Skrót z posiedzenia Senatu UG 28.09.2023

Senat

Posiedzenie Senatu w czwartek 28.09.2023 rozpoczął Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski wręczeniem dyplomów gratulacyjnych dwóm redaktorkom, prof. Marioli Bidzan i prof. Małgorzacie Lipowskiej, z Instytutu Psychologii WNS, których czasopismo „Health Psychology Report” uzyskało 2 punkty IF i jest obecnie najlepiej rozpoznawanym w tej kategorii na arenie krajowej i międzynarodowej (czytaj tu).

Następnie Rektor w towarzystwie Prorektora ds. Badań Naukowych prof. dr. hab. Wiesława Laskowskiego wręczyli wybitnym młodym naukowcom dyplomy Ministra Edukacji i Nauki. Laureatami zostali Mateusz Cwaliński, Cezary Kucewicz, Agata Motyka-Pomagruk, Artur Sawicki, Piotr Śliż i Bartosz Wcisło.

 Wiemy, że konkurencja w kraju jest coraz silniejsza, tym bardziej cieszę się, że mamy w naszej uczelni tylu zdolnych młodych naukowców – podkreślił Rektor.  Gratulujemy naszym młodym naukowcom i życzymy dalszych sukcesów.

Następnie Senat zaopiniował pozytywnie wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim:

  1. wniosek Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr. hab. Jakuba Szlachetko referowała w zastępstwie Dziekana Wydziału – dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG,
  2. wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dr. hab. Andre Viola de Moura referował Dziekan prof. dr hab. Dariusz Szlachetko,
  3. wniosek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie dr Zhi Jane Chen referowała Dziekan dr hab. Ewelina Król, prof. UG,
  4. wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie dr. hab. Seweryna Rzepeckiego referował Dziekan dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG
  5. wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr Margot Stańczyk-Minkiewicz referował Dziekan prof. dr hab. Michał Harciarek,
  6. wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr. hab. Bartosza Miki referował Dziekan prof. dr hab. Michał Harciarek,
  7. wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr. hab. Oleksandra Radchenko referował Dziekan prof. dr hab. Michał Harciarek,
  8. wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr. hab. Pawła Niedziałkowskiego referowała Dziekan dr hab. Beata Grobelna, prof. UG 
  9. wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr Ewy Mazierskiej referowała Dziekan dr hab. Urszula Patocka – Sigłowy, prof. UG.

 

 Jak Państwo możecie zauważyć, 30 procent przyjętych teraz wniosków dotyczyło zatrudnienia obcokrajowców, co bardzo dobrze świadczy o postępującym u nas umiędzynarodowieniu – podsumował Rektor.

W kolejnym punkcie Senat zapoznał się z wnioskiem skierowanym przez Rektora Politechniki Łódzkiej o recenzję DHC dla prof. Bogusława Buszewskiego, o przygotowanie której poproszony został prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Senat jednomyślnie zaopiniował pozytywnie recenzję.

Rektor w dalszej części posiedzenia przedstawił  projekt Uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia propozycji Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita dotyczącej przekazania przez Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Gdańską części subwencji na rzecz Związku. Rektor zwrócił uwagę, że uczelnia utrzymuje dotychczasowy poziom finansowania. Senat jednomyślnie wyraził zgodę na przekazanie środków.
 

Kolejne dwa punkty zreferował Prorektor prof. Wiesław Laskowski. Jak powiedział, uchwała Senatu UG w sprawie procedury nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim jest wynikiem dyskusji wywołanej przez Radę Doskonałości Naukowej dotyczącej roli promotora w przebiegu postępowania w przewodzie doktorskim. Zmiana wyklucza promotora z głosowania w Komisji Doktorskiej. Druga uchwała natomiast – w sprawie Procedury nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim – dotyczy obowiązkowego, bez względu na dyscyplinę, kolokwium habilitacyjnego. – Zmiana jest czysto techniczna, a kolokwium ma być w trybie jawnym, a nie tajnym – podkreślił Prorektor.

