Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego laureatami konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doskonała nauka”.

Uniwersytet Gdański otrzyma dodatkowe wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Dr Anna Żeglińska z Wydziału Historycznego jest autorką projektu „Finckensteinowie wschodniopruscy i ich archiwa”, którego celem jest wydanie monografii naukowej. Publikacja podejmuje się zadania stworzenia pierwszej próby rekonstrukcji procesów archiwotwórczych archiwum rodowego Prus Wschodnich oraz przedstawienia propozycji komputerowego opisu zasobu archiwalnego zachowanego fragmentarycznie i rozproszonego w różnych archiwalnych instytucjach,  co przyczyni się do rozwoju wiedzy w zakresie historii i archiwistyki. Kwota przyznana przez Ministerstwo na wydanie monografii to 17 666,00 zł.

Dodatkowe wsparcie na organizację konferencji otrzymali:

Prof. dr hab. Janusz Rak z Wydziału Chemii pozyskał kwotę 54 689,00 na organizację konferencji  „Modeling and Design of Molecular Materials 2020”. Głównym celem projektu jest wymiana myśli naukowej w kontekście szeroko pojętej chemii materiałowej (fotokatalizatorów, biokatalizatorów, materiałów do przechowywania wodoru itp.) oraz wybranych aspektów chemii medycznej związanych z projektowaniem leków, głównie przeciwnowotworowych, i metodami ich transportu w organizmie, a także metod chemii komputerowej używanych do projektowania molekuł o pożądanych właściwościach.

Dr hab. Paweł Antonowicz z Wydziału Zarządzania pozyskał kwotę 58 887,10 zł na organizację Konferencji Naukowej "Zarządzanie Wartością" - XX edycja jubileuszowa. Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy na temat stale istotnego, perspektywicznego oraz podlegającego ewolucji (z uwzględnieniem nowych paradygmatów w naukach społecznych) nurtu badawczego „Zarządzania Wartością” wśród przedstawicieli wiodących polskich ośrodków akademickich prowadzących badania naukowe i realizujących procesy dydaktyczne.

Pracownicy z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pozyskali kwotę 40 000,00 zł na wsparcie organizacji konferencji „Gospodarka w synergii prawa gospodarczego, finansowego i prawnej ochrony środowiska”. Konferencja ta ma na celu umożliwienie przeprowadzenia studiów o charakterze prawnoporównawczym oraz poznanie rozwiązań funkcjonujących w innych państwach, które mogłyby znaleźć praktyczne zastosowanie poprzez implementowanie ich na grunt prawa polskiego.

 

Serdecznie gratulujemy!

Biuro Promocji