Rusza nabór ciągły projektów do programu Inkubator Innowacyjności 4.0

technologie

Centrum Transferu Technologii UG w ramach działań ukierunkowanych na komercjalizację wyników badań naukowych ogłasza konkurs na dofinansowanie prac przedwdrożeniowych dla innowacji opracowanych przez zespoły badawcze UG.

W ramach konkursu wybrane zostaną projekty, w których sfinansowane zostaną działania związane z realizacją procesu komercjalizacji i mające wpływ na sukces tego procesu, w tym prace badawczo-rozwojowe zmierzające do podniesienia poziomu gotowości innowacji do komercjalizacji.

W programie wspierana będzie  komercjalizacja zgłoszonych do CTT UG przedsięwzięć oraz wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, a prawo własności przemysłowej należy do Uczelni. Ubiegać się można o dofinansowanie do wysokości maksymalnie 100 tys. zł dla projektu.

Środki mogą zostać przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac przedwdrożeniowych w celu podniesienia stopnia gotowości wdrożeniowej proponowanych rozwiązań w tym na zakup materiałów i surowców, usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, koszty związane z ochroną patentową.

Nabór wniosków jest ciągły do odwołania.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID 19 zgłoszenia projektu wraz ze wskazanymi załącznikami należy dokonywać wyłącznie drogą e-mailową na dwa adresy mailowe: katarzyna.gronowska@ug.edu.pl oraz biuro@ctt.ug.edu.pl z dopiskiem w temacie e-maila „Nabór projektów w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0” .

Regulamin naboru projektów, formularz zgłoszeniowy i inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie.

Zgodnie z wymogami programu decyzję o przyznaniu środków na realizację prac przedwdrożeniowych zatwierdzi Komitet Inwestycyjny Programu Inkubator Innowacyjności 4.0  składający się z przedstawicieli środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych.

Środki finansowe pochodzą z projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

stopka
oprac. Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG