Na UG powstanie Welcome Centre – miejsce kompleksowej obsługi studentów zagranicznych

Podniesienie standardu obsługi cudzoziemców w Uniwersytecie Gdańskim przez zwiększenie kompetencji językowych kadry administracji, stworzenie Welcome Centre oraz Welcome Point - miejsc kompleksowej obsługi zagranicznej części społeczności akademickiej, a także poprzez przybliżenie cudzoziemcom polskiej kultury – to główne cele projektu pt. „Hello, nice to SEA-EU! Witaj na Uniwersytecie Gdańskim, Europejskim Uniwersytecie Nadmorskim”. Projekt otrzymał finansowanie z Programu Welcome to Poland (NAWA), a jego kierownikiem jest mgr Dominika Brulińska z Biura Współpracy Międzynarodowej UG.

Uniwersytet Gdański realizuje strategię wzrostu umiędzynarodowienia, czego efektem jest udział w projekcie European University of the Seas–SEA-EU. Wzrastająca liczba obcokrajowców studiujących i zatrudnionych na uczelni skłania do ciągłego podnoszenia jakości oferowanych im usług.

- Głównym celem projektu „Hello, nice to SEA-EU! Witaj na Uniwersytecie Gdańskim, Europejskim Uniwersytecie Nadmorskim” jest podniesienie standardu obsługi cudzoziemców oraz prestiżu UG poprzez zwiększenie kompetencji językowych kadry, ułatwienie cudzoziemcom funkcjonowania w polskich i uniwersyteckich realiach, a także przybliżenie cudzoziemcom polskiej kultury i wzmocnienie wizerunku UG jako uczelni otwartej oraz przyjaznej osobom z zagranicy – mówi mgr Dominika Brulńska, Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej UG .

Realizacja tych celów ma zostać osiągnięta dzięki utworzeniu Welcome Centre i Welcome Point na UG, prowadzeniu warsztatów z języka angielskiego dla kadry administracyjnej UG, organizacji szkoleń z zakresu zatrudniania cudzoziemców oraz weryfikacji zagranicznych dyplomów. Dodatkowo przygotowane zostaną w języku angielskim informatory i karty bezpieczeństwa (zawierające najważniejsze numery telefonów alarmowych oraz krótki słownik związanym z poinformowaniem odpowiednich służb o wypadku/zdarzeniu) oraz oznakowanie kampusu uczelni. W planach jest zorganizowanie ”Dni Kultury Polskiej”.

- Analiza problemów i potrzeb studentów zagranicznych studiujących na Pomorzu (w tym na UG) przeprowadzona w 2017 r. wykazała kluczowe problemy, z którymi muszą się oni mierzyć. Są wśród nich: trudność w kwestiach administracyjnych i formalnych (np. legalizacja pobytu w Polsce), trudność w adaptacji społeczno-kulturowej, bariery językowe pracowników uczelni (raport „Potencjał Województwa Pomorskiego w zakresie przyciągania studentów spoza regionu” na zlec. Samorządu Woj. Pom.) – mówi Dominika Brulińska. - Dlatego celem naszego projektu jest rozwiązanie tych trudności poprzez szereg konkretnych, wcześniej wymienionych działań.

Projekt realizowany będzie w terminie od  01.05.2022 do 30.04.2023  roku, a otrzymane na ten cel finansowanie z programu NAWA wynosi blisko 400 tys. zł.

logo
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG