Porozumienie gdańskich uczelni wyższych z powiatem wejherowskim

Rektor

Samorząd Powiatu Wejherowskiego podpisał umowę o współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, tworzącymi Uczelnie Fahrenheita (FarU). Gdańskie uczelnie wyższe będą wspierać edukację młodzieży szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat wejherowski.  

Rozbudowa portów w Gdańsku i w Gdyni oraz postępujące działania związane z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w najbliższych latach spotęgują rozwój infrastruktury, potrzeb edukacyjnych oraz rynku pracy powiatu wejherowskiego. Głównym celem umowy podpisanej 9 listopada 2023 roku jest zapewnienie wykwalifikowanych bieżących i przyszłych kadr dla lokalnego, subregionalnego i regionalnego rynku pracy, nauki, badań naukowych oraz innowacji poprzez zagwarantowanie wysokiego poziomu wykształcenia absolwentów szkół i uczelni.

Wydarzenie

- Wobec wyzwań współczesności, a w szczególności planów rozwoju gospodarczego powiatu wejherowskiego i województwa pomorskiego na najbliższe lata, a nawet dziesięciolecia, podpisaną dzisiaj umową wznosimy na wyższy poziom dotychczasową współpracę
z wiodącymi ośrodkami akademickimi Trójmiasta. Będzie to poziom adekwatny do ambicji
i możliwości naszej młodzieży, zgodny z potrzebami i wymaganiami stawianymi przez uczelnie i - co ważne - adekwatny do potrzeb lokalnej i regionalnej gospodarki
- mówi Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius. - Zaangażowanie w obszarze edukacji i nauki to najpewniejsza inwestycja naszych zasobów demograficznych, intelektualnych, a także finansowych, owocująca tak w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym: sukcesami społecznymi i zawodowymi, postępem gospodarki oraz wzrostem jakości życia.

Obszarem deklarowanej współpracy są kadry, zasoby oraz środowisko publicznych szkół ponadpodstawowych, których absolwenci będą zasilać i kształtować region w długoterminowej perspektywie. Porozumienie zakłada m.in. współtworzenie szerokiej oferty edukacyjnej czy podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i naukowych angażujących zarówno młodzież, jak
i kadrę dydaktyczną i pedagogiczną prowadzonych w powiecie szkół.

Rektor GUMed

To niezwykle ważna inicjatywa i wielkie zadanie cywilizacyjne dla regionu. Rozwój nowych gałęzi przemysłu i technologii, w szczególności z obszaru energetyki, także jądrowej, stwarza konieczność wykształcenia wysokiej klasy specjalistów, którzy będą umieli odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy - mówi prof. Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita. - Uczelnia wyższa uzbroi uczniów w wiedzę specjalistyczną, ale to na poziomie szkoły średniej kształtuje się ciekawość, otwartość i chęć zdobywania wiedzy. Za ten trud i ogromny wysiłek dziękuję kadrze dydaktycznej. Dzięki Państwa pracy trafia do naszych uczelni wielu bardzo dobrych absolwentów.

Rektor PG

W dokumencie spośród wymienionych kierunków współpracy podkreślono istotny aspekt wsparcia otoczenia branż i specjalizacji offshore, energetyki odnawialnej oraz energetyki jądrowej, których rozwój w regionie pomorskim jest niezwykle intensywny.

- Integracja potencjałów trzech dużych uczelni w ramach Uczelni Fahrenheita pozwoli nam stworzyć na Pomorzu niezwykle silny ośrodek akademicki i naukowy, który będzie w stanie sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata. Niewątpliwie zarówno energetyka jądrowa, jak i morska energetyka wiatrowa to przyszłość gospodarki naszego kraju - mówi Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde. - Jako ludzie nauki wspieramy rozwój tych branż, m.in. poprzez kształcenie odpowiednio wykwalifikowanych kadr inżynierek i inżynierów, także dzięki współpracy ze szkołami średnimi. Bardzo nas cieszy, że placówki z powiatu wejherowskiego dołączają do grona zaprzyjaźnionych szkół.

Rektor UG

- Współcześnie uczelnie nie mogą funkcjonować w oderwaniu od świata zewnętrznego, również od samorządów czy otoczenia gospodarczego. Uniwersytet Gdański zaś wpisuje się bardzo mocno i wyraźnie w obszar pomorski - praktycznie na każdym wydziale oferujemy kierunki, które związane są z morskim i nadmorskim charakterem regionu. Znaczące są też działania, które podejmujemy we współpracy z podmiotami gospodarki morskiej i offshorowej
oraz w energetyce jądrowej, np. kształcąc na studiach podyplomowych. Nawiązując współpracę z Wejherowem podkreślamy też wspólne wartości, czyli dbanie o dziedzictwo kulturowe i historyczne Pomorza
- podkreśla Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

 

***********

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) został powołany w 2020 roku na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Najważniejszym zadaniem Związku jest jak najlepsze wykorzystanie zasobów i potencjału trzech uczelni, które go tworzą. Działania FarU koncentrują się na opracowaniu rozwiązań wspierających wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, a także rekomendacji dotyczących konsolidacji lub powoływania nowych, międzyuczelnianych inicjatyw.

ZP