Uniwersytet Gdański przeciwko dyskryminacji

Zdjęcie poglądowe

Prawo wszystkich osób do równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją to jedno z podstawowych praw człowieka. 1 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Dyskryminacji. – Dziś szczególnie chcemy podkreślić, że działalność Uniwersytetu Gdańskiego jest oparta na przekonaniu, że sprawiedliwość, równość i odpowiedzialność za innych są podstawowymi wartościami, na których jest oparta Rodzina Ludzka – mówi prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor UG.

W Uniwersytecie Gdańskim przygotowany został projekt zmiany preambuły Statutu UG, który zostanie poddany pod głosowanie 25 marca 2021 r. Brzmi on następująco: „Działalność Uniwersytetu jest oparta na przekonaniu, że sprawiedliwość, równość i odpowiedzialność za innych są podstawowymi wartościami, na których jest oparta Rodzina Ludzka. Uniwersytet urzeczywistnia zasadę równego traktowania i przeciwdziała naruszeniom tej zasady ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Wszelkie formy dyskryminacji w Uniwersytecie są niedopuszczalne."

Przypomnijmy, w lutym 2021 r. Rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, powołał rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi - dr hab. Joannę Kruczalak-Jankowską, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji.

W Uniwersytecie Gdańskim systematycznie zwiększa się aktywność związana z podejmowaniem działań mających na celu zapobieganie dyskryminacji i przeciwdziałanie mobbingowi - mówi dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG, rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi. - Od  początku 2021 r. na podstawie Zarządzenia Rektora UG nr 16/R/21 obowiązuje nowa polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w UG. W celu jej realizacji od 1. lutego działa Biuro rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi, w którym pracuję razem z prof. Magdaleną Błażek, specjalistką ds. rozwiązywania  konfliktów. Bardzo pozytywnie należy też ocenić propozycję zmiany statutu, w których wyraźne odniesienie się do zasad równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi podkreśla wolę naszej Wspólnoty Akademickiej znalezienia się w gronie uczelni nowoczesnych i postępowychLiczę na to, że wiedza o zasadach równego traktowania w kontekście obowiązującego powszechnie prawa jak również prawa wewnętrznego UG będzie systematycznie rosnąć, a ewentualne naruszenia tej zasady będą niezwłocznie eliminowane.

Rzecznik Praw Obywatelskich o dyskryminacji

„Przez dyskryminację rozumie się przede wszystkim sytuację, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest traktowana mniej korzystnie niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji” – czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich, większość Polaków twierdzi, że nie jest narażona na dyskryminację. Co więcej 85% osób, które doświadczyły dyskryminacji w ciągu ostatniego roku nie zgłosiło tego faktu żadnej instytucji publicznej. Tylko trzech na stu Polaków uważa, że doświadczyło dyskryminacji, a dwóch na stu dobrze zna osoby dyskryminowane. Co piąty Polak nie widzi dyskryminacji w wyproszeniu matki karmiącej z restauracji, a co trzeci – w tym, że młodemu ojcu odmawia się urlopu ojcowskiego.

Więcej danych: str. RPO

EMW/Zespół Prasowy UG