Wyniki konkursów OPUS, SONATA, PRELUDIUM oraz PRELUDIUM BIS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1. Wśród laureatów znajdują się naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali finasowanie 17 projektów. Dodatkowo w ramach konsorcjów naukowych pracownicy Uniwersytetu będą realizowali 4 projekty. Łączna kwota przyznanego finansowania to ponad 19 mln zł, w tym finasowanie dla UG blisko 14 mln zł.

Konkurs OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do etapu kariery naukowej lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Do NCN wpłynęły 2133 wnioski na łączną kwotę niemal 2,2 mld zł. Po przeprowadzeniu procesu oceny eksperci zakwalifikowali do finansowania 350 projektów o wartości prawie 460 mln zł.

W konkursie PRELUDIUM o środki na badania mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, a temat projektu nie musi być powiązany z tematyką rozprawy doktorskiej. W osiemnastej edycji konkursu naukowcy złożyli 1146 wniosków na kwotę niemal 170 mln zł. Ostatecznie do finansowania zostało skierowanych 205 projektów o łącznym budżecie prawie 32 mln zł.

Adresatami konkursu SONATA są natomiast badacze posiadający stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W piętnastej edycji konkursu badacze złożyli 990 wniosków na łączną kwotę prawie 730 mln zł. Finansowanie otrzymało 9158 projektów o łącznej wartości niemal 130 mln zł.

Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez początkujących naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspieranie mobilności młodych badaczy. W pierwszej edycji konkursu, który jest wspólną inicjatywą NCN i NAWA, spłynęło 255 wniosków, z czego 96 otrzymało finansowanie w łącznej wysokości prawie 47 mln zł.

Więcej informacji: www.ncn.gov.pl

KONKURS

LP

TYTUŁ

KIEROWNIK PROJEKTU

WNIOSKODAWCA

LIDER

WYDZIAŁ UG

KWOTA WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW

KWOTA WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW DLA UG

OPUS 18

1

Ocena wrażliwości i remediacyjnego potencjału zielenic planktonowych wobec niesteroidowych leków przeciwzapalnych obecnych w środowisku wodnym

dr hab. Anna Marta Aksmann

Konsorcjum naukowe

Uniwersytet Gdański

WB

2 583 000,00

1 370 880,00

2

Zdecentralizowana kontrola konstytucyjności prawa na przykładzie regulacji prawnych i praktyki ustrojowej państw nordyckich i jej potencjalny wpływ na polską rzeczywistość konstytucyjną po 2015 r.

dr hab. Anna Rytel-Warzocha

Jednostka naukowa

WPiA

322 632,00

322 632,00

3

Molekularne podstawy zakłócania transkrypcji poprzez tzw. cross-talk czynników transkrypcyjnych, i jego wpływ na żywotność bakterii

dr hab. Iwona Mruk

Jednostka naukowa

-

WB

1 359 600,00

1 359 600,00

4

Badania biochemicznych i fizjologicznych markerów wpływu diklofenaku na bałtyckie sinice

dr hab. Magda Caban

Jednostka naukowa

 -

WCH

1 681 680,00

1 681 680,00

5

Hsp70 i pomocnicze białka opiekuńcze w odzyskiwaniu białek z agregatów

prof. dr hab. Krzysztof  Liberek

Jednostka naukowa

 -

MWB

2 450 400,00

2 450 400,00

6

Funkcjonalizowane hydrożele peptydowe jako narzędzie wspomagające regenerację mięśni szkieletowych i zwiększające właściwości terapeutyczne prekursorowych komórek miogenicznych

prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko - UW;

dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło - UG

Konsorcjum naukowe

Uniwersytet Warszawski

WCH

2 926 799,00

262 730,00

PRELUDIUM 18

7

Mechanizm degradacji glikozoaminoglikanów pod wpływem resweratrolu w mysim modelu neuronopatycznej choroby z grupy mukopolisacharydoz

mgr Estera Elmira Rintz

Jednostka naukowa

-

WB

210 000,00

210 000,00

8

Nowe nanomateriały oparte na kompozytach tytanowych sprzężonych z cząsteczkami affibody o potencjalnym zastosowaniu w konwersji fototermicznej

