„Na drodze do zrównoważonego rozwoju”. Dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG zaprezentowała raport REGIONS 2030 dla woj. pomorskiego

Sylwia Mrozowska

Konferencja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „Na drodze do zrównoważonego rozwoju – wyzwania monitorowania celów agendy 2030” za nami. W piątek, 22 września, w Centrum Hevelianum w Gdańsku został zaprezentowany raport „Monitoring the SDGs in Pomorskie region, Poland” w ramach pilotażowego projektu „REGIONS 2030”. Raport można pobrać tutaj

Celem projektu REGIONS2030: Monitoring the SDGs in EU regions – filling the data gaps Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej jest monitorowanie realizacji celów zrównoważonego rozwoju w wybranych regionach Unii Europejskiej oraz zbadanie synergii między monitorowaniem a kreowaniem polityki zrównoważonego rozwoju regionalnego. Efektem projektu będzie też zdefiniowanie ram umożliwiających władzom lokalnym monitorowanie SDG na ich terytorium oraz wsparcie i wzmocnienie regionalnych możliwości w zakresie gromadzenia danych statystycznych. Partenrem województwa pomorskiego w realizacji projektu jest Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego , zapewniające niezbędne zaplecze naukowo-techniczne.

Pilotażowy projekt

dr Krzysztof Szczepaniak

dr Krzysztof Szczepaniak

W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów z województwa pomorskiego, władz krajowych oraz Komisji Europejskiej, a także naukowcy i przedsiębiorcy. Uniwersytet Gdański reprezentowali: Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG,, Dyrektor CZRUG dr Krzysztof Szczepaniak oraz Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Społecznych UG dr Barbara Kijewska. Konferencję poprowadził Adam Mikołajczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego.

Słowo wstępu wygłosił Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, który powitał wszystkich gości. Jak podkreślił, stworzenie spójnego, uniwersalnego i zestandaryzowanego dla ogółu regionów zestawu wskaźników do monitorowania i raportowania celów zrównoważonego rozwoju nie jest przedsięwzięciem łatwym. Województwo pomorskie zostało wybrane jako jeden z dziesięciu europejskich regionów do udziału w tym pilotażowym projekcie. Wicemarszałek zaznaczył, że województwo chętnie do niego przystąpiło, gdyż jego tematyka ma ogromne i praktyczne znaczenie dla planowanej polityki rozwoju regionalnego.

Następnie głos zabrała Cecilia Bertozzi, kierownik projektu ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (Joint Research Centre - European Commission).

Zrównoważony rozwój globalnie i lokalnie

dr Szczepaniak i prof. Mrozowska

Pierwszą sesję pt. „Cele zrównoważonego rozwoju – perspektywa europejska i krajowa” otworzyło wystąpienie „On the path to sustainable development – Territorial perspective of green industrialization” Wiktora Szydarowskiego, Dyrektora ESPON EGTC. Następnie głos zabrała Aneta Piątkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, z prelekcją „W połowie drogi – do raportu!”.

Zrównoważony rozwój na poziomie regionalnym był tematem przewodnim drugiej sesji pt. „Wyzwania monitorowania celów Agendy 2030 z perspektywy regionów”. Głos zabrał Prezes Zarządu Innobaltica Sp. z o.o. Radomir Matczak z wystąpieniem „Rok 2044: pierwszy polski region zeroemisyjny”. Radomir Matczak podkreślił, że w regionie, który chciałby kiedyś zbliżyć się do neutralności klimatycznej, są potrzebne pewne twarde zasady. Wśród nich wymienił: drastyczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, redukcję zapotrzebowania na surowce naturalne, energię i żywność, zahamowanie niekontrolowanej suburbuzanizacji i utraty bioróżnorodności oraz wzmocnienie świadomości i zaangażowania obywateli, sektora publicznego i organizacji samorządowych.

Raport: identyfikacja wskaźników, wyzwania, konkluzje

Prezentacja

Następnie przyszedł czas na prezentację raportu „Monitoring the SDGs in Pomorskie region, Poland” w ramach projektu REGIONS2030. Raport zaprezentowała dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, która była ekspertką opracowującą publikację dla województwa pomorskiego. W swoim wystąpieniu skupiła się na wyjaśnieniu, na czym polegała identyfikacja wskaźników dla województwa zaproponowanych przez Wspólne Centrum Badawcze. Przedstawiła też wyzwania związane z dostępnością i gromadzeniem danych. Jak zaznaczyła dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, nie wszystkie wskaźniki JRC są dostępne lub osiągalne dla regionu pomorskiego. Zdaniem ekspertki jednolity system monitorowania osiągania celów zrównoważonego rozwoju dla wszystkich regionów Unii Europejskiej powinien obejmować wszystkie cele SDG, umożliwiać dokonywanie porównań między regionami oraz odzwierciedlać działania regionów na rzecz Agendy 2030. Istotne jest także zapewnienie równowagi między wskaźnikami i znalezienie kompromisu między celami krajowymi a regionalnymi.

W tworzenie raportu zaangażowani byli także pracownicy Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG: dr Krzysztof Szczepaniak, dr Barbara Kijewska, Jolanta Mrozek-Kwiatkowska oraz doktorant Bartosz Duraj. W analizie stanu realizacji celów zrównoważonego rozwoju w regionie wsparli CZRUG praktycy: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku dr hab. Jerzy Auksztol oraz Iwona Borkowska wraz z zespołem Departamentu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Konferencję zwieńczyła dyskusja prelegentów oraz zaproszonych gości.

Wśród regionów, które uczestniczą w projekcie REGIONS2030, poza Pomorskim, znalazły się także: Βόρειο Αιγαίο (Wyspy Egejskie Północne, Grecja), Δυτική Μακεδονία (Macedonia Zachodnia, Grecja), Comunidad Foral de Navarra (Hiszpania), Andaluzja (Hiszpania), Piemont (Włochy), Apulia (Włochy), Centro (Portugalia), Nord-Vest (Rumunia), oraz Manisa, Afyonkarahisar, Kutahyatr i Usak (Turcja).

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej:

Sustainable Development Goals: EU regions’ engagement and filling the data gap (europa.eu)

Szymon Gronowski/CZRUG