorcami realizującymi założenia ekonomii cyrkularnej w akwakulturze, w postaci kursów, działań demonstracyjnych oraz wizyt studyjnych;
  • ofertę usług dla MŚP opracowanych na podstawie wyników realizowanych pilotaży, w tym: demonstracje, studia wykonalności, protokoły postępowania, dedykowane szkolenia dla specjalistów oraz modele biznesowe dla cyrkularnych systemów w akwakulturze.

 

Gratulujemy autorkom projektu: pani Barbarze Dmochowskiej oraz pani Hannie Łądkowskiej z Katedry Ekologii Morza Wydziału Oceanografii i Geografii oraz całemu zespołowi projektowemu. Życzymy całemu zespołowi owocnej pracy oraz sukcesów w realizacji projektu.

Projekt AquaLoop
Biuro Wsparcia Przygotowania Projektów – Inkubator Projektowy