Dr Olga Martyniuk z UG laureatką Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii

Dr Olga Martyniuk

Dr Olga Martyniuk z WZ UG.

Publikacja pt. „Entrepreneurship nests in a Polish edge city" ("Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego") współautorstwa dr Olgi Martyniuk z Katedry Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymała Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii krajowe publikacje.

Autorami publikacji są dr Olga Martyniuk (UG), dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk- Pęczek (Politechnika Gdańska) oraz prof. dr. hab. inż. Tomasz Parteka (Politechnika Gdańska).

Książka stanowi efekt grantu naukowego Narodowego Centrum Nauki, w którym wypracowane zostały pojęcia opisujące zjawisko polskiej suburbanizacji tj. gniazda przedsiębiorczości, polskiego modelu miasta krawędziowego.

Badaniami objęto głównie Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia Sopot, ale uwzględniono również kontekst ogólnopolski i światowy.   

- Prezentujemy wyniki badań nad korelacją dwóch równolegle rozwijających się zjawisk: suburbanizacji i rozwoju sektora MSP w polskiej przestrzeni w okresie transformacji po roku 1989 - mówi dr Olga Martyniuk. - Rezultaty przeprowadzonych badań pokazują, iż procesy suburbanizacji stymulują rozwijanie się enklaw osadniczych ze znacznym udziałem przedsiębiorczości na tych terenach – nazwanych dalej w książce jako „gniazda przedsiębiorczości”.  Charakteryzują się one znacznie większym udziałem jednostek sektora MSP w przeliczeniu na mieszkańca niż jest to w miastach centralnych metropolii

Autorzy publikacji budują teoretyczny model bazujący na stymulantach i destymulantach rozwojowych, wyłaniając czynniki ekonomiczne, lokalizacyjne, administracyjne, rynku pracy, transportowe oraz inne wpływające na powstawanie „gniazd przedsiębiorczości”. 

Część badań dr Olgi Martyniuk w projekcie i w książce dotyczyła analizy działalności przedsiębiorstw sektora MSP w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk Gdynia Sopot, określenia intensywności lokalizacyjnej przedsiębiorstw sektora MSP w  miastach centralnych i gminach, wyłonienia gniazd przedsiębiorczości w ujęciu ekonomicznym, a także określenia czynników wpływających na decyzje lokalizacyjne podmiotów sektora MSP. Naukowczyni z UG jest autorką trzech z siedmiu rozdziałów książki.

- Celem publikacji było przede wszystkim przełamanie stereotypowego myślenia o procesie suburbanizacji, ale też prezentacja unikatowego warsztatu badawczego polegającego na połączeniu analizy urbanistycznej z metodami ekonomiczno-statystycznymi w podejmowaniu analizy zjawiska suburbanizacji oraz przedstawienie modelu tego zjawiska opartego o rozwój sektora MSP - tłumaczy dr Olga Martyniuk.

Przedstawione wyniki badań mogą posłużyć różnym odbiorcom, m.in. naukowcom z dziedziny ekonomii i urbanistyki, jako materiał inspiracyjny do prezentacji i rozwoju badań naukowych, ale też urzędnikom, włodarzom metropolii czy projektantom, jako materiał poznawczy, który może być wykorzystany na rzecz rozwoju gospodarczego społeczności lokalnych.

Książka pt.: „Entrepreneurship nests in a Polish edge city", wydana nakładem Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej, już wcześniej zdobyła wyróżnienie w kategorii Wiedza i Upowszechnianie w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwo Urbanistów Polskich - Nagroda im. Jerzego Regulskiego.

Gratulujemy Autorom!

EMW/Zespół Prasowy UG