MINDtheGEPs - Modifying INstitution by Developing Gender Equality Plans, EU Horizon 2020 (2021-2024)

Zmiana funkcjonowania instytucji poprzez wdrożenie Planu Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn)
 
Od lutego 2021 roku, przez kolejne cztery lata, Uniwersytet Gdański będzie realizował projekt MINDtheGEPS - Modifying Institutions by Developing The Gender Equality Plans finansowany z Programu Horyzont 2020 w ramach tematu „Wspieranie organizacji badawczych we wdrażaniu Planów Równości Płci”.  
 
Projekt ma na celu promowanie równości płci poprzez wdrażanie Planów Równości Płci (ang. Gender Equality Plan – GEP) w różnych typach organizacji prowadzących badania naukowe, w pięciu krajach europejskich, które nie osiągnęły 25% wyniku w zakresie udziału kobiet na kierowniczych stanowiskach w szkolnictwie wyższym. Poza Polską, wśród tych krajów znalazły się: Irlandia, Włochy, Hiszpania i Serbia.  Propagowanie równości płci jest jednym z priorytetów polityk UE wdrażanych przez Komisję Europejską zarówno za pomocą programu Horyzont 2020, jak i w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (The European Research Area, ERA) we współpracy z państwami członkowskimi i organizacjami badawczymi.
 
Na Uniwersytecie Gdańskim głównym celem projektu będzie stworzenie i wdrożenie Planu Równości Płci (GEP) promującego równość kobiet i mężczyzn w badaniach i innowacjach. Planowane działania mają na celu: zwiększenie udziału kobiet w organach decyzyjnych i kierowniczych uczelni, powołanie rzecznika ds. równości płci oraz prowadzenie otwartych i skierowanych do określonych grup pracowników szkoleń, a także monitorowanie procesów rekrutacji i awansów na stanowiska naukowe i administracyjne pod kątem równości szans. Środki uzyskane w ramach projektu MINDtheGEPs pozwolą na zorganizowanie szeregu działań zmierzających do podniesienia świadomości kadry akademickiej w zakresie realizowania polityki równych szans kobiet i mężczyzn, a także na opracowanie planu działań prowadzącego do przyspieszenia zmian strukturalnych i stosowania integracyjnego podejścia.
 
Kierownikiem projektu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest prof. dr hab. Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która będzie stała na czele multidyscyplinarnego zespołu tworzonego przez przedstawicieli kilku jednostek UG: Wydziału Nauk Społecznych - prof. UG, dr hab. Natasza Kossakowska-Berezecka,  dr Magdalena Żadkowska, Wydziału Biologii – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi – mgr Izabela Raszczyk, Wydziału Ekonomicznego – dr Łukasz Dopierała, MWB UG i GUMed – mgr Marta Dziedzic.
 
Europejskimi Partnerami w projekcie są: Università degli Studi di Torino (Włochy) – lider projektu, National Research Council (Włochy), Institute of Technology Tralee (Irlandia), Uniwersytet Jagielloński (Polska), School of Electrical Engineering-University of Belgrade (Serbia), Fundacion para la promocion de la Innovacion, Investigacion Y Desarrollo Tecnologico en la Industria de la Automocion de Galicia (Hiszpania), Knowledge and Innovation (Włochy), Uppsala University (Szwecja), Elsevier (Holandia).
 
Kwota dofinansowania dla konsorcjum wyniosła blisko 3 mln euro, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego ponad 200 tys. euro.
 
Opracowała: Marta Dziedzic
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Kwiecień 2021 - 00:31; osoba wprowadzająca: Łukasz Gugniewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 6. Kwiecień 2021 - 00:31; osoba wprowadzająca: Łukasz Gugniewicz