Właściwe ukierunkowanie polityki zakupowej wspomaga dobre praktyki rynkowe.

Nasze indywidualne decyzje konsumenckie mają wpływ na środowisko, warunki pracy oraz jakość produktów i usług. Wspierając firmy działające w sposób etyczny, wspomagamy dobre praktyki rynkowe. Ta sama zasada funkcjonuje na większą skalę w przypadku zakupów realizowanych przez Uniwersytet Gdański, który wdraża w ramach swojej polityki zakupowej działania z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych. 

Tematyka zrównoważonych zamówień publicznych stanowi część Polityki Zakupowej Państwa. Jednym z jej głównych celów jest zmiana spojrzenia na zamówienia publiczne, które mają być postrzegane jako instrument zwiększający poziom innowacyjności krajowej gospodarki oraz przyczyniające się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, tj. celów o charakterze społecznym, środowiskowym oraz zdrowotnym. 

- W ramach tego obszaru nasze Centrum pracuje nad różnorodnymi narzędziami, mającymi na celu wspomaganie aspektów środowiskowych, społecznych i innowacyjnych w realizowanych zakupach naszej Uczelni. Poprzez analizę przedmiotu zamówień pod kątem dbałości o kwestie ekologiczne będziemy starać się stosować np. kryteria oceny ofert odwołujące się do ekologii np. dodatkowa punktacja za wprowadzenie produktów ekologicznych lub po recyklingu, transport ograniczający emisję spalin, użycie materiałów biodegradowalnych itp. - tłumaczy Zastępca Dyrektora Centrum Polityki Zakupowej, mgr Sebastian Kruszyński

Część z tych inicjatyw powstaje w wyniku współpracy Centrum Polityki Zakupowej z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG w ramach m.in. programu ”Zielony Uniwersytet”. Przykładowym owocem tej wspólnej działalności jest sporządzenie przez Centrum Polityki Zakupowej autorskich klauzul i zapisów CSR (Corporate Social Responsibility), stanowiących ważne narzędzie, poprzez które nasza Uczelnia może w uzasadnionych przypadkach wymagać od wykonawców spełniania określonych norm ekologicznych, czy społecznych. 

- Warto dodać, że zapisy klauzul CSR są dostosowywane do specyfiki poszczególnych zakupów, przepisów prawa, czy warunków rynkowych. Ich treść jest żywym organizmem i może zmieniać się w zależności od uwarunkowań zewnętrznych i dialogu społecznego. - wyjaśnia mgr Sebastian Kruszyński. 

Klauzule te znajdą zastosowanie np. w umowach dotyczących elektromobilności. Dotyczą one szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz oświadczenia wykonawcy, iż uwzględnia on w swojej działalności gospodarczej również problematykę społeczną dążąc jednocześnie do maksymalizacji tych wartości.

- Zasady zrównoważonego rozwoju wdrażane w strukturach zarządzania, zatrudnienia, organizacji pracy, finansów i usług na terenie kampusu wymagają podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo decyzji — tłumaczy Zastępca Dyrektora Centrum Zrównoważonego Rozwoju, dr Krzysztof Szczepaniak. - Tego rodzaju inicjatywą jest wdrażanie na Uniwersytecie Gdańskim zrównoważonych zamówień publicznych (green public procurement), które mają zapewnić celowe i racjonalne wydatkowanie środków publicznych z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne. Jedną z najważniejszych administracyjnych ról w tym procesie pełni Centrum Polityki Zakupowej, które rozpoczęło opracowywanie uniwersyteckiej zrównoważonej polityki zakupowej.

Dzięki takiemu ukierunkowaniu polityki zakupowej nasza Uczelnia ma możliwość wspomagania dobrych praktyk rynkowych, takich jak np. wyrównywanie szans na rynku pracy, stosowanie się firm do prawa pracy, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody i surowców naturalnych oraz oszczędność energii.  

- W 2022 r. Uniwersytet Gdański został sklasyfikowany najwyżej spośród wszystkich ocenianych polskich uczelni wyższych w rankingu Times Higher Education Impact Rankings, oceniającym aktywność uczelni w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 - opowiada dr Krzysztof Szczepaniak.

Wydaje się, że kontynuacja polityki zakupowej w ramach realizowanych działań w tym obszarze pomoże umocnić wysoką pozycję naszej Uczelni w ww. rankingu. 

- Bardzo ważnym aspektem działalności Centrum Polityki Zakupowej jest wprowadzanie konstruktywnej komunikacji i stałej współpracy zarówno ze środowiskiem wewnętrznym naszej Uczelni, jak i partnerami zewnętrznymi. Wierzymy, że takie podejście buduje nie tylko dobre relacje tak ważne w biznesie, ale także ma wpływ na uzyskanie szeroko rozumianego efektu dodatniego w realizowanych przez UG procesach zakupowych, w tym realizacji celów zrównoważonego rozwoju – dodaje Zastępca Dyrektora ds. Relacji i Optymalizacji Procesów Centrum Polityki Zakupowej, mgr Iwona Kuklińska. 

- Współpracę Centrum Zrównoważonego Rozwoju, realizującego Program Zielony Uniwersytet, z Centrum Polityki Zakupowej, podejmującym się tworzenia nowych procedur z zaangażowaniem i odpowiedzialnością, należy uznać za wzorcową - podsumował przedsięwzięcie dr Krzysztof Szczepaniak

 

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG