Times Higher Education Impact Rankings 2023: Uniwersytet Gdański - 200 miejsc w górę! Najlepsi w Polsce!

Awans o 200 miejsc, najwyższa pozycja wśród polskich uczelni – tak Uniwersytet Gdański ugruntowuje mocną pozycję lidera w Polsce w najbardziej prestiżowym, kompleksowym i rozwijającym się światowym rankingu Times Higher Education Impact Rankings. Ocenia on uczelnie wyższe pod względem ich zaangażowania w realizację 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Najnowsze wyniki opublikowano 1 czerwca 2023.

 

Times Higher Education Impact Rankings  to jeden z najbardziej prestiżowych rankingów, którego obszar zauinteresowania dla wielu uczelni ma strategiczne znaczenie.

- Dzięki konsekwentnie realizowanej przez władze uczelni strategii zrównoważonego rozwoju, idei uniwersytetu otwartego i odpowiedzialnego społecznie, a także wspieraniu działań dotyczących równości płci – Uniwersytet Gdański nie tylko wzmacnia pozycję lidera w tym obszarze wśród polskich uczelni, ale konsekwentnie podnosi ocenę w rankingu w odniesieniu do pozostałych uczelni w ogólnoświatowej skali – podkreśla Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

 

Klasyfikacja generalna

Wśród wszystkich uczelni startujących w rankingu THE Impact 2023 Uniwersytet Gdański awansuje o 200 pozycji w generalnym zestawieniu w stosunku do roku ubiegłego, a także odnotowuje spektakularny postęp i awans z przedziału 201-300 na 13 miejsce na świecie w zakresie realizacji celu 5. Równość płci (najwyższe miejsce w całej historii rankingu, jakie zdobyła jakakolwiek polska uczelnia), silna pozycja mieszcząca się w przedziale 101-200 w celach: 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje; 14. Życie pod wodą. Natomiast w po raz pierwszy raportowanych celach 7. Czysta i dostępna energia oraz 10. Mniej nierówności UG uzyskało przedział 201-300. Uczelnia jest też nadal wysoko notowana w pozostałych raportowanych celach: przedział 301-400 dla celów: 4. Dobra jakość edukacji, 8. Wzrost gospodarczy i godna praca, 11. Zrównoważone miasta i społeczności, oraz 13. Działania w dziedzinie klimatu, a także znaczący awans z przedziału 601-800 na 301-400 w zakresie celu 17. Partnerstwo na rzecz celów .

W obecnej edycji rankingu Impact uczestniczyło 1591 uczelni (1406 uczelni w roku ubiegłym) ze 112  krajów/regionów świata. W kontekście wzrostu liczby uczestników o prawie 200, sam awans Uniwersytetu Gdańskiego o 200 pozycji, do przedziału 401-600, jest olbrzymim sukcesem. A to tylko jeden wielu powodów do dumy.

Klasyfikacja ogólnopolska

Spośród 13 celów, z jakimi się zmierzyliśmy, w 3 przypadkach zostaliśmy ocenieni najwyżej spośród polskich uczelni (w celach: 1. Koniec z ubóstwem, 5. Równość płci i 14 Życie pod wodą), w 4 przypadkach sklasyfikowano UG na miejscu 2 w Polsce (cele: 4 Dobra jakość edukacji, 7. Czysta i dostępna energia, 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje oraz 17. Partnerstwo na rzecz celów), a w 2 przypadkach na miejscu 3 wśród uczelni krajowych (cele: 10. Mniej nierówności oraz 13. Działania na rzecz klimatu). Oznacza to, że na 13 ocenianych parametrów, w 9 przypadkach stajemy na podium,

