Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021

studenci

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego znaleźli się wśród wyróżnionych stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe za rok akademicki 2020/2021.

Do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi 890 wniosków o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021.

Wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z procedurą określoną w:

- art. 359 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).

Do merytorycznego rozpatrzenia wniosków został powołany Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, w skład którego weszli eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki i sztuki. Członkowie Zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Polityki Naukowej, Komisję Ewaluacji Nauki, Radę Młodych Naukowców oraz Akademię Młodych Uczonych. Wnioski zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki.

W dniu 19 lutego 2021 r. – spośród 861 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 362 studentów, którym przyznał stypendium. Wśród wyróżnionych znajdują się również studenci Uniwersytetu Gdańskiego:

1. Stanisław Konrad Czerwiński - V rok jednolitych studiów magisterskich / psychologia

2. Wiktoria Gołębiowska - II rok jednolitych studiów magisterskich / psychologia

3. Weronika Maria Mytlewska - IV rok jednolitych studiów magisterskich / psychologia

4. Aleksandra Uzarska - IV rok jednolitych studiów magisterskich / psychologia

5. Zuzanna Marta Szczudło - II rok studiów drugiego stopnia / biologia

6. Adrianna Cyraniak - II rok studiów drugiego stopnia / chemia

7. Dominika Maja Zych-Gibaszek - II rok studiów drugiego stopnia / chemia

 

Gratulujemy!

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG