Prof. Joanna Kruczalak-Jankowska rzecznikiem ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi

Nominacja

Fot. Arek Smykowski/UG

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski,  powołał dr hab. Joannę Kruczalak-Jankowską, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji na rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi.

Do zadań rzecznika będzie należało m.in:

  • inicjowanie, realizowanie, koordynowanie lub monitorowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania, zwłaszcza ochrony przed dyskryminacją oraz przeciwdziałania mobbingowi;
  • podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania lub uzasadnionego podejrzenia mobbingu;
  • promowanie, upowszechnianie i propagowanie zasad równego traktowania
  • opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania równości szans płci;
  • podejmowanie czynności w celu zbadania zasadności skarg w sprawach naruszenia zasad równego traktowania lub mobbingu.

Zastępcą rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi została dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG - dotychczasowy pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi.

Zespół Prasowy UG