13 pozycja na świecie i najwyższa pozycja w Polsce w zakresie realizacji celu 5. Równość płcite osiągnięcia zyskał Uniwersytet Gdański dzięki podejmowanym działaniom promującym obecność kobiet w nauce oraz szeroko rozumianym życiu uczelni. Sytuację kobiet na naszej uczelni kompleksowo zdiagnozowano tworząc opublikowany w 2020 roku raport „Kobiety w nauce. Zarządzanie różnorodnością i równouprawnienie płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego”. Raport określił potrzeby i zarysował cele, które szczegółowo zostały opisane w opublikowanym z końcem 2021 roku „Planie wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim” prezentującym działania równościowe planowane na lata 2022-2023. Wdrożenie postulatów wynikających z oby dokumentów przynosi rezultaty dostrzeżone przez agencje tworzące rankingi, w tym the Impact Ranking 2023.
Ponadto w Uniwersytecie Gdańskim realizowane są projekty badawcze takie, jak MINDtheGEPs gender equality in research, ResBios czy ACT, finansowane z Programu Ramowego UE Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji. W ramach tych projektów prowadzi się badania i opracowuje raporty dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn na naszej uczelni. Takie działania systematycznie budują świadomość konieczności wzmacniania pozycji kobiet i dbałości o równe szanse w społeczeństwie.
W ramach tych działań w uczelni powstała – jedna z nielicznych w Polsce i jedyna wśród pomorskich uczelni – strona „Kobiety w nauce” poświęcona naukowczyniom i administratorkom z Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejnym aspektem tych działań jest wystawa „Pionierki, badaczki, liderki. Kobiety gdańskiej nauki” i towarzyszące jej tematyczne debaty. Przypomnijmy, że inicjatywa ta została nagrodzona w konkursie o Nagrody Uczelni Fahrenheita.

Jednym z fundamentalnych obszarów wdrażania i realizowania Planu Równości Płci jest monitorowanie wskaźników balansu płci na uczelniach. Na Uniwersytecie Gdańskim dane dotyczące ww. wskaźników są na bieżąco zbierane i interpretowane przez specjalnie do tego powołaną Pełnomocniczkę Rektora ds. monitorowania równości płci.

 

Utrzymanie pozycji lidera wśród 23 polskich uczelni wyższych  jest  niewątpliwie ogromnym sukcesem całej społeczności naszego Uniwersytetu. Jest to też sygnał, że coraz lepiej rozumiemy i odpowiadamy na potrzeby współczesności, że urzeczywistnia się wizja Uniwersytetu Gdańskiego jako uczelni odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie, która intensywnie rozwija relacje z różnymi interesariuszami i włącza jak najszerszą grupę mieszkańców Pomorza i działających tu instytucji w proces tworzenia, transferu i upowszechniania wiedzy dla wspólnego, dobra

Uniwersytet Gdański opracował raport dla 13. z 17. Celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju, a warunkiem notowania w rankingu Impact jest opracowanie raportu dla minimum 4 celów, z 17. (cel nr 17 Partnerstwo na rzecz celów, jest obligatoryjny). Tak kompleksowy raport, jaki został przygotowany przez Uniwersytet Gdański jest świadectwem dojrzałego, świadomego i w wysoce kompetentnego spojrzenia na całokształt działań i aktywności, w kontekście szeroko pojętych aspektów zrównoważonego rozwoju. 

 

Dane prezentowane w rankingu THE Impact to pełne spektrum działalności organizacyjnej, badawczej oraz edukacyjnej uczelni, które przekazywane są do organizatora po wnikliwej analizie wszelkich aktywności uniwersytetu (zarówno w kontekście prowadzonych badań, kształcenia, jak i działalności w aspekcie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy też podejmowanych działań uniwersytetu jako pracodawcy).

Wyniki dla Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie realizacji poszczególnych celów oraz zbiorcze wyniki polskich uczelni w THE Impact Ranking 2023 prezentują załączone tabele. Analizie wyników Uniwersytetu Gdańskiego w poszczególnych zagadnieniach związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz wynikom polskich uczelni w tym zestawieniu poświęcony będzie kolejny artykuł, który niebawem opublikujemy.

 

Pełne wyniki dostępne na stronie:

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2023/overall#!/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Metodologia rankingu:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/impact-rankings-2023-methodology

 

 

 

Katarzyna Gregorowicz - Bielawska/Biuro Analiz i Ekspertyz