mgr inż. Maria Cristina Nevarez Martinez

Jednostka naukowa

-

WCH

210 000,00

210 000,00

9

Wpływ galaktooligosacharydów poprzez oś mikrobiom-jelita-mózg na odpowiedź behawioralną, endokrynną i immunologiczną oraz procesy neurochemiczne u szczurów z wywołaną nadaktywnością ciała migdałowatego

mgr Jan Krzysztof Ruciński

Jednostka naukowa

-

WB

209 760,00

209 760,00

10

Analiza związku deregulacji układu endosomalno-lizosomalnego z procesem prezentacji antygenów przy udziale cząsteczek MHC klasy II w odniesieniu do łuszczycy

mgr Katarzyna Bocheńska

Osoba fizyczna

-

WB

139 200,00

139 200,00

11

Rola białek szlaku ubikwityna-proteasom w degradacji transportera TAP zależnej od białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa 1

mgr Magda Wąchalska

Jednostka naukowa

 -

MWB

139 200,00

139 200,00

12

INTERACJE GŁOSOWE MIĘDZY PARTNERAMI LĘGOWYMI U MONOGAMICZNEGO GATUNKU PTAKA MORSKIEGO, ALCZYKA (ALLE ALLE)

mgr Marion Devogel

Jednostka naukowa

 -

WB

104 160,00

104 160,00

PRELUDIUM BIS 1

13

Nowe analogi ludzkiej kateplicydyny (LL-37) o zwiększonej odporności na degradacje enzymatyczną. Projektowanie, synteza chemiczna i badania biologiczne

prof. dr hab. Adam Lesner

Jednostka naukowa

 -

WCH

532 800,00

532 800,00

14

Projektowanie i synteza stabilnych proteolitycznie i przenikających przez błony komórkowe aktywatorów ludzkiego proteasomu 20S oraz zbadanie ich wpływu na aktywność tego enzymu w modelach komórkowych chorób neurodegeneracyjnych

dr hab. Elżbieta Jankowska

Jednostka naukowa

-

WCH

492 000,00

492 000,00

15

Rola i mechanizm regulacji ekspresji genów kodujących dioksygenazy w adaptacji roślin do wzrostu i rozwoju w warunkach panujących na lądzie.

prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Jednostka naukowa

 -

MWB

532 800,00

532 800,00

16

Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2 do użytecznych węglowodorów

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medyńska

Jednostka naukowa

 -

WCH

532 800,00

532 800,00

SONATA 15

17

Maskowanie ładunku aktywnych biologicznie peptydów jako nowa strategia poprawy ich biodostępności po podaniu doustnym. Optymalizacja i uniwersalizacja metody.

dr Agata Gitlin-Domagalska

Jednostka naukowa

 -

WCH

1 128 600,00

1 128 600,00

18

Poziom infekcji bakteriami endosymbiotycznymi oraz ich wpływ na poziom zmienności genetycznej i profile kompleksów mikrobiota modelowego pluskwiaka słodkowodnego Aphelocheirus aestivalis (Insecta: Heteroptera)

dr Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba

Osoba fizyczna

-

WB

804 625,00

804 625,00

19

Zastosowanie zimnych plazm atmosferycznych generowanych w kontakcie z przepływającym roztworem do bezpośredniej degradacji antybiotyków oraz obniżenia oporności wielolekowej w środowisku naturalnym

dr inż. Anna  Dzimitrowicz - PW;
dr Wojciech Śledź - UG

Konsorcjum naukowe

Politechnika Wrocławska

MWB

796 404,00

302 280,00

20

Sygnalizacja wapniowa w limfocytach T z udziałem jądrowych i lizosomalnych czynników transkrypcyjnych, w odniesieniu do łuszczycy

dr Marta Magdalena Moskot

Jednostka naukowa

Uniwersytet Gdański

WB

1 045 920,00

1 045 920,00

21

Terapeutyczne zastosowanie pochodnych temporyny w chorobach infekcyjnych wywoływanych patogenami wewnątrzkomórkowymi.

dr Anna Golda - UJ;

dr inż. Paulina Kosikowska-Adamus - UG

Konsorcjum naukowe

Uniwersytet Jagielloński

WCH

978 732,00

70 800,00

 

Serdecznie gratulujemy!

Biuro Promocji