Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów na Uniwersytecie Gdańskim

Zmiany w statucie i umiędzynarodowienie nauki były głównymi tematami zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów po raz pierwszy zorganizowanego wspólnie przez Uczelnie Fahrenheita. 

 

Obradom, odbywającym się w Bibliotece Głównej w dniach 16 - 18 września br., przysłuchiwał się Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG. Otwierając wydarzenie zwrócił uwagę na nadmorską aurę, która może wpłynąć pozytywnie na rezultaty obrad, ale także pozwoli na chwilę relaksu uczestnikom zjazdu.

Prorektor prof. UG Arnold Kłonczyński zabrał także głos w panelu dotyczącym umiędzynarodowienia nauki. Podkreślił starania Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie poszerzania współpracy z uczelniami zagranicznymi. Zwrócił uwagę na trudność w ocenie tego jak kwantyfikować umiędzynarodowienie, czy jego wskaźnikiem jest liczba wyjazdów zagranicznych doktorantów, studentów i pracowników, czy publikacji zagranicznych, czy może studiujących w jednostce obcokrajowców? W ramach panelu głos zabrał także Piotr Serafin z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który opowiedział o tym jak starać się o stypendia oferowane przez agencję. O doświadczeniach Politechniki Gdańskiej w zakresie kształcenia doktorantów opowiedział prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, Zastępca dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej ds. rozwoju i internacjonalizacji.

Zjazd  zorganizowały wspólnie uczelnie zrzeszone w Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

- Świadczy to o postępującej integracji środowisk trzech uczelni oraz wysokiej pozycji Uniwersytetu Gdańskiego w świadomości doktorantów - zauważa Sebastian Barczak, Przewodniczący Rady Doktorantów UG oraz członek Prezydium Zjazdu.

Fot. Łukasz Bień
ŁB/CASiD