Rekrutacja do szkół doktorskich na Uniwersytecie Gdańskim

3 sierpnia rusza elektroniczna rekrutacja do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego. Na kandydatów czekają w tym roku 104 miejsca. Kształcenie trwa cztery lata i prowadzone jest w trybie stacjonarnym w czterech dziedzinach naukowych: dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie w następujących szkołach doktorskich: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyscypliny nauki, w których specjalizują się szkoły doktorskie UG to: matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, archeologia, historia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki biologiczne, nauki medyczne.

- Do szkoły doktorskiej może zostać przyjęta osoba która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. Kształcenie w szkole doktorskiej trwa cztery lata, czyli 8 osiem semestrów, a zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym. Głównym celem utworzenia szkół doktorskich jest poprawa jakości kształcenia doktorantów w Polsce – mówi dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Kształcenie w szkole doktorskiej jest bezpłatne, a doktoranci otrzymują stypendium.

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 3 sierpnia 2020 roku i składa się z trzech etapów: rejestracji w systemie IRK, złożenia dokumentów rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacji, np. potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia i rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe zasady rekrutacji, jak również limity przyjęć, terminy rekrutacji oraz wykaz dokumentów rekrutacyjnych zostały określone dla każdej szkoły doktorskiej osobno i można znaleźć je na stronie szkół doktorskich, w załącznikach do uchwał w sprawie rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

Ogłoszenie wyników rekrutacji dla wszystkich szkół doktorskich odbędzie się 16 września 2020 roku.

Szkoły doktorskie Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęły swoje funkcjonowanie od roku akademickiego 2019/2020. Są nową formą kształcenia doktorantów, przygotowującą do uzyskania stopnia naukowego doktora, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zwaną także Konstytucją dla nauki.

Biuro Rzecznika Prasowego