Zmienność genetyczna wirusa SARS-CoV2. Publikacja z udziałem naukowców z UG

Autorzy wspomnianej w tekście publikacji wskazują, jak wielkie znaczenie ma szybkie sekwencjonowanie materiału genetycznego dla poznawania dróg rozprzestrzeniania się wirusa, a w przyszłości dla analizy efektów działania szczepionki.

Publikacja pt. „Geographical and temporal distribution of SARS-CoV-2 clades in the WHO European Region, January to June 2020”, analizująca zmienność genetyczną wirusa SARS-CoV2 w ciągu 6 miesięcy trwania pandemii na terenie Europy, ukazała się w międzynarodowym czasopiśmie „Eurosurveilance” dedykowanym śledzeniu, epidemiologii i kontroli chorób zakaźnych w Europie. Powstała m.in. z udziałem naukowców z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Wspomniana publikacja opisuje geograficzne i czasowe trendy w rozmieszczeniu kladów genetycznych SARS-CoV-2 w pierwszej połowie 2020 r. Wynikiem pracy jest nie tylko zebranie i porównanie sekwencji genomowych SARS CoV2 z próbek z 35 krajów ale także ujednolicenie nomenklatury i kryteriów wyróżniania grup genetycznych o wspólnym pochodzeniu.

Analizy genetyczne i statystyczne wskazują, że w różnych rejonach geograficznych występują różne mutacje punktowe, różna jest też częstość pojawiania się mutacji. Autorzy wskazują, jak wielkie znaczenie ma szybkie sekwencjonowanie materiału genetycznego dla poznawania dróg rozprzestrzeniania się wirusa, a w przyszłości dla analizy efektów działania szczepionki. Jak zauważają badacze, dokładne monitorowanie zmian zachodzących w genomie wirusa i porównywanie tych danych z klinicznym obrazem choroby i przebiegiem transmisji wirusa jest kluczowe dla zwalczenia pandemii Covid 19.  

Dr Łukasz Rąbalski z Zakładu Szczepionek Rekombinowanych z MWB UG i GUMed przekazał do publikacji 25 sekwencji genomowych wirusa SARS CoV2, pochodzących z próbek od pacjentów z Pomorza i z regionu śląskiego. Warto nadmienić, że pierwsze próbki ze Śląska po wykryciu tam ognisk zakażeń Covid-19 zostały przekazane przez Główny Inspektorat Sanitarny do sekwencjonowania właśnie do Gdańska.

Współautorami przywołanej pracy są przedstawiciele European Centre for Disease Prevention and Control oraz  wielonarodowościowa grupa autorów, tworzących "The WHO European Region sequencing laboratories and GISAID EpiCoV group". W skład tej grupy wchodzą również dr Łukasz Rąbalski z Zakładu Szczepionek Rekombinowanych MWB oraz prof. Krystyna-Bienkowska-Szewczyk z Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów. 

Link do publikacji 

Biuro Rzecznika Prasowego