Międzynarodowy Dzień Kobiet

laboratorium

Z okazji przypadającego dziś Dnia Kobiet wszystkim naukowczyniom, pracownicom oraz studentkom, życzymy radości z osiągania zamierzonych celów oraz uporu w ich realizacji. Życzymy również, by codzienna działalność dawała Wam wolność i satysfakcję, a także sprawiła, że niejednokrotnie przekroczycie granice niemożliwe do przekroczenia.

O to czy warto obchodzić Dzień Kobiet zapytaliśmy prof. dr hab. Ewę Łojkowską z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed: - Sądzę, że warto obchodzić Dzień Kobiet. Przede wszystkim dlatego, że trzeba pokazywać nadal słabszą pozycję kobiet w nauce – profesorki stanowią tylko około ¼ badaczy z tytułem profesora. Jest to także bardzo dobry czas na mówienie o sukcesach kobiet naukowców i pokazywanie badaczek, które osiągnęły sukces naukowy, tak aby stanowiły one przykład dla studentek i badaczek u progu kariery naukowej.

Z tej okazji przypominamy Raport pt. Kobiety w Nauce – zarządzanie różnorodnością i równouprawnienie płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego, który jest efektem prowadzenia szerokich działań w obszarze społecznej odpowiedzialności Uczelni.

Raport Kobiety w nauce to pierwsza w Polsce diagnoza różnic dotyczących spojrzenia na badaczy i badaczki w Polsce pod kątem miejsca zatrudnienia. Ma on ambicję wyznaczać nowy trend przyglądania się zarządzaniu talentami i nauką w Polsce, zwracając uwagę na potencjał drzemiący w różnorodności płci, wieku, pochodzenia i co bardzo ważne - różnorodności naukowej. Współistnienie i współpraca kobiet i mężczyzn, przedstawicieli i przedstawicielek różnych dyscyplin naukowych stanowi szansę dla polskiej nauki. Podsumowanie zasobów uniwersyteckich w postaci tego typu raportów pomaga planować strategie rozwoju uczelni na kolejne lata.

Poniżej przedstawiamy tendencje dotyczące sytuacji kobiet–badaczek w Uniwersytecie Gdańskim, płynące z opublikowanego przez Komisję ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki (KomSON) Raportu Kobiety w Nauce.

- W przypadku stanowisk asystentów i adiunktów - kobiety i mężczyźni stanowią taki sam procent badaczy.

- W ostatnich 10 latach obserwujemy pozytywne zjawisko zwiększania udziału kobiet wśród badaczy zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni - o około 50% wzrósł udział kobiet wśród pracowników zatrudnionych na tym stanowisku. Kobiety stanowiły 30% i 43% profesorów uczelni, odpowiednio w latach 2008 i 2019.

- Kobiety stanowią tylko około 25% badaczy z tytułem profesora - w tym przypadku niewiele się zmieniło w ostatnich 10 latach. Odpowiednio 22% i 26%  badaczy z tytułem profesora stanowiły kobiety w latach 2008 i 2019.

- Powyższe spostrzeżenia dotyczą sytuacji tak całego Uniwersytetu jak i poszczególnych wydziałów oraz dziedzin nauki.

- Badaczki i badacze osiągają podobne efekty w ubieganiu się o finasowanie międzynarodowych i krajowych projektów naukowych, z tym że kobiety są kierowniczkami większej liczby projektów, a mężczyźni są częściej kierownikami projektów większych i lepiej finansowanych.

- Analiza zarobków kobiet i mężczyzn w UG wykazała, iż płace kobiet i mężczyzn na stanowiskach asystentów, adiunktów i profesorów uczelni kształtują się na podobnym poziomie. Różnice można zaobserwować w przypadku badaczek i badaczy z tytułem profesora - w tym przypadku wynagrodzenia profesorek są średnio o około 7% niższe.

- Niezbędne jest systematyczne i transparentne monitorowanie i badanie efektywności wdrażania regulacji prawnych dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach kariery naukowej.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem.

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG