Na UG powstaje Uniwersytecki Ośrodek Badań Stosowanych i Międzyobszarowych

fot. z senatu

Prof. Krzysztof Bielawski objął funkcję dyrektora nowo powołanej w Uniwersytecie Gdańskim jednostki – Uniwersyteckiego Ośrodka Badań Stosowanych i Międzyobszarowych.

Informację o powołaniu w struktury uczelni nowej jednostki organizacyjnej przedstawił na posiedzeniu senatu Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski.

Zaczynamy etap opracowania koncepcji działalności tego ośrodka, która opierać się będzie na ścisłej współpracy z Centrum Transferu Technologii, Centrum Analiz i Ekspertyz oraz Biurem Projektów Rozwojowych – jednostek podległych Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. UG  – mówi prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

Uniwersytecki Ośrodek Badań Stosowanych i Międzyobszarowych skupiać będzie ogólnouniwersyteckie, pozawydziałowe jednostki organizacyjne, których działalność wykracza poza badania podstawowe jednego wydziału i jest finansowana ze źródeł zewnętrznych, w szczególności projektowych. W ramach ośrodka działać będą m.in.: Centrum Studiów Azji Wschodniej, Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych, Międzynarodowe Centrum Studiów nad Granicami oraz Centrum Badań Memlingowskich. 

- Zadaniem ośrodka będzie objęcie opieką tych projektów, które mają charakter aplikacyjny, komercyjny, które nie są projektami o charakterze badań podstawowych, a mają zastosowanie w różnych dziedzinach biznesu i w otoczeniu społeczno-gospodarczym – dodaje prof. Krzysztof Bielawski.

EMW/Zespół Prasowy UG