Prof. Dominik Antonowicz nowym przewodniczącym Rady Uniwersytetu Gdańskiego

W związku z objęciem funkcji wiceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotychczasowy przewodniczący Rady Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW ustąpił ze stanowiska. Decyzją Senatu UG z dn. 25 stycznia nową członkinią Rady spoza społeczności uczelni została dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH. Na stanowisku przewodniczącego prof. Macieja Duszczyka zastąpi dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK.

Obie osoby będą zasiadać w Radzie do końca trwającej kadencji 2021-24. Kandydaturę prof. Agnieszki Chłoń-Domińczak podczas posiedzenia Senatu UG referował Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Wynik głosowania przedstawiła komisja skrutacyjna w składzie prof. dr hab. Beata Możejko (WH), dr Tomasz Czuba (WE) i mgr Anna Pauli (Dyrektorka Biura Organizacyjnego).

Rada Uczelni zajmuje się m.in. opiniowaniem projektu strategii uczelni, monitorowaniem gospodarki finansowej uczelni i zarządzania uczelnią, wskazywaniem kandydatów na rektora oraz opiniowaniem sprawozdań z realizacji strategii uczelni.

Prof. Dominik Antonowicz - ukończył studia w UMK (socjologia) oraz University of Birmingham (public management), pracował także w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na University of Twente oraz Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior CIPES na University of Porto (Portugalia). Był także stypendystą rządu brytyjskiego (Chevening Scholar), NAWA oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej („Start” oraz „Kolumb”). (źródło).

Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak - Prorektorka ds. nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych PAN, liderka polskiej grupy badawczej SHARE 50+. W latach 2008-2009 podsekretarz stanu w MPiPS, zasiadała również w radzie nadzorczej ZUS, była członkinią KNF. W latach 2007-2009 wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej. W latach 2010-2017 w Instytucie Badań Edukacyjnych kierowała projektami związanymi z przygotowaniem wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji. Specjalizuje się w problematyce demografii, systemów emerytalnych, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz edukacji. (źródło)

Rada
oprac. MJ/ZP, fot. Alan Stocki