Gdańskie uczelnie łączą siły. GUMed, PG i UG utworzyły Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita

Na zdjęciu trzy uczelnie: GUMed, PG i UG

To jedno z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii Gdańska, otwierające również drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i zamierzają wspólnymi siłami budować pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita został powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Senaty uczelni podjęły stosowne uchwały oraz zaakceptowały treść statutu Związku, a jego powołanie zatwierdziło Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Najważniejszym zadaniem Związku będzie jak najlepsze wykorzystanie zasobów i możliwości wszystkich trzech uczelni, które poprzez wspólne działania mogłyby w przyszłości utworzyć jeden ośrodek akademicki. Znalazłby się on w czołowej trójce największych w kraju (obok Warszawy i Krakowa), co z kolei przełożyłoby się na lepszą rozpoznawalność akademickiego Gdańska w Polsce i za granicą, a także większe możliwości rozwoju oraz pozyskiwania środków finansowych.

Najsilniejsze gdańskie szkoły wyższe zamierzają powierzyć Związkowi opracowanie założeń i możliwych scenariuszy tzw. federalizacji uczelni oraz ich dalszej integracji. Związek zajmie się również m.in. wdrożeniem wspólnych projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym, koordynacją wspólnych badań i prac rozwojowych, czy powoływaniem nowych, międzyuczelnianych inicjatyw (m.in. w zakresie procesu kształcenia). Związek ma także wzmocnić działalność wydawniczą PG, UG i GUMed.

Jednym ze strategicznych zadań Związku będzie także prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej i rankingowej, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, a także wyrażanie opinii i reprezentowanie wspólnych interesów wobec administracji państwowej i samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych.

Pogłębienie współpracy pomiędzy uczelniami

GUMed, PG i UG współpracują ze sobą od wielu lat w obszarach: naukowym, kształcenia i organizacyjnym. Od 2005 r. uczelnie zrealizowały wspólnie ponad 30 projektów naukowych i badawczo-rozwojowych na łączną kwotę blisko 270 mln zł.

Prowadzą ponadto kilka międzyuczelnianych kierunków studiów, które pozwalają studentom czerpać wiedzę od ekspertów z różnych dziedzin (m.in. Inżynieria mechaniczno-medyczna na PG i GUMed, Technologie kosmiczne i satelitarne na PG i UG czy Biotechnologia, Fizyka medyczna i Logopedia na GUMed i UG). Co więcej, GUMed i UG prowadzą Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii. Dzięki powołaniu Związku Uczelni możliwe będzie pogłębienie tej współpracy i utworzenie w Gdańsku jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich w Polsce.

Organem nadzorującym pracę Związku będzie Zgromadzenie, w skład którego wchodzą Rektorzy oraz Przewodniczący Rad Uczelni. Pierwszym przewodniczącym, jednocześnie reprezentującym Związek, będzie do 2022 r. prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, a w kolejnych kadencjach rektorzy GUMed i UG. Z kolei zarządzanie Związkiem Uczelni należeć będzie do Dyrektora Związku - podczas posiedzenia Zgromadzenia Związku 10 grudnia 2020 r. funkcję tę powierzono prof. Adrianie Zaleskiej-Medynskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. Zastępcą dyrektora została natomiast Katarzyna Zygmunt z Politechniki Gdańskiej.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita będzie miał swoją siedzibę w budynku Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej przy al. Zwycięstwa 27.

Rektorzy GUMed, PG i UG o powołaniu Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita:

Na zdjęciu prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor GUMed

Prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. Fot. Paweł Sudara/GUMed

Prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: – Gdański Uniwersytet Medyczny jest uczelnią gwarantującą kształcenie na najwyższym poziomie, a także ważnym ośrodkiem badawczym o rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej. Jedną z wiodących polskich uczelni, wyróżnioną prestiżowym statusem uczelni badawczej. Powołując Związek Uczelni z największymi ośrodkami akademickimi Pomorza, czynimy kolejny, niezmiernie ważny krok na drodze do zacieśnienia wieloletniej, pomyślnej współpracy PG, UG i GUMed. Z powodzeniem od wielu lat prowadzimy szereg cennych inicjatyw o charakterze naukowym, badawczym, dydaktycznym i rozwojowym. Jestem przekonany, że wykorzystując intensywniej i efektywniej wzajemny potencjał, wkrótce z sukcesem będziemy mogli konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Na zdjęciu prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor PG

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Fot. Dawid Linkowski/PG.

 

Na zdjęciu prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor UG

Prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. Fot. Arek Smykowski/UG

Na zdjęciu od lewej: Marek Głuchowski (Rada Uczelni UG - przewodniczący), Paweł Orłowski (Rada Uczelni GUMed - przewodniczący), Sławomir Halbryt (Rada Uczelni PG - przewodniczący), prof. Piotr Stepnowski, Rektor UG, prof.  prof. Krzysztof Wilde, Rektor PG, prof. Adriana Zaleska-Medynska z UG, dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku, Katarzyna Zygmunt z PG, Wicedyrektor ZU, prof. Jacek Bigda, Prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia GUMed
Biuro Rzecznika Prasowego