Prof. Urszula Jackowiak profesorem honorowym Uniwersytetu Gdańskiego

1

Wybitna naukowczyni i prawdziwa dama wymagająca nie tylko od innych, ale przede wszystkim od siebie, która zawsze brała pod uwagę emocje i potrzeby innych - tak o prof. Urszuli Jackowiak, która w czwartek została profesor honorową UG, mówił Rektor prof. Piotr Stepnowski.

4 lipca 2024 roku odbyło się wręczenie prof. dr hab. Urszuli Jackowiak tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego, nadanego uchwałą Senatu UG z dnia 28 marca 2024 roku. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego przez Chór Akademicki UG.

Zgromadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego gości przywitał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG i przekazał głos Rektorowi prof. dr. hab. Piotrowi Stepnowskiemu: - Dyskutując nad złożonym przez Wydział Prawa i Administracji wnioskiem o uhonorowanie Pani Profesor Urszuli Jackowiak tytułem profesora honorowego naszej uczelni, podkreślaliśmy zgodnie nie tylko znaczenie dorobku naukowego Pani Profesor, funkcje, które pełniła, będąc np. prorektorką ds. kształcenia, ale odnosiliśmy się też do tego, jaką jest osobą - powiedział Rektor. - To, drodzy Państwo, druga wybitna naukowczyni i dama, która znalazła się w tym gronie, razem z prof. Małgorzatą Czermińską. Jestem dumny, że kolejne pokolenia mogą czerpać wzorce naukowe i społeczne z życia obu naszych znakomitych badaczek. Jest to bowiem ta część misji, która w uczelni, obok nauczania, jest niezwykle istotna - w świat, z murów naszej Alma Mater, wyruszają pokolenia, z których chcemy być dumni. Powinniśmy przekazywać im nie tylko cenną wiedzę, ale też kształtować relacje międzyludzkie, uczyć patrzeć na świat nie tylko przez „szkiełko i oko”, ale też wsłuchując się w innych. Właśnie tak, jak uczyła nas tego Pani Profesor Urszula Jackowiak.

W opinii w sprawie nadania tytułu honorowego prof. dr. hab. Krzysztof Baran z Uniwersytetu Jagiellońskiego napisał również, że pani profesor wywarła istotny wpływ na kształt systemu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, budowanego od początku transformacji ustrojowej w 1990 r.

O zaangażowaniu prof. Urszuli Jackowiak w rozwój Uniwersytetu Gdańskiego mówiła prof. dr hab. Monika Tomaszewska, która wygłosiła laudację. - Profesor Jackowiak miała także ogromny wpływ na rozwój Uniwersytetu Gdańskiego. Jej wkład w życie akademickie polegał na działalności w Senacie uczelni oraz w Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych. Profesor Jackowiak jako Prodziekan ds. Kształcenia (1999-2002), wykazała się ogromnym zaangażowaniem na rzecz społeczności akademickiej. Jej działania były skoncentrowane na rozwoju wiedzy, dobrych praktyk, a także na otwieraniu Uniwersytetu na kontakty międzynarodowe i współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Jej działania miały szczególne znaczenie w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej, wprowadzając na UG system boloński, a więc system uznawania i porównywania kwalifikacji w obszarze edukacji.

W przemówieniu gratulacyjnym o dorobku naukowym prof. Jackowiak mówiła również prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, w latach 2014-2020 Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, recenzentka w procesie nadania profesury honorowej. - Zainteresowania naukowe Pani Profesor ogniskowały się wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną pracy. Często były prekursorskie. Praca doktorska dotyczyła szkód niemajątkowych, co w latach powstania tej monografii (1975r) było nowatorskie. Wiele miejsca Pani Profesor poświęciła BHP oraz pojęciu inwalidztwa, rehabilitacji zawodowej inwalidów. Do tego nurtu badań należy zaliczyć też rozprawę habilitacyjną na temat kwalifikacji pracowniczych (1987 r.). Dociekania Pani Profesor nad znaczeniem zasady równości i niedyskryminacji, jej pionierskie wyniki wywarły wpływ na kształtowanie się doktryny i praktyki w tym zakresie. Za te prace i ich aktualność Pani Profesor została uhonorowana nagrodą im. Haliny Krahelskiej przyznawaną przez Głównego Inspektora pracy (2021 r.). Kontynuacją tych zainteresowań była monografia „Sytuacja pracownicza kobiet” (1994 r.), łącząca wątki prawne i społeczne.

Po przemówieniach nastąpiło wręczenie dyplomu profesa honorowego prof. Urszuli Jackowiak. Treść dyplomu odczytał Dziekan WPiA dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG, a wręczenia dokonał  Rektor UG prof. Piotr Stepnowski oraz Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG.

Następnie podziękowania wygłosiła prof. dr hab. Urszula Jackowiak. - Jest coś pięknego w naszych polskich duszach. Umiemy w osobach, które nas otaczają, bez względu na to, jaką wykonują pracę, znaleźć coś pięknego. Oczywiście, jak każdy, mam ogromną ilość wad, a myślę, że przede wszystkim mam wady, ale zdarzają się przebłyski dobra i właśnie władze rektorskie i recenzenci wychwycili te momenty. Proszę mi wierzyć, że te moje uczucia, że nie w pełni zasługuję na te wszystkie miłe słowa i wyróżnienie, wynikają z tego, że ja trochę lepiej siebie znam - mówiła pani profesor, która podzieliła się również ze zgromadzonymi gośćmi refleksją ze swojej młodości oraz wspomnieniem swojego ojca.

Ostatnim punktem tej części uroczystości było wręczenie dyplomów habilitacyjnych oraz promocje doktorskie.

Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy