Funkcjonowanie Uniwersytetu Gdańskiego do końca letniej sesji w roku akademickim 2019/2020

W związku z najnowszymi rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi uczelni w okresie pandemii 15 maja 2020 roku Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wydał zarządzenie, które porządkuje funkcjonowanie uczelni do końca letniego semestru w roku akademickim 2019/2020. Tam, gdzie jest to konieczne w mocy pozostają decyzje o ograniczeniu funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego. Jednocześnie tam, gdzie jest to możliwe ograniczenia są znoszone i wprowadzane są udogodnienia.

 

Zajęcia, egzaminy, zaliczenia, obrony i terminy letniej sesji 2019/2020

Obecnie na Uniwersytecie Gdańskim ponad osiemdziesiąt procent zajęć odbywa się online lub e-learningowo i będą one w takiej formie prowadzone do końca letniego semestru w roku akademickim 2019/2020. Te zajęcia, które nie mogły się odbyć zdalnie, zostaną przesunięte w planie studiów na kolejne semestry.

W formie online zostaną przeprowadzone także egzaminy, zaliczenia oraz obrony prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich). W celu sprawnego ich przeprowadzenia do 30 czerwca br. została przedłużona podstawowa sesja egzaminacyjna. Terminy sesji poprawkowej we wrześniu  nie uległy zmianie. Na Uniwersytecie Gdańskim już 31 marca 2020 roku zostały przygotowane rozwiązania dotyczące możliwości zdalnego składania prac dyplomowych i przeprowadzania obron oraz egzaminów i zaliczeń. Są to rozwiązania, które pozwalają całość przeprowadzić online, od złożenia pracy dyplomowej po obronę, a także dają możliwość przeprowadzenia wszystkich form zaliczeń i egzaminów – ustnych, pisemnych, warsztatowych. Narzędziem dedykowanym do prowadzenia online zajęć, obron, egzaminów i zaliczeń jest aplikacja MS Teams, z której odbyły się szkolenia i webinaria. Pierwsze takie obrony odbyły się już na Wydziale Ekonomicznym UG i dzięki temu mamy doświadczenia, które pokazują, że takie rozwiązanie jest możliwe. Jednocześnie studenci oraz pracownicy UG mają możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Gdańskiego w systemie online.

 

Domy studenckie i obiekty sportowe

Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwy powrót do domów studenckich (mieszkało w nich ponad 1300 studentów). Dopuszczenie do powrotu tak dużej grupy osób do akademików, korzystanie tam ze wspólnych kuchni, pralni i innych przestrzeni stanowiłoby poważne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców. Z tych samych powodów nie jest możliwe korzystanie z obiektów sportowych. W domach studenckich wciąż mogą mieszkać studenci z zagranicy, którzy nie mieli możliwości powrotu do domu oraz studenci w trudnych, życiowych sytuacjach, związanych np. ze zdrowiem. W tym ostatnim przypadku zgoda wydawana jest indywidualnie, a konieczność powrotu do domu studenckiego musi być udokumentowana.

Również ze względów bezpieczeństwa wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2020/2021 będą przyjmowane wyłącznie elektronicznie.

Wprowadzona została możliwość całkowitego zwolnienia z opłat za miejsce w domach studenckich UG oraz zniżki w opłatach. Studenci w trudnej sytuacji życiowej otrzymali zapomogi ze specjalnie na ten cel przeznaczonych środków.

 

Terminy rekrutacji

W związku z przesunięciem terminów tegorocznych matur na Uniwersytecie Gdańskim przygotowane zostały nowe terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 oraz elektroniczny system składania dokumentów. Rekrutacja zostanie przesunięta na sierpień, a dokładne terminy na poszczególne kierunki zostaną opublikowane na koniec maja br. po zatwierdzeniu tych terminów przez Senat UG. Jednocześnie Uniwersytet Gdański nie zmienia zasad rekrutacji (np. przedmiotów, które brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Obecnie, zgodnie z obowiązującą ustawą, rekrutacja na studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz jednolite magisterskie (np. prawo, psychologia, pedagogika) odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych.

 

Otwarte wydarzenia

Co najmniej do 31 sierpnia 2020 roku na terenie Uniwersytetu Gdańskiego nie będą się odbywały wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, wykłady, występy artystyczne i inne spotkania organizowane przez UG oraz wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne. Co najmniej do 30 czerwca 2020 roku nie będą kwaterowane nowe osoby w domach studenckich i innych obiektach UG. Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych.

Mamy jednak nadzieję, że nowy rok akademicki 2020/2021 będzie można rozpocząć tradycyjną inauguracją 1 października 2020 roku.

 

Praca administracji i dostęp do uczelnianej infrastruktury

Tam, gdzie jest to możliwe, znoszone są ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni. W budynkach wydziałów, za zgodą dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej, mogą przebywać pracownicy i doktoranci danego wydziału, którzy prowadzą prace naukowe z użyciem zasobów dostępnych wyłącznie w budynkach UG. Za właściwą organizację pracy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa odpowiadają dziekani lub kierownicy jednostek UG.

Praca administracji w budynkach UG jest możliwa przy zachowaniu bezpiecznych warunków (m.in. zachowanie odstępu co najmniej 2 m pomiędzy pracownikami). Ze względów bezpieczeństwa wciąż konieczna jest praca części pracowników administracji w systemie zdalnym. Do sprawnego, zdalnego zorganizowania pracy na UG wydziałów, jednostek UG oraz administracji centralnej i wydziałowej zostali zobowiązani dziekani, dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich oraz kierownicy jednostek administracji centralnej.

W budynkach UG rekomenduje się używanie maseczek ochronnych i rękawiczek w przestrzeniach wspólnych.

 

Społeczna odpowiedzialność uczelni

Uniwersytet Gdański pomaga wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Na terenie kampusu UG w Gdańsku Oliwie stanął pierwszy w Polsce mobilny punkt testowy w formule walk-thru. Przekazaliśmy specjalistyczną aparaturę, zwiększającą możliwości przeprowadzania testów wykrywania zakażeń koronawirusem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, oraz jednoimiennemu Szpitalowi Marynarki Wojennej. Naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego są członkami eksperckich gremiów i zespołów naukowych, pomagających zwalczać zagrożenie COVID-19, a jednocześnie w mediach wyjaśniają, na czym to zagrożenie polega. Funkcjonuje na UG bezpłatna pomoc psychologiczna, opieką zostali objęci seniorzy UG, którym pomagają studenci z kół naukowych i organizacji studenckich, a wykładowcy przygotowali dla nich wykłady i warsztaty online. Nasi studenci jako wolontariusze pomagają bezdomnym i potrzebującym.

Cała społeczność akademicka, zarówno studenci, jak i pracownicy odczuwają niedogodności związane z ogłoszonym stanem pandemii, a jednocześnie wykazują się odpowiedzialnością, zaangażowaniem i wielkim sercem, za co w specjalnym liście podziękował im Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Polityka informacyjna

Wszystkie decyzje Władz UG są podejmowane w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo całej akademickiej wspólnoty Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnia na bieżąco informuje swoją społeczność o podejmowanych decyzjach organizacyjnych w okresie pandemii. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego otrzymują informacje na indywidualne adresy mailowe przez Portal Studenta a pracownicy przez Portal Pracownika. Została przygotowana specjalna strona dedykowana wyłącznie informacjom związanym z funkcjonowaniem uczelni w okresie zagrożenia COVID-19, gdzie znajdują się wszystkie komunikaty, zarządzenia, a także praktyczne informacje dot. zachowania zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo funkcjonuje zakładka z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami. Zapraszamy do odwiedzania strony: https://ug.edu.pl/koronawirus_informacje

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego