Student UG wybrany do władz Parlamentu Studentów RP

Bartosz Chojnacki

NA zdjęciu Bartosz Chojnacki, student UG.

Bartosz Chojnacki, przewodniczący Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG, został wybrany do Rady Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (PSRP), będącej organem uchwałodawczym i opiniodawczym PSRP.

28 listopada 2020 roku odbył się, w formie zdalnej, XXVI Zjazd Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego wybrano władze statutowe na kadencję 2021-2022. Do Rady Studentów został wybrany Bartosz Chojnacki z UG. Na przewodniczącego Parlamentu Studentów RP powołano Mateusz Grochowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Parlament  Studentów  Rzeczypospolitej  Polskiej jest niezależną i samorządną organizacją reprezentującą ogół studentów w kraju. Działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Celem działania PSRP jest w szczególności: reprezentowanie i promowanie edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych potrzeb studentów; ochrona praw i interesów wszystkich studentów w kraju oraz polskich studentów za granicą; kreowanie i promowanie w środowisku studenckim postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; identyfikacja i znoszenie barier w rozwoju naukowym, kulturalnym i sportowym ludzi młodych i inne.

Więcej o PSRP na str. organizacji

Biuro Rzecznika Prasowego