Prof. dr hab. Mirosław Przylipiak zapytał o prawne aspekty wprowadzania zmian dotyczących promotorów. Jak poinformował Prorektor, ustawa o szkolnictwie wyższym daje właśnie uczelniom możliwości rozwiązywania tego zagadnienia. Wytyczną dla nas było rozstrzygnięcie sądowe, które w tej kwestii zapadło. Rektor dodał też, że podjęliśmy pierwsze ustalenia o niewyłączaniu promotorów z komisji wbrew opinii RDN, jednak po sądowym rozstrzygnięciu nie mamy wyboru i musimy ich wyłączyć z głosowania. Prof. Mirosław Przylipiak poprosił o szerokie poinformowanie społeczności akademickiej o tych zmianach, ponieważ obowiązują one od momentu przyjęcia przez Senat. Prorektor prof. Wiesław Laskowski zapewnił, ze wszyscy zostaną poinformowani. Senatorka dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG poinformowała, że osoby mające prawne wątpliwości odnośnie do tego tematu mogą zwracać się do niej o wyjaśnienia. Senat przyjął uchwały.

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG poinformował o zmianach w programie studiów podyplomowych Psychologia Kliniczna, które wynikają z nowelizacji regulacji zawodu psychologa klinicznego. Zwrócił uwagę, że w tym przypadku również rekrutacja jest szczególna, bo odbywa się na poziomie województwa. Senat przyjął zmiany.

Określenie liczby członków Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz wydziałowych komisji wyborczych na kadencję 2024-2028 było przedmiotem kolejnej uchwały Senatu UG przyjętej jednomyślnie. Również „na tak” Senat UG zagłosował w sprawie zmian składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020-2024. Zmiany te wynikają ze zmian kadrowych – przejścia pracowników na emeryturę i powołania w ich miejsce nowych członków (2 osoby).

Następnym punktem posiedzenia Senatu było sprawozdanie Rzeczniczki ds. Postępowania Etycznego Nauczycieli Akademickich prof. Marioli Bidzan. – Skarg przybywa. W ubiegłym roku akademickim było ich 11, a kolejne przybyły latem. Są bardzo trudne, ponieważ dotyczą zarówno relacji pomiędzy studentami i prowadzącymi zajęcia, wzajemnych skarg pracowników wydziałów, jak i relacji pracownik – przełożony – mówiła Rzeczniczka. –  Niektóre ze skarg nie potwierdziły się, niektóre zostały rozwiązanie w wyniku mediacji, a część toczy się przed sądem. Część z nich mogłaby rozwiązać po prostu rozmowa, jeszcze zanim zaczęły eskalować.

Rektor podziękował Rzeczniczce prof. Marioli Bidzan  za zaangażowanie.

Prof. Anna Machnikowska  zgłosiła konieczność jak najszerszego nagłaśniania wniosków płynących z postępowań, co może pomóc lokalizować i rozwiązywać problemy w przyszłości.

Jak dodała prof. Mariola Bidzan, dużym problemem jest też traktowanie zlecania przez przełożonych zwykłych obowiązków służbowych, które pracownicy powinni wypełniać,  jako mobbing. Rektor prof. Piotr Stepnowski podkreślił, że powołał w UG dodatkowych rzeczników, którzy powinni odciążyć rzeczników dyscyplinarnych. – Staramy się określić wspólnie ramy działania i współpracy pomiędzy rzecznikami i biurami. To również dbałość o kompetencję i wzajemną komunikację – dodał Rektor.

Z kolei sprawozdanie Rzecznika ds. Równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi przedstawili Rzeczniczka dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG i jej zastępca dr hab. Maciej Nyka, prof. UG.

