Uniwersytet Gdański dba o ochronę środowiska naturalnego

Eko-Park UG

W EkoParku UG znajduje się unikatowa ekspozycja zachowawczej kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego. Fot. Mateusz Ochocki/KFP

Uniwersytet Gdański od lat zaangażowany jest w działania związane z ochroną i promocją środowiska. Uczelnia nie tylko chroni tereny zielone, wspiera projekty, które są przyjazne środowisku ale też dba o to, by obiekty kampusu uczelnianego powstawały w harmonii z otoczeniem, przy wykorzystaniu technologii energooszczędnych.

Postępująca degradacja środowiska przyrodniczego to jeden z głównych problemów współczesnego świata. Uniwersytet Gdański już teraz realizuje pewne działania proekologiczne, mając w planach kolejne, większe przedsięwzięcia.

- Chciałbym, aby budynki uniwersyteckie stopniowo wyposażane były w odnawialne źródła energii, głównie instalacje fotowoltaiczne. Będą one pełnić nie tylko swoją użytkową rolę, ale także staną się elementem edukacyjnym, uświadamiając pracownikom i studentom nasz codzienny wkład w redukcję „śladu węglowego” w związku z wyprodukowaną przez nas energią - mówi prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. - Dodatkowo, w ramach nowego centrum sportowego, chcemy czerpać energię z nowoczesnych instalacji geotermalnych, co także znacząco obniży koszty funkcjonowania tego obiektu.

Więcej drzew i terenów zielonych na UG

Od początku istnienia Kampusu w Oliwie wykonywane są systematyczne nasadzenia drzew, co związane jest z zagospodarowywaniem terenów przy starych jak i nowopowstałych budynkach. Tylko w W 2019 r. uczelnia otrzymała od lokalnego szkółkarza 400 szt. liliowców różnych odmian. Nasadzenia z ich wykorzystaniem wykonane zostały w centrum Kampusu UG przy budynku WNS oraz pomiędzy budynkami Wydz. Matematyczno-Fizycznego i Filologicznego.

W 2013 r. na terenie Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Górkach Wschodnich powstała sztuczna wydma wraz ze stanowiskami do hodowli i badania zagrożonych gatunków roślin. Głównym celem projektu było stworzenie miejsca przetrwania i ochrony nadmorskich gatunków wydmowych i solniskowych. Dzięki jego realizacji możliwe jest zdobywanie wiedzy o gatunkach roślin typowych dla brzegu morskiego - ich przystosowaniu w budowie i funkcjach życiowych, znaczeniu w ekosystemie oraz w ochronie przyrody.

W 2018 r. został wykonany i oddany do użytkowania EkoPark im. Macieja Płażyńskiego, położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Wydziału Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Miejsce wypoczynku dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego i mieszkańców Trójmiasta, w którym znajduje się unikatowa w skali województwa ekspozycja zachowawczej kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego. EkoPark został zaprojektowany tak, by poza funkcją edukacyjną, naukową i rekreacyjną pełnić funkcję przyrodniczą, przejawiającą się w zachowaniu równowagi i bioróżnorodność gatunków roślin, a także funkcję środowiskową, zgodnie z którą zakłada się stworzenie przybliżonych do naturalnych warunków przyrodniczych: rzeźby terenu, glebowych, stosunków wodnych i organizmów żywych. 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Część budynków Uniwersyteckich zostało zaprojektowanych i wybudowanych z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej. Mamy pięć źródeł energii odnawialnej w postaci pompy ciepła z kolektorami głębinowymi oraz cztery gruntowe powietrzne wymienniki ciepła.

System zarządzania budynkami-BMS, który pozwala na zarządzanie wentylacją i klimatyzacją, oświetleniem i węzłami cieplnymi oraz monitorowanie innych systemów czy układów budynkowych znajduje się w budynku Neofilologii (13 037,30 m2), Wydziału Nauk Społecznych: (31 196,40 m2), Rektoratu (7 557,88 m2), Biblioteki Głównej (16 283,00 m2), Chemii (28 572,00 m2), Biotechnologii (9 395,05 m2) i Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (3 889,31 m2).

Źródła pozyskiwania energii odnawialnej w postaci gruntowych powietrznych wymienników ciepła  wykorzystano w budynku Administracji Centralnej UG, Neofilologii, Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, a także kolektorów głębinowych w budynku Stacji Biologicznej Wydziału Biologii UG.

Modernizacje uniwersyteckich obiektów

Do poprawy stanu środowiska naturalnego otoczenia oraz podniesienia walorów przyrodniczych i turystycznych regionu, przyczyniły się modernizacje obiektów uniwersyteckich. Przykładem może być m.in. projekt EDU EKO HEL dot. unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz przyrodniczo bezpiecznego rozwoju turystycznego regionu (okres realizacji – 07.2014 r. - 12.2015 r.), termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Uniwersytetu Gdańskiego i PG (okres realizacji - 02.2010 r. -02.2012 r.), czy Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Sopocie (okres realizacji -  06.2010 r. - 12.2010 r.). Wspomniane modernizacje przyczyniły się m.in. do: podniesienia sprawności energetycznej budynków, zmniejszenia strat energii, redukcji emisji zanieczyszczeń, a co za tym idzie do  poprawy jakości powietrza.

EMW/Zespół Prasowy UG