Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 25 stycznia 2024

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczął Rektor prof. Piotr Stepnowski wybrany chwilę wcześniej przez Kolegium Elektorów na nową kadencję 2024-2028. Rektor podziękował społeczności akademickiej za zaufanie.

Następnie Senatorowie przyjęli porządek obrad i rozpoczęli procedurę wyboru członków Rady Uniwersytetu Gdańskiego spoza wspólnoty Uczelni na okres do końca kadencji 2021-2024. W Radzie nie zsiada bowiem już jej dotychczasowy przewodniczący prof. Maciej Duszczyk, który od grudnia 2023 r. pełni funkcję wiceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgłoszoną kandydaturę dr hab. Agnieszki Chłoń-Domińczak, prof. SGH referował Rektor. Wybrana komisja skrutacyjna w składzie: prof. dr hab. Beata Możejko (WH), dr Tomasz Czuba (WE) i mgr A. Pauli (Dyrektor Biura Organizacyjnego) przedstawiła wynik głosowania. Senat przyjął kandydaturę. Senatorowie zagłosowali również za wyborem na Przewodniczącego dotychczasowego członka Rady dr. hab. Dominika Antonowicza, prof. UMK.

Kolejnym punktem było przyjęcie opinii Senatu UG w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim:

  • wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dr hab. Iwony Sobol oraz dr. Leszka Reszki referowała Dziekan dr hab. Monika Bąk, prof. UG,
  • wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Joanny Liss referował Dziekan prof. dr hab. Dariusz Szlachetko,
  • wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr Beaty Karpińskiej-Musiał oraz dr. Grzegorza Grzegorczyka referowała Dziekan dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG.

Wszystkie wnioski zaopiniowano pozytywnie.

Przyjęto również projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2024/2025, projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2024/2025 oraz Uchwałę Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego, a także projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. Punkty te referował Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG.

Następnie Senat wysłuchał sprawozdania z działalności Centrum Języków Obcych za rok akademicki 2022/2023, które referowała Dyrektor CJO Alina Swebocka. Zobacz sprawozdanie.

Natomiast Dyrektor SWFiS dr Jan Patok przedstawił sprawozdanie z działalności Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu za rok akademicki 2022/2023. Zobacz sprawozdanie.

Oba sprawozdania zostały przyjęte i nagrodzone przez Senatorów UG brawami.

W kolejnym punkcie Senat zatwierdził protokół posiedzenia z dnia 14 grudnia 2023 roku.

W ostatnim punkcie - w wolnych wnioskach - głos zabrał Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Michał Harciarek, który przedstawił sytuację przedłużającego się, jego zdaniem, terminu naboru studentów do rady wydziału największego w UG wydziału. Po dyskusji, w której wzięli udział przedstawiciele samorządu studentów i doktorantów UG, Senatorowie oraz  inni Dziekani, Rektor zaproponował spotkanie z Prorektorem prof. Arnoldem Kłonczyńskim.

Ten punkt zakończył posiedzenie Senatu.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Sprawozdanie CJO 4.06 MB
Sprawozdanie CWFiS 6.22 MB
MNG/ZP