SPRAWOZDANIE – czytaj tu

Po ogólnej prezentacji zakresu działalności, strony biura i składu osobowego Rzeczniczka  zwróciła uwagę na prowadzone i dostępne na stronie szkolenia wyjaśniające np. czym jest mobbing, nierówne traktowanie, zarówno od strony prawnej, jak i z punktu widzenia psychologii.  Prof. Maciej Nyka prowadził też szkolenie na poziomie Związku Uczelni Fahrenheita. Prof. Joanna Kruczalak-Jankowska omawiając ogólnie rozpatrywane przypadki zaapelowała, żeby zwracać uwagę tez na atmosferę pracy. – Prawo unijne zapewnia też to dobre, przyjazne środowisko pracy, więc dobrze, że o tym się mówi – dodała.

Rzecznikom podziękował Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Mirosław Szeder, który  spotkał się z nimi w sprawie dotyczącej wydziału i, jak podkreślił, uzyskano odpowiednią pomoc i rozwiązanie.

Rektor podziękował rzecznikom i biuru. Zachęcił dziekanów do upowszechniania wiedzy o stronie internetowej i informacji, które tam się znajdują. Dyrektor Szkoły Doktorskiej Intercollegiate Biotechnology Doctoral School of UG and MUG prof. dr hab. Igor Konieczny zgłosił prośbę o zamieszczenie na stronie również informacji w języku angielskim.

Do jednej ze spraw prowadzonej przez Biuro odniósł się też dr Paweł Śpica, który wyraził zastrzeżenia dotyczące jej prowadzenia. Natomiast, jak zwróciła uwagę Rzeczniczka prof. Joanna Kruczalak-Jankowska, eskalację problemu spowodowały wcześniejsze wieloletnie zaniedbania w tej kwestii. Również Rektor podkreślił złożoność tej sprawy i ogrom wysiłku włożony zarówno przez Rzeczników, jak i władzę wydziału, dzięki którym udało się problem rozwiązać.

Kolejnym punktem było wystąpienie i sprawozdanie Rzecznika ds. Rzetelności Naukowej – dr. hab. Sławomira Steinborna, prof. UG.

SPRAWOZDANIE – czytaj tu

Rzecznik przedstawił informacje na temat działalności profilaktyczno-szkoleniowej. Zaznaczył, że w ciągu dwóch i pół roku działalności wpłynęło 11 spraw, z których należało zająć się 9. Rzecznik podkreślił dobrą praktykę tych wydziałów zgłaszających podejrzenie nierzetelności naukowej, które jeszcze przed zgłoszeniem przeprowadzają wstępną analizę sprawy. Prof. Sławomir Steinborn podkreślił, przedstawiając wnioski, że podczas prowadzenia wspólnych badań i publikowania wyników istotne jest jasne określenie zasad współpracy, zakresu wkładów we współpracę. Jak dodał – byłoby wskazane powstanie regulaminu postępowania w sprawie podejrzenia nierzetelności naukowej.

Prof. Anna Machnikowska przypomniała, że obowiązkiem promotorów i recenzentów jest dokładne przeczytanie pracy i dbałość o szczegóły na każdym etapie procesu wydawniczego.

Rektor prof. Piotr Stepnowski jeszcze raz podziękował wszystkim Rzecznikom za ich pracę.

W kolejnym głosowaniu Senat przyjął wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego. 

Następnie zatwierdzono protokoły posiedzeń poprzednich Senatów.

Na zakończenie Rektor zaprosił wszystkich na paradę uczelni Fahrenheita i uczelni pomorskich w sobotę o 10.00 do Gdańska oraz na inaugurację w UG we wtorek, również o godz. 10.00, a także na cały dzień zaplanowanych imprez związanych z rokiem Wisławy Szymborskiej.

Prorektor prof. Arnold Kłonczyński poinformował o tym, że przed  inauguracją 2.10. br. przekaże informację o wszystkich Dniach Rektorskich w tym roku akademickim.

Natomiast Prorektor prof. Wiesław Laskowski zaprosił na Pomorską Noc Naukowców, która odbędzie się z piątku na sobotę. 

Piotr Patalas zaprosił z kolei na Studenckie Otwarcie Roku 12.10 na WNS.

 

Magdalena Nieczuja - Goniszewska, rzeczniczka prasowa UG