nauka
Dr Marta Pobłocka. Dr Marta Anna Pobłocka z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi i dr Thomas George Zlosnik z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki zdobyli granty badawcze w ramach konkursu POLONEZ BIS 1 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pozyskali łącznie ponad dwa mln zł. Dr Marta…
nauka
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów Wydziału Biologii UG zostały przyznane środki finansowe w wysokości 3 200 000 zł na realizację grantu inwestycyjnego p.t.:  Aparatura do analizy fenotypowej mikroorganizmów oraz charakterystyki białek prokariotycznych (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 7056/IA/SP/2020  z dnia 27 maja 2020 r.). Wniosek o finansowanie został…
nauka
Kierownikiem grantu międzynarodowego, dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest dr Hanna Wolska z Wydziału Prawa i Administracji, natomiast ze strony Uniwersytetu w Giessen - dr Magdalena Jaś-Nowopolska z Wydziału Prawa.  Dofinansowany projekt ma na celu przeprowadzenie badań naukowych o prawnych uwarunkowaniach wolności prowadzenia działalności gospodarczej…
nauka
Zwiększona konsumpcja leków i w konsekwencji wzrost ilości farmaceutyków usuwanych do środowiska w wielu krajach europejskich wywołuje uzasadniony niepokój o ich obecność i potencjalny wpływ na organizmy żywe w środowisku morskim. Farmaceutyki stosowane w lecznictwie człowieka uważane są aktualnie za zanieczyszczenia mało jeszcze poznane, ale mogące stanowić poważne zagrożenie nie tylko w wodach przybrzeżnych, blisko…
nauka
Finansowanie w kwocie ponad 480 000 złotych zostało przyznane w ramach wewnętrznego konkursu dla zwycięzców realizujących grant FIRST Team. Umożliwi ono zakup specjalistycznego biomolekularnego skanera laserowego (Amersham Typhoon RGB Biomolecular Imager) wyposażonego w tryby detekcji fluorescencji, radioaktywności, densytometrii i chemiluminescencji. dr hab. Michał R. Szymański prof. UG, jest Kierownikiem Zakładu…