Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności - działania i plany

Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego spotkała się na posiedzeniu w nowym składzie. Omawiano dotychczasowe działania, plany i możliwości upowszechniania informacji o działaniach komisji w społeczności akademickiej UG i na zewnątrz.

Powołana w listopadzie 2019 r. decyzją Rektora UG Komisja do spraw realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki został przekształcona w obecnie działającą Komisję ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego. W maju tego roku Rektor prof.dr hab. Piotr Stepnowski rozszerzył skład komisji w taki sposób, aby każdy wydział miał swojego reprezentanta. Skład komisji

Celem Komisji są działania w trzech obszarach:  zaangażowanie społeczne nauki i naukowców, edukacja społeczeństwa i  równość płci. 

Przewodnicząca Komisji prof. dr hab. Ewa Łojkowska przedstawiła dotychczasowe jej działania  - m.in. pracę nad raportem "Kobiety  w nauce" oraz „Plan wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim. Działania równościowe na lata 2022-2023”, który jest jednym z instrumentów realizacji Celu 3 Strategii Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020-2025, zakładającej opracowanie i  wdrożenie modelu włączania społecznego, przeciwdziałania dyskryminacji i nierówności społecznej oraz innych elementów polityki zrównoważonego rozwoju m.in. wdrożenia i monitorowania realizacji polityki antydyskryminacyjnej, budowania wspólnoty akademickiej opartej na naukowej kulturze równości (science culture equality), a także opracowania i wdrożenia spójnego systemu monitorowania polityki równości płci. Czytaj o raporcie

 

W nawiązaniu do zadań Komisji dotyczących spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi informacje na temat Biura Rzecznika ds. Równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi przekazała Rzecznik dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG, zaangażowania w działania Komisji od jej powstania. - W tym roku przeprowadzimy trzy szkolenia w tym zakresie - powiedziała Pani Rzecznik. - Widać zainteresowanie tematem, zwłaszcza wśród młodych pracowników.

Jak podkreśliła - istotne jest propagowanie znajomości kodeksu etyki wśród nauczycieli akademickich w UG. - To bardzo dobrze napisany dokument, pozostaje go rozpowszechniać i stosować - dodała.

Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego zajmuje się też kwestiami otwartości uczelni na społeczeństwo, realizacją idei uczelni zielonej i podejmującej działania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Członkowie komisji dyskutowali także o możliwych sposobach upowszechniania wiedzy na temat celów i działań związanych z ideami odpowiedzialności społecznej uczelni. Wśród propozycji wymienione zostały m.in. debaty oxfordzkie i debaty w ramach Uczelni Fahrenheita o równości płci w środowiskach akademickich,  szkolenie dotyczące GEPu dla członków i członkiń Komisji przeprowadzone przez trenerów po szkoleniu w ramach MINDtheGEPs VIGO lub trenerki z UG dr hab. Nataszę Kosakowską- Berezecką i dr Magdalenę Żadkowską, szkolenia na wydziałach i jednostkach UG,  debaty dla studentów i studentek dot. równości oraz  zmiany na stronie internetowej UG (np. podanie liczby studentów i studentek UG zamiast ogólnej liczby studiujących).

 

 

 

Fot. Marcel Jakubowski/ZP
Załączniki
MNG/ZP