Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Ekonomicznym UG

Fot. Alan Stocki/UG

Fot. Alan Stocki/UG

Omówienie przez przedstawicielki władz dziekańskich i rektorskich sukcesów WE w poprzednim roku akademickim i ambitnych planów na przyszłość, wykład inauguracyjny dr. hab. Giuseppe T. Cirelli, prof. UG, przemówienie gościa specjalnego Thomasa Frossela z London Stock Exchange Group, uroczyste promocje doktorskie, wręczenie medali KEN oraz Nagród Rektora UG, a także występ Chóru Akademickiego UG – to główne punkty programu ceremonii inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Ekonomicznym, która odbyła się w poniedziałek, 2.10.2023 r.

Licznie zgromadzonych podczas inauguracji studentów i pracowników UG, emerytowanych pracowników wydziału, przedstawicieli innych trójmiejskich uczelni, reprezentantów Rady Ekspertów, gości z instytucji i przedsiębiorstw, absolwentów oraz wszystkich przyjaciół Wydziału Ekonomicznego przywitała Dziekan Wydziału Ekonomicznego,  dr hab. Monika Bąk, prof. UG.  Pani Dziekan podsumowała działania podjęte w ramach katedry imiennej Eugeniusza Kwiatkowskiego, której w roku 2022/2023 przewodniczył prof. Leszek Balcerowicz i która prowadzona była właśnie na WE. Wśród efektów funkcjonowania jednej z trzech katedr imiennych zainicjowanych przez Rektora UG prof. Piotra Stepnowskiego znalazły się: cztery wykłady otwarte prof. Leszka Balcerowicza, seminaria i warsztaty ze studentami, zwieńczone Kongresem Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich „KEEKS 2023”, udział w finale debat oksfordzkich oraz przygotowywana monografia „Potencjał aglomeracji Trójmiasta i metodyka pomiaru jego wykorzystania”.

Pani Dziekan przypomniała również liczne projekty badawcze i rozwojowe realizowane na Wydziale w ostatnim roku akademickim, w szczególności na te prowadzone w ramach programu Horyzont (projekty: CRISTAL – Climate resilient and environmentally sustainable transport infrastructure, with a focus on inland waterways oraz SPINE – Smart Public Transport Initiatives for Climate-neutral Cities in Europe). Wiele uwagi poświęciła także aktywności Wydziału w obszarze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która obejmuje m. in. posiedzenia plenarne i robocze Rady Ekspertów, nowe i dotychczasowe umowy z przedsiębiorstwami, wizyty studyjne, warsztaty i cykle wykładów, a także zaangażowanie w zakresie edukacji ekonomicznej, czyli programy współpracy ze szkołami, Otwarte Wykłady Ekonomiczne, Turniej Debat Oksfordzkich czy Olimpiadę Spedycyjno-Logistyczną.

Przemówienie inauguracyjne w imieniu władz rektorskich wygłosiła Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG. Wyróżniła Wydział Ekonomiczny za bardzo wysoki stopień umiędzynarodowienia, niezwykle efektywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, udział w projektach naukowych i rozwojowych oraz za ciekawą ofertę kształcenia, w tym w języku angielskim. Odniosła się także do perspektywy ponadwydziałowej, ogólnouczelnianej, wspominając o mocnych stronach UG i działaniach podejmowanych z sukcesami w zakresie postępującej internacjonalizacji, a także o coraz silniejszych relacjach z ośrodkami zagranicznymi, szczególnie w ramach sojuszu SEA-EU (zgodnie z mottem UG In mari via tua). Pani Prorektor podziękowała pracownikom UG za wysiłek poniesiony w ramach codziennych działań, które powodują, że Uniwersytet pnie się do góry w rankingach umiędzynarodowienia.

W dalszej części uroczystości nastąpiło uroczyste wręczenie medali, nagród i podziękowań. Medal Komisji Edukacji Narodowej odebrał z rąk Pani Prorektor dr Andrzej PoszewieckiPodziękowanie za wieloletnią pracę zawodową, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków oraz wkład w kształcenie kolejnych pokoleń studentów otrzymała dr Bożena Kłusek-Wojciszke.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr. hab. Giuseppe T. Cirella, prof. UG.

Ceremonię dopełniło uroczyste wręczenie promocji doktorskich, Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagród Rektora UG. Część artystyczną zapewnił Chór Akademicki UG.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG