Polityka rozwoju kadr w Uniwersytecie Gdańskim –strategiczny dokument wchodzi w życie

Po trzech miesiącach uzgodnień i konsultacji projekt „Polityki rozwoju kadr Uniwersytetu Gdańskiego” został przyjęty i zaakceptowany niemal jednogłośnie na wszystkich szczeblach kolegialnych naszej uczelni. Transparentne procedury zatrudniania, jasne i elastyczne ścieżki rozwoju kadry akademickiej i administracyjnej – to główne założenia dokumentu.

Prace i konsultacje związane z projektem prowadzono w gronie specjalnie powołanej komisji senackiej, także z udziałem ekspertów prawa pracy. Następnie kolegium rektorsko-dziekańskie postanowiło jednomyślnie rekomendować projekt polityki rozwoju kadr Senatowi uczelni, który na posiedzeniu w dniu 27 maja 2021 roku zdecydowaną większością głosów podjął uchwałę pozytywnie opiniującą ten ważny dokument. Politykę jednomyślnie zaakceptowała także Rada Uniwersytetu Gdańskiego, a w końcowym etapie prac Rektor uzyskał akceptację dla wdrożenia tego dokument przez związki zawodowe.

Senat UG pozytywnie opiniując projekt Polityki rozwoju kadr Uniwersytetu Gdańskiego uznał go za zgodny z przyjętą Strategią Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020-2025 oraz kierunkiem dalszego rozwoju uczelni.

Nowa Polityka Rozwoju Kadr Uniwersytetu Gdańskiego stanowi realizację przepisu § 34 ust. 2 pkt 11 Statutu UG, zgodnie z którym szczegółowe zasady polityki kadrowej Uniwersytetu określa Rektor, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

-Polityka jest podporządkowana misji, wizji i wartościom określonym w Strategii rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020–2025 oraz zasadom Europejskiej Karty Naukowca. Wdrożenie polityki rozwoju jest także głównym elementem Planu Działań w strategii HR Excellence in Research – powiedziała prof. Anna Jurkowska - Zeidler, Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. opracowania Polityki.  

Polityka rozwoju kadr UG powinna być główną rekomendacją i podstawą wszelkich decyzji w zakresie zatrudniania, podejmowanych przez komisje konkursowe i decydentów w poszanowaniu obowiązującego prawa, w tym Statutu UG i Regulaminu pracy. Jednocześnie powinna wskazywać możliwe ścieżki kariery akademickiej osobom starającym się̨ o zatrudnienie w UG na różnych szczeblach kariery zawodowej.

- Zasadniczym celem polityki jest określenie transparentnych procedur zatrudniania oraz zapewnienie elastyczności ścieżek rozwoju kadry akademickiej zgodnie z Kodeksem Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych Komisji Europejskiej. W dokumencie sformułowane zostały oczekiwania uczelni wobec pracowników wraz z instrumentami systemowego wsparcia ścieżek kariery akademickiej w UG. Uściślone zostały zasady zatrudniania i udziału profesorów emerytowanych w życiu uczelni. Polityka rozwoju kadry akademickiej odnosi się także, na każdym etapie rozwoju zawodowego, do zasady równego traktowania i równości szans – powiedział Rektor UG prof. Piotr Stepnowski

 

W polityce wskazano trzy ścieżki kariery akademickiej: badawczo-dydaktyczną, dydaktyczną i badawczą.

Podstawowym założeniem ścieżki badawczo‐dydaktycznej jest dążenie do tego, aby osoby uzyskujące stabilność zatrudnienia na UG mogły realizować i doskonalić się w zakresie działalności naukowej, a uzyskiwane wysokie kompetencje zawodowe mogły być z powodzeniem wykorzystane w działalności dydaktycznej.

Dla ścieżki dydaktycznej podstawowym założeniem jest umożliwienie rozwoju zawodowego nauczycielom akademickim o znaczących osiągnięciach dydaktycznych.

Podstawowym założeniem ścieżki badawczej jest umożliwienie uzyskania stabilności zatrudnienia przez osoby o wybitnych osiągnięciach naukowych i predyspozycjach do prowadzenia przełomowych badań, kierujących międzynarodowymi projektami badawczymi.

diagram

Rekomendacje dotyczące  zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach w każdej ze ścieżek oraz systemowe wsparcie wszystkich ścieżek kariery akademickiej w UG zostały szczegółowo opisane w dokumencie – można zapoznać się z nimi w załączniku pod artykułem.

Rekomendacje wyznaczają kierunki pożądanego rozwoju i budowy kompetencji kadry akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Powinny one kształtować dobre praktyki w zatrudnianiu i awansowaniu, motywować do pracy oraz w sposób jednolity i sprawiedliwy kształtować ścieżki zawodowe. Rekomendacje nie stanowią i nie zastępują kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich.

Dokument odnosi się też do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Zasadniczym celem polityki jest wskazanie transparentnych procedur zatrudniania oraz ścieżek karier, a także określenie najważniejszych aspektów, kierunków i sposobów działań w zarządzaniu zasobami ludzkimi, służących wzmocnieniu kapitału intelektualnego, rozwojowi Uczelni oraz doskonaleniu zawodowemu pracowników. Sformułowane w niej zostały oczekiwania Uczelni wobec pracowników, w tym odniesienie się do oceny pracowniczej ustalanej w oparciu o szczegółowe kryteria.

Polityka w sposób nowatorski zajmuje się również kwestią zarządzania wiekiem w UG - nie uchybiając zasadom równego traktowania pracowników, UG będzie realizować politykę zatrudnienia, dążąc do wdrożenia wysokiej jakości nauczania oraz optymalnego międzypokoleniowego rozdziału stanowisk i funkcji, w tym funkcji kierowniczych. W tym obszarze polityki ustalone zostały zasady współpracy z pracownikami po osiągnieciu wieku emerytalnego oraz status profesora emerytowanego oraz zasłużonego emerytowanego pracownika Uczelni.

Zarówno Uniwersytetowi, jak i całej społeczności akademickiej zależy na utrzymaniu i podnoszeniu poziomu nauczania oraz badań naukowych, co pozwala osiągnąć wysoki prestiż Uczelni nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dlatego też priorytetowym zadaniem Uniwersytetu oprócz działalności naukowej i dydaktycznej jest dbałość o rozwój kadry naukowej i dydaktycznej. W tym obszarze przyjęta Polityka rozwoju kadr UG ma charakter strategiczny.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Polityka rozwoju kadr 1.11 MB
oprac. Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG