Prof. Węgrzyn: Biologia pasjonowała mnie od najmłodszych lat

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, kierownik Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, już w szkole podstawowej interesował się biologią, był członkiem koła biologicznego i uczestnikiem olimpiad naukowych. Podjęcie nauki w klasie o profilu biologicznym, a następnie studiów na Wydziale Biologii UG było naturalną kontynuacją jego zainteresowań. Dziś prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn jest wybitnym biologiem molekularnym, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej. Na swoim koncie ma m.in. opracowanie pierwszej skutecznej metody leczenia choroby Sanfilippo.

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG w latach 2002-2008 oraz prorektora ds. nauki na Uniwersytecie Gdańskim w latach 2008-2016. Od 1996 roku jest kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, od 2010 roku członkiem korespondentem PAN (obecnie Przewodniczącym Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN), od 2019 roku również przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej.

Badacz zajmuje się biologią molekularną, chorobami genetycznymi oraz genetyką bakterii i bakteriofagów. Kierował zespołem naukowców, który opracował nową, a jednocześnie pierwszą skuteczną metodę leczenia choroby Sanfilippo, pozwalającą na zatrzymanie wyniszczających procesów choroby.

Profesor jest laureatem wielu nagród naukowych, w tym stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników nauki, czterokrotnie nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. J.K. Parnasa, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów, nagrody Polskiego Towarzystwa Genetycznego, subsydium profesorskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Naukowej miasta Gdańska im. J. Heweliusza i innych. Został Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. W grudniu 2020 r. otrzymał Vebleo Scientist Award, prestiżową nagrodę wyróżniającą jego ogromny wkład w rozwój nauki w zakresie biologii molekularnej.

Przeczytaj wywiad z prof. Węgrzynem

W marcowym numerze Gazety Uniwersyteckiej ukaże się rozmowa Anny Wdowińskiej z prof. dr. hab. Grzegorzem Węgrzynem pt. „Wierzę w moc nauki”. A w niej m.in.: o funkcji i zadaniach przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej o rzetelności naukowej, różnorodności teorii naukowych oraz o tym, czy naukowcy mają prawo do dyskusji i sporów.

Zespół Prasowy UG