Naukowcy z UG wśród laureatów konkursu MINIATURA 5

Wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych – to cel konkursu MINIATURA. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN 4 maja 2021 r.

Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego:

1.         dr Urszula Zarzecka z Wydziału Biologii, wniosek pt.: "Rola periplazmatycznych proteaz w metaloregulacji u bakterii Helicobacter pylori", otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 940,00 zł;

2.         dr Anna Iglikowska z Wydziału Biologii, wniosek pt.: "Testowanie bioakumulacji metali ciężkich u wodnych skorupiaków z gromady małżoraczków (Ostracoda)", otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 zł.

Jest to pierwsza lista rankingowa ogłoszona przez Narodowe Centrum Nauki. Nabór wniosków odbywa się do 30 września 2021 r.

W piątej edycji konkursu można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny. O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Całkowity budżet konkursu MINIATURA 5 wynosi 22 mln zł. Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc.

Więcej informacji o laureatach na stronie NCN.

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG