QS Sustainability Ranking 2024: UG na podium w Zarządzaniu Instytucją

Uniwersytet Gdański znalazł się na piątym miejscu wśród polskich uczelni w światowym rankingu QS World University Rankings: Sustainability 2024, który bada realizację celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. W kategorii Zarządzanie instytucją wśród polskich uczelni zajęliśmy wysokie 3 miejsce. Szczegółowej ocenie w rankingu poddało się prawie 1400 uczelni z całego świata.

 

- Tegoroczna edycja jednej z wiodących agencji rankingowych na świecie QS World University Rankings pokazuje jasno, że cele zrównoważonego rozwoju, które są niezwykle istotnym elementem strategii Uniwersytetu Gdańskiego, to właściwy kierunek naszych działań - podkreśla Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski. - Te wyniki i sam fakt, co bierze się pod uwagę w metodologii rankingu, wskazują, że na uczelnię patrzy się teraz nie tylko jak na miejsce, w którym przekazujemy wiedzę wyłącznie w akademickim wymiarze, ale jest  to miejsce, w którym zwraca się też uwagę na inkluzywność środowiska akademickiego, szanuje prawa innych, przywiązuje wagę do otoczenia i wzajemnego oddziaływania społecznego.

 

Bardzo dobrze wypadliśmy w klasyfikacji ogólnej w zestawieniu polskich uczelni. Uniwersytet Gdański sklasyfikowany został na 5. miejscu wśród 20 polskich szkół wyższych. Tym razem na pozycji krajowego lidera znalazł się Uniwersytet Warszawski, zajmując 222 miejsce na świecie. Kolejna „silna czwórka” uczelni polskich, po bardzo wyrównanej rywalizacji, wygląda następująco: Uniwersytet Jagielloński (402), Politechnika Gdańska (420), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (434) oraz Uniwersytet Gdański (488). Pozostałe krajowe uczelnie sklasyfikowano na bardziej odległych pozycjach - jedynie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu utrzymał się powyżej 7. setki zestawienia, na pozycji 699. Pozostałe uczelnie polskie zajmują pozycje w przedziałach 701-800 (3 uczelnie) i 801-900 (1 uczelnia), a kolejnych 10 uczelni uplasowało się poniżej 1000 miejsca.

 

Metodologia rankingu jest oparta na trzech filarach: Wpływ społeczny (Social Impact) z wagą 45% oceny końcowej, Wpływ na środowisko (Environmental Impact) z tą samą wagą, oraz Zarządzanie instytucją (Governance) z wagą 10%.  W tych kategoriach Uniwersytet Gdański zebrał następujące wysokie notowania: Wpływ społeczny - 4 miejsce w Polsce, 577 na świecie (najwyżej ocenione aspekty to działania równościowe - 246 pozycja na świecie - oraz zdrowie i dobrostan - 295), Wpływ na środowisko - 4 wynik w Polsce,  565 na świcie (najwyżej ocenionym zagadnieniem jest tu edukacja związana ze środowiskiem - pozycja 406 na świecie). Szczególną satysfakcję przynoszą wysokie oceny dla kryterium Zarządzanie instytucją - uczelnia nasza zdobywa bardzo wysokie miejsca w Polsce (3) i na świecie (286).

Na wspomniane wyżej trzy główne kryteria oceny składają się bowiem poszczególne komponenty: i tak w ramach kryterium Wpływ społeczny ocenie podlegają działania równościowe na uczelniach (8 wskaźników tworzy tu ocenę końcową), wymiana wiedzy (4 wskaźniki), wpływ prowadzonej edukacji (5 wskaźników), zatrudnialność i perspektywy absolwentów (6 wskaźników) oraz zdrowie i dobrostan (3 wskaźniki).  Kryterium Wpływ na środowisko oceniano w oparciu o stopień zrównoważonego rozwoju (10 wskaźników), oraz związane ze środowiskiem edukację i badania naukowe (odpowiednio 3 i 4 wskaźniki). Ocenę Zarządzania instytucją opracowano w oparciu o 10 wskaźników, nie wyróżniając dodatkowych kryteriów.

 

Celem tego zestawienia, jak i innych rankingów mierzących zaangażowanie uczelni wyższych w zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, jest  zapewnienie studentom unikalnego wglądu w to, które instytucje wykazują zaangażowanie w budowanie bardziej bezpiecznego, przyjaznego świata. QS World University Rankings: Sustainability nie ogranicza się do mierzenia samego zaangażowania, ale szuka jego zewnętrznych dowodów - od wpływu, jaki absolwenci wywierają na naukę i technologię w celu rozwiązania kwestii klimatycznych, po wpływ badań prowadzonych w ramach 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  Ranking ocenia społeczny i środowiskowy wpływ uniwersytetów jako ośrodków edukacyjnych i badawczych, a także głównych pracodawców, stawiających czoła wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem w złożonej organizacji.

Uczelnie, które zechciały poddać się ocenie w tym zestawieniu, musiały opracować szczegółowy i obszerny raport umożliwiający bardzo drobiazgową ewaluację w sumie w 53 poszczególnych wskaźnikach.

Ocenie w rankingu poddało się prawie 1400 uczelni z całego świata. Tak wielkie zainteresowanie kwestiami środowiska i zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzią uczelni, starających się wspomóc młodych ludzi w walce o lepszy świat.

Link do metodologii rankingowej:

https://www.topuniversities.com/university-rankings/sustainability-rankings/methodology

Link do pełnych wyników rankingowych:

https://www.topuniversities.com/sustainability-rankings

 

 

 

QS WUR
Katarzyna Gregorowicz-Bielawska, Biuro Analiz i Ekspertyz ; oprac. MNG/Zespół Prasowy UG