Pierwszy dzień szkoły w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku

W poniedziałek, 2 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowo powstałym Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku utworzonym przez Uniwersytet Gdański. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Gdańska oraz Pomorskiego Kuratorium Oświaty Uniwersytet Gdański w roku szkolnym 2019/2020 utworzono 2 klasy pierwsze dla absolwentów gimnazjów oraz 2 klasy pierwsze dla absolwentów szkół podstawowych. Naukę w klasach o profilu matematyczno-fizycznym oraz biologiczno-chemicznym rozpocznie w sumie 96 uczniów. Zajęcia edukacyjne odbywać się będą w salach lekcyjnych ULO oraz przy wykorzystaniu infrastruktury Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku przyjęło łącznie 96 uczniów (po 24 osoby do czterech klas). Młodzież rozpocznie naukę w dwóch klasach po szkole podstawowej – w 1a o profilu matematyczno-fizycznym i 1b o profilu biologiczno-chemicznym oraz w dwóch klasach po gimnazjum w 1c – o profilu matematyczno-fizycznym i 1d o profilu biologiczno-chemicznym.

 

Siedziba szkoły i większość zajęć odbywać się będzie w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG, na ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku. Zajęcia laboratoryjne – biologia, fizyka, chemia, informatyka na poszczególnych wydziałach Uczelni. Dyrektorem szkoły jest Waldemar Kotowski. Szkoła jest szkołą publiczną, ponadgimnazjalną i  ponadpodstawową z oddziałami realizującymi trzyletni i czteroletni cykl kształcenia.

 

– Naszym celem jest przybliżyć uczniom świat, w którym wiedza o nim jest podstawą do wprowadzania zmian na lepsze. Dzisiejsze czasy, bardzo dynamiczne, wymagają przygotowania uczniów do stawienia czoła również problemom globalnym, związanym chociażby ze zmianami klimatycznymi, czy problemami demograficznymi. Dołożymy wszelkich starań, aby uczniowie naszego Liceum mieli szansę na holistyczny rozwój, na kształtowanie swojej świadomej ścieżki edukacyjnej, która pozwoli im na kontynuowanie nauki na wymarzonych kierunkach Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych – mówi Waldemar Kotowski, dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.

Misja szkoły 

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące przy UG to nowoczesna szkoła, wspierająca wszechstronny rozwój ucznia. Celem szkoły jest wychowanie człowieka dobrego i przyzwoitego, przestrzegającego praw, postępującego zgodnie z obowiązującymi w społeczeństwie zasadami, przygotowanego do podjęcia studiów na dowolnie wybranym kierunku. 

Wizja szkoły 

ULO jest wspólnotą uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. ULO to szkoła oparta na zasadach partnerstwa, przyjaźni i szacunku. To szkoła przyjazna dla uczniów, stwarzająca możliwość rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego. To szkoła, która kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami etycznymi, będącego wzorem kultury osobistej, szkoła ucząca patriotyzmu, szacunku, otwartości, tolerancji oraz zrozumienia dla wielokulturowości.

Profil absolwenta

Absolwent Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku:

 • posiada rzetelną wiedzę praktyczną i teoretyczną, którą świadomie rozwija i stosuje w sytuacjach typowych i nietypowych;
 • potrafi wykorzystywać, weryfikować i przetwarzać informacje, posługując się nowoczesnymi nośnikami przekazu;
 • świadomie korzysta z dóbr kultury;
 • dba o rozwój swojej osobowości;
 • jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych;
 • rozwija zainteresowania, talenty i pasje;
 • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć, jest kreatywny, posiada umiejętności pracy zespołowej – kluczowe kompetencje dla rozwoju osobistego oraz społecznego;
 • jest przygotowany do studiowania i pracy naukowej.

 

O szkole

Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku opracowano na podstawie oświatowych aktów prawnych, w szczególności: 

 • Ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r.poz.2156). - Ustawy z 26.01.1982 r. 
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U z 2015 r. poz.1270) 
 • Statutu Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz innych dokumentów regulujących pracę placówki.


Strona ULO: https://liceum.ug.edu.pl/

 

 

Oprac.: Biuro Rzecznika Prasowego UG

Biuro Rzecznika Prasowego UG