Studia podyplomowe: Lokalne struktury władzy – kształtowanie elit samorządowych

Kształcenie osób zainteresowanych aktywnością w przestrzeni samorządowej zarówno w wymiarze decyzyjnym, jak również w wymiarze administracyjnym jest ideą nowych studiów podyplomowych Wydziału Nauk Społecznych UG. Rekrutacja na SP Lokalne struktury władzy – kształtowanie elit samorządowych trwa do 30 września 2021 r.

Dwusemestralne studia podyplomowe „Lokalne struktury władzy – kształtowanie elit samorządowych “ to pionierski projekt edukacyjny w Instytucie Politologii WNS UG. Idea i koncepcja tego rodzaju studium zrodziła się w trakcie rozmów i konsultacji pomiędzy pracownikami naukowymi Instytutu Politologii a praktykami samorządności lokalnej. Szczególny wpływ na powstanie studium miał Związek Gmin i Miast Morskich, który nie tylko wskazywał potrzebę uruchomienia kształcenia w tym zakresie, ale również w istotny sposób przyczynił się do nakreślenia tematyki wykładów i konwersatoriów.

- Ideą nośną studium jest kształcenie osób zainteresowanych aktywnością w przestrzeni samorządowej zarówno w wymiarze decyzyjnym, jak również w wymiarze administracyjnym. Studia są więc skierowane do tych wszystkich, którzy rozważają kandydowanie do struktur samorządowych (rady gmin, rady powiatów, sejmiki wojewódzkie, stanowiska władzy wykonawczej) , jak również do tych, którzy są zainteresowani pracą na rzecz społeczności lokalnych - mówi dr Jarosław Och z Instytutu Politologii, Wydziału Nauk Społecznych UG, kierownik studiów.

Uczestnikiem tych studiów podyplomowych  może być́ absolwent szkoły wyższej posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

Głównym celem kształcenia w ramach studium jest podwyższenie wiedzy, umiejętności i kompetencji przydatnych w pracy pracownika samorządowego, pogłębienie wiedzy z zakresu nauk społecznych m.in. o roli jednostki w życiu społecznych i politycznym, roli i znaczeniu partycypacji społecznej i politycznej, mechanizmach rządzenia i podejmowania decyzji. Dodatkowo ważnym elementem kształcenia będzie wskazywanie na kwestie wyjaśniania i rozwiązywania m.in. problemów wynikających z zachowania jednostek oraz grup społecznych w życiu politycznym, analizowanie i wyjaśnianie procesów i zjawisk politycznych oraz kształtowanie umiejętności krytycznej ocena zjawisk zachodzących w sferze polityki,  inicjowanie oraz kierowanie różnych form aktywności w sferze publicznej.

Koncepcja kształcenia zakłada jej dwa wymiary: teoretyczny oraz praktyczny. Przedmioty teoretyczne, dotyczące teorii mechanizmów sprawowania władzy, problemów polityki społecznej w przestrzeni samorządowej, marketingu politycznego, miejsca samorządu terytorialnego w strukturze systemu politycznego, prawnych aspektów sprawowania mandatu, poprowadzą pracownicy naukowi Instytutu Politologii, specjalizujący się w tych zagadnieniach i będący ekspertami wielu podmiotów, w tym stowarzyszeń i organizacji lokalnych. Przedmioty zaś praktyczne takie, jak: Sztuka wystąpień publicznych, Standardy komunikowania w sferze publicznej, Praktyka funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz Partycypacja społeczna w przestrzeni samorządowej poprowadzą zarówno pracownicy naukowi UG, jak również doświadczeni praktycy samorządności lokalnej.

- W ramach kształcenia w wymiarze praktycznym słuchacze studium wysłuchają wykładów m.in. Zastępców Prezydenta Gdyni - Marka Łucyka i Bartosza Bartoszewicza,  Romana Kużela - Burmistrza Władysławowa, Marka Chronia - Przewodniczącego Rady Miasta Hel oraz Andrzeja Skibę - Radnego Miasta Gdańsk. W ramach zajęć praktycznych omawiane będą nie tylko praktyczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego w obszarze inwestycyjnym, innowacyjności oraz kooperacji, ale przedstawiane będą ciekawe i interesujące case study z zakresy własnych doświadczeń wykładowców - mówi dr Jarosław Och.

Program kształcenia zakłada, iż absolwent studiów podyplomowych będąc przedstawicielem lokalnych elit władzy będzie posiadał świadomość znaczącej roli działacza samorządowego w przestrzeni społecznej, zdolność kreowania odpowiedzialnych projektów i inicjatyw polityczno–społecznych, umiejętność argumentacji, skutecznego komunikowania i uzasadniania przyjętych postaw i inicjatyw społecznych oraz znać będzie  również reguły przeprowadzania konsultacji i debat społecznych oraz  podejmowania racjonalnych, uzasadnionych i społecznie zoptymalizowanych decyzji.

Zajęcia odbywać się będą w Instytucie Politologii UG (przy ul. Bażyńskiego 4, 80-309 w Gdańsku) w wymiarze spotkań sobotnich organizowanych co 2-3 tygodnie. Studia trwać będą dwa semestry, a rejestracja w systemie IRK kończy się 30. IX 2021 r.

Więcej informacji

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG