Dalsza współpraca naukowa między Polską a Ukrainą - konferencja na WNS UG

W ramach wizyt dofinansowanych z grantu kierowanego przez Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się konferencja „Ukraina - Polska. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Perspektywy - kooperacja”. Grant realizowany jest ze środków przekazanych UG przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Tematyka zorganizowanej 17 listopada br. konferencji dotyczyła współpracy naukowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilii Miecznikowa, a także współpracy Polski i Ukrainy w przeszłości i obecnie oraz perspektyw współpracy w przyszłości. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy z Ukrainy, w tym goście z OUN oraz naukowcy z Charkowa i Lwowa, a także pracownicy i studenci Uniwersytetu Gdańskiego i przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.

Gościem specjalnym konferencji był wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Polityk powitał gości i opowiedział o swojej dotychczasowej współpracy z Ukrainą. Zarysował sytuację polityczną w Polsce i sytuację, w jakiej znajdują się obecnie migranci z Ukrainy. Podkreślił, że maksymalne zbliżenie państw wpłynie na powstanie nowej jakości i zwiększy oddziaływanie Polski i Ukrainy w regionie.

Prorektor prof. Arnold Kłonczyński podkreślił, jak istotna jest współpraca UG z OUN, zarysował kwestie dotychczas realizowanych działań i wspomniał o perspektywach na nadchodzące lata, gdyż, jak zauważył, planowane inicjatywy mają wymiar długoterminowy. Bardzo istotne jest branie pod uwagę potrzeb społeczności akademickich naszych uczelni, aby podejmowane działania miały charakter komplementarny i wychodziły naprzeciw postulatom uczestników.

Prelekcję dotyczącą działalności inwestycyjnej i możliwości technologicznych dla rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie wykorzystania aplikacji „Pszukaj” przez uchodźców ukraińskich w Polsce przedstawiła dr Nina Stepanok. Wystąpienie stało się przyczynkiem do wielu pytań zarówno naukowców z Ukrainy, jak i z Polski.

Sekretarz redakcji czasopisma „Progress” Dominik Walczak zarysował podstawowe kwestie związane z wydawaniem periodyku. Opowiedział, kiedy powstał „Progres” i jakie prowadzi działania w zakresie publikacji i popularyzacji nauki na uczelni i poza nią. Opisał także, jakie są wymagania związane z publikacjami w uniwersyteckim czasopiśmie, jak wygląda praca redakcji i ile trwa cykl wydawniczy.

Dr Paweł Trawicki podzielił się z zainteresowanymi swoją obszerną wiedzą dotyczącą diaspory ukraińskiej w Kanadzie, natomiast dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG opisał działania kierowanego przez siebie czasopisma „Journal of Geography, Politics and Society”, które skupia się głównie na tematyce państw byłego bloku wschodniego.

Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Ukrainie dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. UG opowiedział o współpracy Polski i Ukrainy w perspektywie historycznej, wspomniał także o początkach swojej pracy w Polsce i planach naukowych w kolejnych latach. Z kolei dr hab. Oleksandr Radchenko zarysował kwestię tego, jak wyglądają relacje polsko-ukraińskie z perspektywy osoby, która mieszka w Polsce stosunkowo niedługo.

O współpracy Polski i Ukrainy oraz obydwu uczelni wypowiadali się również Przewodniczący Parlamentu Studentów UG Bartosz Chojnacki, kierujący Studenckim Kołem Naukowym Zainteresowania Ukrainą  Maksym Sydorchuk, a także Koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku i Prezeska Fundacji Studenci dla Ukrainy Marcelina Wilczewska.

Konferencję realizowało Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Łukasz Bień/CASiD