Przedświąteczne posiedzenie Senatu UG - relacja

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 28 marca 2024 r. Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski rozpoczął od wręczenia Dyrektor Biura Nauki dr Katarzynie Świerk dyplomu za nagrodę Środowiskową Gwiazdy Umiędzynarodowienia w kategorii Development Star 2024 IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Wyróżnienia Nauczyciel Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza odebrały też, niemogące uczestniczyć w Gali 29 lutego 2024 r.,  dr Magdalena Iwanowska z Wydziału Nauk Społecznych oraz dr Anna Reglińska-Jemioł z Wydziału Filologicznego.

Po przyjęciu porządku obrad Senat zapoznał się z wnioskiem referowanym przez Prodziekana WNS dr. hab. Radosława Kossakowskiego, prof. UG dotyczącym zatrudnienia dr. hab. Pawła Atroszko na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. Senat przyjął wniosek.  

Następnie zebrani wysłuchali Dziekana Wydziału Historycznego dr. hab. Arkadiusza Janickiego, prof. UG, który przedstawił sylwetkę kandydata do godności doktora honoris causa - wybitnego historyka prof. Krzysztofa Pomiana. Przed posiedzeniem Senatu wniosek zaopiniował pozytywnie Konwent Godności Honorowych. Recenzentami przewodu byli: prof. Małgorzata Omilanowska – Kiljańczyk (UG), prof. Tomasz Jasiński (UAM w Poznaniu), prof. Antoni Zięba (UW). Senat przyjął wniosek. Jak dodał Rektor uroczystość zbiegnie się z premierą 3 tomu „Muzeum. Historia światowa” autorstwa prof. Krzysztofa Pomiana.

Kolejną godnością honorową przyjętą przez Senat uczelni była uchwała w sprawie nadania prof. dr hab. Urszuli Jackowiak tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego. - Cieszymy się, że ugruntowuje się pozycja tej godności honorowej - powiedział Rektor. - Do tego postępowania powołaliśmy dwoje recenzentów: prof. Małgorzatę Gersdorf (UW) i prof. Krzysztofa Barana (UJ).

Wniosek referował Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG: - Pani Profesor, to dla nas wzorzec cnót akademickich - podkreślił Dziekan przybliżając sylwetkę i dokonania Kandydatki do godności.  

Kolejny punkt - projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Hydrografia morska do dyscyplin naukowych referował Prorektor dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, który zaznaczył, że zmiana dotyczy zastąpienia nazwy dyscypliny naukowej „inżynieria lądowa i transport” nową nazwą „inżynieria lądowa, geodezja i transport”. Senat przyjął zmianę.

Następnie Senatorowie przeszli do punktu dotyczącego uzupełnienia uchwały nr 4/24 Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2024/2025, która dotyczyła limitów przyjęć.  Jak wyjaśnił Rektor prof. Piotr Stepnowski każdego roku wzrasta liczba przyjętych doktorantów. - W bieżącym roku podjęliśmy już 16 decyzji o dodatkowych rekrutacjach - mówił Rektor. - Nie są one finansowane w pełni z subwencji, a w związku z podniesieniem minimum profesorskiej pensji, która jest wyznacznikiem stypendium doktoranckiego - uczelnia już musiała zwiększyć tę część budżetu o 2 mln. zł w tym zakresie. Musimy więc zachować rozwagę przy limitach przyjmowania do szkół doktorskich - podkreślił Rektor.

- Traktujemy to jako rozwiązanie na dziś. Jeśli subwencja, którą otrzymamy z ministerstwa, pozwoli zwiększyć limity, to Rektor może zrobić to w każdej chwili - dodał Prorektor prof. UG Arnold Kłonczyński. 

Następnie Senat przyjął wszystkie proponowane limity przyjęć w roku akademickim 2024/2025: do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w poszczególnych dyscyplinach naukowych, do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz do Szkoły Doktorskiej Teorii Informacji Kwantowej UG.

Podjęto następnie uchwałę Senatu dopuszczającą w trybie rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2024/2025 możliwość składania odwołań osobiście, nie tylko w systemie online.  - To wynik próśb i rozmów, które prowadziliśmy podczas Dni Otwartych UG z odwiedzająca nas młodzieżą licealną - podkreślił prorektor prof. UG Arnold Kłonczyński.

Senat zagłosował też za przyjęciem informacji o przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2022/2023. Jak podkreślił Prorektor działania te były omawiane na komisjach kształcenia na poszczególnych wydziałach.

Z kolei sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za 2023 rok przedstawił Dyrektor BUG Roman Tabisz, który przedstawił m.in. projekty prowadzone z Uczelniami FarU oraz działania statutowe, promocyjne podejmowane w Bibliotece w minionym roku. (prezentacja)

Po prezentacji Senat zaopiniował pozytywnie przyjęcie darów przez Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego. W 2023 łączna wartość zbiorów przekazanych przez prywatne osoby i instytucje wyniosła ponad 830 tys. zł

Zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia Senatu i Senat przeszedł do wolnych wniosków.

Rektor pogratulował Senatorce UG dr hab. Dorocie Pyć, prof. UG  objęcia funkcji Prezeski Portu Gdańskiego i powiedział też o nowo powołanym Wiceprezesie Portu Gdynia dr. Mirosławie Czapiewskim. Obecna (online) podczas posiedzenia prof. UG Dorota Pyć podziękowała Rektorowi i Senatowi.

Następnie Prorektor prof. UG  Arnold Kłonczyński zapowiedział zmianę w Akademickim Budżecie Obywatelskim: - Głosowania dotyczące infrastruktury zewnętrznej będą prowadzone na dotychczasowych zasadach, ale już głosowania nad projektami infrastruktury wewnętrznej odbywać się  będą wagowo, żeby wyrównać szanse mniejszych jednostek - poinformował Prorektor. - Dołączymy też w przyszłym roku do ABO jako integralną część projekty ABO dotyczące  Zrównoważonego rozwoju zwiększając pulę środków.

 

Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu dr Jan Patok poinformował o sukcesach sportowych:  Moniki Trawczyńskiej, pracownicy CWFiS, która okazała się najlepsza w zawodach, w ergonometrze wioślarskim na Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Lilly Niezabitowskiej,  studentki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, która została mistrzynią Europy do lat 21 w żeglarstwie.

Piotr Patalas z CASiD zaprosił Senatorów na Kongres Młodej Nauki, który rozpocznie się 11 lipca i zachęcił do promowania go wśród naukowców w UG. - W tym roku bardzo blisko współpracujemy z uczelniami FarU i z Uniwersytetem Odeskim. Koszt udziału w kongresie to 70 zł - dodał.

Z kolei dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG zaprosił  17 kwietnia o godz. 17 na spotkanie Komisji ds. wykorzystania sztucznej inteligencji AI, podczas którego wystąpi m.in. Rzecznik ODO dr hab. Wojciech Wiewiórowski. Rektor podziękował Senatorowi za dotychczasowe szkolenia

Na zakończenie posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego Rektor prof. Piotr Stepnowski złożył wszystkim życzenia radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Prezentacja BUG 638.52 KB
Magdalena Nieczuja - Goniszewska, Rzeczniczka prasowa UG; Fot. Alan Stocki/UG